Dziennik Ustaw

Tryb przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez Straż Graniczną.

Dz.U.1997.134.897 | rozporządzenie z dnia 21 października 1997 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Funduszowi Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej.

Dz.U.1997.134.896 | rozporządzenie z dnia 16 października 1997 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie rozkładu czasu służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.1997.134.895 | rozporządzenie z dnia 13 października 1997 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowa organizacja i sposób prowadzenia rejestru zastawów.

Dz.U.1997.134.892 | rozporządzenie z dnia 15 października 1997 r. | Akt obowiązujący

Określenie reguł ustalania preferencyjnego pochodzenia towarów oraz sposobu jego dokumentowania.

Dz.U.1997.134.886 | rozporządzenie z dnia 21 października 1997 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska oraz zmiana niektórych ustaw.

Dz.U.1997.133.885 | ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb ustalania kosztów pobrania, przechowywania i transportu komórek, tkanek i narządów oraz zwrotu tych kosztów.

Dz.U.1997.132.881 | rozporządzenie z dnia 9 października 1997 r. | Akt utracił moc

Sposób dystrybucji komórek, tkanek i narządów.

Dz.U.1997.132.880 | rozporządzenie z dnia 9 października 1997 r. | Akt utracił moc

Bezpieczeństwo żeglugi statków morskich i bezpieczeństwo życia na morzu.

Dz.U.1997.132.879 | rozporządzenie z dnia 2 września 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.1997.132.878 | rozporządzenie z dnia 30 września 1997 r. | Akt jednorazowy

Kampinoski Park Narodowy.

Dz.U.1997.132.876 | rozporządzenie z dnia 25 września 1997 r. | Akt obowiązujący

Dodatkowe kwalifikacje zawodowe kierownika apteki i hurtowni farmaceutycznej.

Dz.U.1997.130.873 | rozporządzenie z dnia 16 października 1997 r. | Akt utracił moc

Przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych.

Dz.U.1997.130.872 | rozporządzenie z dnia 16 października 1997 r. | Akt utracił moc

Określenie rodzajów statków stanowiących polską własność nie podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego.

Dz.U.1997.130.871 | rozporządzenie z dnia 15 października 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestracji, ewidencji i oznaczania pojazdów.

Dz.U.1997.130.870 | rozporządzenie z dnia 10 października 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru.

Dz.U.1997.130.867 | rozporządzenie z dnia 16 października 1997 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Akcjom Katolickim Diecezji Radomskiej i Zamojsko-Lubaczowskiej.

Dz.U.1997.130.866 | rozporządzenie z dnia 13 października 1997 r. | Akt indywidualny

Nadanie osobowości prawnej Akcjom Katolickim Diecezji Tarnowskiej oraz Warszawsko-Praskiej.

Dz.U.1997.130.865 | rozporządzenie z dnia 13 października 1997 r. | Akt indywidualny

Zasady wynagradzania przewodniczących wydziałów Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.1997.130.864 | rozporządzenie z dnia 15 października 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.

Dz.U.1997.130.862 | rozporządzenie z dnia 15 października 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.

Dz.U.1997.130.861 | rozporządzenie z dnia 15 października 1997 r. | Akt jednorazowy

Zasady wynagradzania pracowników Urzędu Regulacji Energetyki.

Dz.U.1997.130.860 | rozporządzenie z dnia 15 października 1997 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Regulacji Energetyki.

Dz.U.1997.130.859 | rozporządzenie z dnia 15 października 1997 r. | Akt utracił moc

Uposażenie członków krajowych Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.1997.130.858 | rozporządzenie z dnia 16 października 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Dz.U.1997.130.856 | rozporządzenie z dnia 16 października 1997 r. | Akt jednorazowy

Określenie grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych.

Dz.U.1997.130.854 | rozporządzenie z dnia 16 października 1997 r. | Akt utracił moc

Określenie innych form zabezpieczenia, które może być złożone na pokrycie kwot wynikających z długów celnych.

Dz.U.1997.130.852 | rozporządzenie z dnia 16 października 1997 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych.

Dz.U.1997.130.848 | rozporządzenie z dnia 14 października 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych.

Dz.U.1997.129.843 | rozporządzenie z dnia 15 września 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych norm branżowych.

Dz.U.1997.129.842 | rozporządzenie z dnia 15 września 1997 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędów.

Dz.U.1997.128.840 | obwieszczenie z dnia 13 października 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Dz.U.1997.128.837 | rozporządzenie z dnia 10 października 1997 r. | Akt jednorazowy

Odraczanie płatności należności celnych oraz udzielanie innych ułatwień płatniczych.

Dz.U.1997.128.835 | rozporządzenie z dnia 13 października 1997 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dz.U.1997.128.834 | rozporządzenie z dnia 13 października 1997 r. | Akt utracił moc

Sposób i tryb określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników.

Dz.U.1997.128.833 | rozporządzenie z dnia 10 października 1997 r. | Akt utracił moc

Zakres i sposób wyodrębnienia składników majątku oraz etatów dla Inspekcji Celnej.

Dz.U.1997.128.831 | rozporządzenie z dnia 15 października 1997 r. | Akt utracił moc

Określenie wypadków, w których organ celny może odstąpić od pobrania zabezpieczenia.

Dz.U.1997.128.830 | rozporządzenie z dnia 15 października 1997 r. | Akt utracił moc

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD).

Dz.U.1997.128.829 | rozporządzenie z dnia 7 października 1997 r. | Akt utracił moc

Słowacja-Polska. Umowa o małym ruchu granicznym. Zakopane.1996.12.06.

Dz.U.1997.127.827 | umowa międzynarodowa z dnia 6 grudnia 1996 r. | Akt obowiązujący

Łotwa-Polska. Porozumienie w sprawie umów dwustronnych zawartych w latach 1922-1938. Warszawa.1997.02.10.

Dz.U.1997.127.819 | umowa międzynarodowa z dnia 10 lutego 1997 r. | Akt jednorazowy

Chorwacja-Polska. Konwencja konsularna. Warszawa.1995.02.21.

Dz.U.1997.127.815 | umowa międzynarodowa z dnia 21 lutego 1995 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie spisów osób uprawnionych do nieodpłatnego nabycia świadectw rekompensacyjnych.

Dz.U.1997.126.811 | rozporządzenie z dnia 7 października 1997 r. | Akt jednorazowy

Wysokość oraz zasady pobierania wpisu od skargi konstytucyjnej.

Dz.U.1997.126.809 | rozporządzenie z dnia 13 października 1997 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

Dz.U.1997.126.808 | rozporządzenie z dnia 7 października 1997 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Dz.U.1997.126.805 | ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Jezuickiemu Ośrodkowi Formacji i Kultury "Xaverianum" z siedzibą w Opolu.

Dz.U.1997.125.804 | rozporządzenie z dnia 30 września 1997 r. | Akt indywidualny

Szczegółowy wykaz paliw ciekłych, w zakresie których tworzy się zapasy obowiązkowe.

Dz.U.1997.125.803 | rozporządzenie z dnia 29 września 1997 r. | Akt utracił moc