§ 3. - Wysokość opłat za przeprowadzenie przez służbę ochrony państwa czynności warunkujących wydanie certyfikatu dla systemu lub sieci teleinformatycznej, urządzenia lub narzędzia kryptograficznego oraz za wydanie tych certyfikatów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.77.820

Akt utracił moc
Wersja od: 28 lipca 2001 r.
§  3.
Służba ochrony państwa pobiera opłaty za przeprowadzenie czynności, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a), w wysokości:
1)
za badanie mające na celu potwierdzenie przydatności do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" - 0,25-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia za godzinę pracy zespołu badawczego,
2)
za badanie mające na celu potwierdzenie przydatności do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" - 0,5-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia za godzinę pracy zespołu badawczego,
3)
za badanie mające na celu potwierdzenie przydatności do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" - 0,75-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia za godzinę pracy zespołu badawczego.