§ 1. - Wysokość opłat za przeprowadzenie przez służbę ochrony państwa czynności warunkujących wydanie certyfikatu dla systemu lub sieci teleinformatycznej, urządzenia lub narzędzia kryptograficznego oraz za wydanie tych certyfikatów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.77.820

Akt utracił moc
Wersja od: 28 lipca 2001 r.
§  1.
Rozporządzenie określa wysokość opłat za:
1)
przeprowadzenie przez służbę ochrony państwa czynności, o których mowa w:
a)
art. 60 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, zwanej dalej "ustawą", warunkujących wydanie certyfikatu dla urządzenia lub narzędzia kryptograficznego wchodzącego w skład systemu lub sieci teleinformatycznej, służącego do wytwarzania, przechowywania, przetwarzania lub przekazywania informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową lub tajemnicę służbową, oznaczonych klauzulą "poufne",
b)
art. 62 ust. 2 ustawy, warunkujących wydanie certyfikatu dla systemu lub sieci teleinformatycznej, służącej do wytwarzania, przechowywania, przetwarzania lub przekazywania informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową,
2)
wydanie przez służbę ochrony państwa certyfikatu dla urządzenia lub narzędzia kryptograficznego wchodzącego w skład systemu lub sieci teleinformatycznej, służącego do wytwarzania, przechowywania, przetwarzania lub przekazywania informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową albo tajemnicę służbową, oznaczonych klauzulą "poufne", o którym mowa w art. 60 ust. 2 i 2a ustawy,
3)
wydanie przez służbę ochrony państwa certyfikatu dla systemu lub sieci teleinformatycznej służącej do wytwarzania, przechowywania, przetwarzania lub przekazywania informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, o którym mowa w art. 62 ust. 1 ustawy.