§ 6. - Wysokość opłat za przeprowadzenie przez służbę ochrony państwa czynności warunkujących wydanie certyfikatu dla systemu lub sieci teleinformatycznej, urządzenia lub narzędzia kryptograficznego oraz za wydanie tych certyfikatów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.77.820

Akt utracił moc
Wersja od: 28 lipca 2001 r.
§  6.
Za wydanie certyfikatu, o którym mowa w § 1 pkt 3, służba ochrony państwa pobiera opłatę w wysokości kwoty jednego przeciętnego wynagrodzenia.