Zawieszenie pobierania ceł od niektórych towarów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.69.717

Akt utracił moc
Wersja od: 6 lipca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 czerwca 2001 r.
w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

Na podstawie art. 14 § 3 pkt 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny zarządza się, co następuje:
Do dnia 31 grudnia 2001 r. zawiesza się pobieranie ceł określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 119, poz. 1253 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 95, Nr 13, poz. 106, Nr 29, poz. 322 i Nr 32, poz. 364), w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia, do wysokości określonej w tym załączniku.
Stawki celne zawieszone stosuje się po udokumentowaniu pochodzenia towarów, zgodnie z wymogami określonymi odrębnie.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ TOWARÓW, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH ZAWIESZA SIĘ POBIERANIE CEŁ DO DNIA 31 GRUDNIA 2001 R.

Kod PCNWyszczególnienieZawieszenie stawek celnych: autonomicznej,Zawieszenie obniżonych stawek celnych:
konwencyjnej i preferencyjnych DEV i LDCUEEFTACzechy i SłowacjaWęgrySłoweniaRumuniaBułgariaLitwaŁotwaEstoniaIzraelWyspy OwczeTurcja
2106Przetwory spożywcze gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:
2106 90- Pozostałe:
- - Pozostałe:
2106 90 92 0- - - Niezawierające

tłuszczów

mleka,

sacharozy,

izoglukozy,

glukozy lub

skrobi lub

zawierające

w masie mniej

niż 1,5%

tłuszczu mleka,

5% sacharozy

lub izoglukozy,

5% glukozy lub

skrobi

ex2106 90 92 0Preparaty bezmleczne (tzw. preparaty mlekozastępcze), wzbogacone w witaminy lub/i minerały, zastępujące mleko w żywieniu niemowląt i dzieci, posiadające Świadectwo Rejestracji wydane przez Ministra Zdrowia0000000000000
ex2106 90 92 0Preparaty mające charakter dietetycznych środków spożywczych oraz preparaty witaminowe, mineralno-witaminowe, także zawierające produkty roślinne, posiadające Świadectwo Rejestracji wydane przez Ministra Zdrowia0000000000000
2106 90 98 0- - - Pozostałe
ex2106 90 98 0Preparaty bezmleczne (tzw. preparaty mlekozastępcze), wzbogacone w witaminy lub/i minerały, zastępujące mleko w żywieniu niemowląt i dzieci, posiadające Świadectwo Rejestracji wydane przez Ministra Zdrowia0000000000000
ex2106 90 98 0Preparaty mające charakter dietetycznych środków spożywczych oraz preparaty witaminowe, mineralno-witaminowe, także zawierające produkty roślinne, posiadające Świadectwo Rejestracji wydane przez Ministra Zdrowia0000000000000