Wysokość opłat za przeprowadzenie przez służbę ochrony państwa czynności warunkujących wydanie certyfikatu dla systemu lub sieci teleinformatycznej, urządzenia lub narzędzia kryptograficznego oraz za wydanie tych certyfikatów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.77.820

Akt utracił moc
Wersja od: 28 lipca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 16 lipca 2001 r.
w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie przez służbę ochrony państwa czynności warunkujących wydanie certyfikatu dla systemu lub sieci teleinformatycznej, urządzenia lub narzędzia kryptograficznego oraz za wydanie tych certyfikatów.

Na podstawie art. 62a ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462 oraz z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298 i Nr 56, poz. 580) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wysokość opłat za:
1)
przeprowadzenie przez służbę ochrony państwa czynności, o których mowa w:
a)
art. 60 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, zwanej dalej "ustawą", warunkujących wydanie certyfikatu dla urządzenia lub narzędzia kryptograficznego wchodzącego w skład systemu lub sieci teleinformatycznej, służącego do wytwarzania, przechowywania, przetwarzania lub przekazywania informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową lub tajemnicę służbową, oznaczonych klauzulą "poufne",
b)
art. 62 ust. 2 ustawy, warunkujących wydanie certyfikatu dla systemu lub sieci teleinformatycznej, służącej do wytwarzania, przechowywania, przetwarzania lub przekazywania informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową,
2)
wydanie przez służbę ochrony państwa certyfikatu dla urządzenia lub narzędzia kryptograficznego wchodzącego w skład systemu lub sieci teleinformatycznej, służącego do wytwarzania, przechowywania, przetwarzania lub przekazywania informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową albo tajemnicę służbową, oznaczonych klauzulą "poufne", o którym mowa w art. 60 ust. 2 i 2a ustawy,
3)
wydanie przez służbę ochrony państwa certyfikatu dla systemu lub sieci teleinformatycznej służącej do wytwarzania, przechowywania, przetwarzania lub przekazywania informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, o którym mowa w art. 62 ust. 1 ustawy.
Za przeprowadzenie czynności, o których mowa w § 1 pkt 1, oraz za wydanie certyfikatów, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, służba ochrony państwa pobiera opłaty w wysokości krotności kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem", ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685 i z 2000 r. Nr 48, poz. 550).
Służba ochrony państwa pobiera opłaty za przeprowadzenie czynności, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a), w wysokości:
1)
za badanie mające na celu potwierdzenie przydatności do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" - 0,25-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia za godzinę pracy zespołu badawczego,
2)
za badanie mające na celu potwierdzenie przydatności do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" - 0,5-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia za godzinę pracy zespołu badawczego,
3)
za badanie mające na celu potwierdzenie przydatności do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" - 0,75-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia za godzinę pracy zespołu badawczego.
1.
Służba ochrony państwa pobiera opłaty za przeprowadzenie czynności, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b), na które składa się:
1)
dokonanie oceny szczególnych wymagań bezpieczeństwa systemu lub sieci teleinformatycznej, przeznaczonej do ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową - w wysokości 0,5-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia za godzinę pracy zespołu badawczego,
2)
badanie i ocena zdolności systemu lub sieci teleinformatycznej oraz przeprowadzenie czynności mających na celu potwierdzenie ich zdolności do ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową - w wysokości 0,5-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia za godzinę pracy zespołu badawczego.
2.
Łączna liczba godzin pracy zespołu badawczego przy przeprowadzeniu czynności, o których mowa w ust. 1, wynosi:
1)
nie więcej niż 40 godzin w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1,
2)
nie więcej niż 16 godzin, oddzielnie dla każdej lokalizacji systemu lub sieci teleinformatycznej, w przypadku określonym w ust. 1 pkt 2.
Za wydanie certyfikatu, o którym mowa w § 1 pkt 2, służba ochrony państwa pobiera opłatę w wysokości 0,5-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia.
Za wydanie certyfikatu, o którym mowa w § 1 pkt 3, służba ochrony państwa pobiera opłatę w wysokości kwoty jednego przeciętnego wynagrodzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.