§ 4. - Wysokość opłat za przeprowadzenie przez służbę ochrony państwa czynności warunkujących wydanie certyfikatu dla systemu lub sieci teleinformatycznej, urządzenia lub narzędzia kryptograficznego oraz za wydanie tych certyfikatów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.77.820

Akt utracił moc
Wersja od: 28 lipca 2001 r.
§  4.
1.
Służba ochrony państwa pobiera opłaty za przeprowadzenie czynności, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b), na które składa się:
1)
dokonanie oceny szczególnych wymagań bezpieczeństwa systemu lub sieci teleinformatycznej, przeznaczonej do ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową - w wysokości 0,5-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia za godzinę pracy zespołu badawczego,
2)
badanie i ocena zdolności systemu lub sieci teleinformatycznej oraz przeprowadzenie czynności mających na celu potwierdzenie ich zdolności do ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową - w wysokości 0,5-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia za godzinę pracy zespołu badawczego.
2.
Łączna liczba godzin pracy zespołu badawczego przy przeprowadzeniu czynności, o których mowa w ust. 1, wynosi:
1)
nie więcej niż 40 godzin w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1,
2)
nie więcej niż 16 godzin, oddzielnie dla każdej lokalizacji systemu lub sieci teleinformatycznej, w przypadku określonym w ust. 1 pkt 2.