Powierzenie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz ustalenie zakresu tej kontroli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.67.705

Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 13 czerwca 2001 r.
w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz ustalenia zakresu tej kontroli.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2000 r. Nr 117, poz. 1228) zarządza się, co następuje:
Powierza się Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, jako zarządzającemu Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN, zwaną dalej "strefą", udzielanie w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy.
Powierza się Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wykonywanie bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie strefy, w zakresie spełnienia warunków zezwoleń, o których mowa w § 1.
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki kwartalną informację o funkcjonowaniu strefy oraz kopie zezwoleń niezwłocznie po ich udzieleniu.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.