Law Journal

USA-Polska. Umowa o ekstradycji. Waszyngton.1996.07.10.

Dz.U.1999.93.1066 | umowa międzynarodowa z dnia 10 lipca 1996 r. | Akt obowiązujący

USA-Polska. Umowa o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych. Waszyngton.1996.07.10.

Dz.U.1999.76.860 | umowa międzynarodowa z dnia 10 lipca 1996 r. | Akt obowiązujący

Zmiany w składzie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Dz.U.1996.85.388 | rozporządzenie z dnia 10 lipca 1996 r. | Akt indywidualny

Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dz.U.1996.86.394 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 1996 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Obrony Narodowej.

Dz.U.1996.88.399 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 1996 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Ministra Obrony Narodowej.

Dz.U.1996.94.426 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 1996 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki.

Dz.U.1996.90.408 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Sztuki.

Dz.U.1996.95.434 | rozporządzenie z dnia 9 lipca 1996 r. | Akt jednorazowy

Doradztwo podatkowe.

Dz.U.2020.130 t.j. | ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. | Akt obowiązujący

Służba cywilna.

Dz.U.1996.89.402 | ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. | Akt utracił moc

Zawody pielęgniarki i położnej.

Dz.U.2009.151.1217 t.j. | ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Prawo budowlane.

Dz.U.1996.100.465 | ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.1996.89.401 | ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

Dz.U.1996.82.380 | rozporządzenie z dnia 4 lipca 1996 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazw niektórych wyższych szkół artystycznych.

Dz.U.1996.100.462 | ustawa z dnia 4 lipca 1996 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazw niektórych wyższych szkół inżynierskich.

Dz.U.1996.100.463 | ustawa z dnia 4 lipca 1996 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustaw o podatku rolnym, o lasach, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o ochronie przyrody.

Dz.U.1996.91.409 | ustawa z dnia 4 lipca 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.

Dz.U.1996.82.381 | rozporządzenie z dnia 3 lipca 1996 r. | Akt jednorazowy

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1997.

Dz.U.1996.93.422 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1996 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Zabezpieczenia Społecznego.

Dz.U.1996.88.398 | rozporządzenie z dnia 2 lipca 1996 r. | Akt utracił moc

Luksemburg-Polska. Konwencja w sprawie zabezpieczenia społecznego. Warszawa.1996.07.01.

Dz.U.2001.143.1596 | umowa międzynarodowa z dnia 1 lipca 1996 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Narwiańskiego Parku Narodowego.

Dz.U.1996.77.368 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1996 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie zakazu stosowania, obrotu i transportu niektórych niebezpiecznych substancji chemicznych.

Dz.U.1996.86.393 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad i wysokości wynagrodzenia wojewódzkich komisarzy wyborczych.

Dz.U.1996.77.369 | rozporządzenie z dnia 1 lipca 1996 r. | Akt jednorazowy

Słowenia-Polska. Umowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji. Lublana.1996.06.28.

Dz.U.2000.106.1119 | umowa międzynarodowa z dnia 28 czerwca 1996 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Realizacji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego.

Dz.U.1996.82.379 | rozporządzenie z dnia 28 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Zmiana niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym.

Dz.U.1996.100.461 | ustawa z dnia 28 czerwca 1996 r. | Akt obowiązujący

Książeczki usług medycznych.

Dz.U.1996.92.420 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Litwa-Polska. Umowa o wolnym handlu. Warszawa.1996.06.27.

Dz.U.1996.158.807 | umowa międzynarodowa z dnia 27 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Dz.U.1996.82.383 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Dz.U.1996.80.377 | rozporządzenie z dnia 27 czerwca 1996 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o księgach wieczystych i hipotece.

Dz.U.1996.107.499 | ustawa z dnia 27 czerwca 1996 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Dz.U.1996.90.407 | ustawa z dnia 27 czerwca 1996 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o urzędzie Ministra Obrony Narodowej.

Dz.U.1996.102.474 | ustawa z dnia 27 czerwca 1996 r. | Akt jednorazowy

Okresowe ograniczenia oraz zakaz ruchu niektórych pojazdów na drogach.

Dz.U.1996.75.360 | rozporządzenie z dnia 26 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Jednostki organizacyjne oraz drogi nie podlegające przejęciu przez gminy warszawskie.

Dz.U.1996.73.351 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu.

Dz.U.1996.71.341 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Określenie wykazu gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

Dz.U.1996.71.338 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Słowenii.

Dz.U.1996.72.348 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dz.U.1996.93.421 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie pobierania ceł od niektórych zbóż przywożonych z zagranicy.

Dz.U.1996.72.349 | rozporządzenie z dnia 25 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Stanowiska pracy oraz zasady wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi.

Dz.U.1996.79.373 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Wysokość stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczegółowe zasady i tryb ich udzielania w 1996 r.

Dz.U.1996.81.378 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej urzędów celnych.

Dz.U.1996.75.361 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1996 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

Dz.U.1996.79.372 | rozporządzenie z dnia 24 czerwca 1996 r. | Akt jednorazowy

Szczególne formy sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Dz.U.2020.13 t.j. | ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. | Akt obowiązujący

Urząd Ministra Gospodarki.

Dz.U.1996.106.490 | ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Urzędy i izby skarbowe.

Dz.U.2015.578 t.j. | ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Zmiany w składzie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Dz.U.1996.71.342 | rozporządzenie z dnia 21 czerwca 1996 r. | Akt indywidualny

Wzór i sposób prowadzenia rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych.

Dz.U.1996.71.343 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.

Dz.U.1996.70.334 | rozporządzenie z dnia 19 czerwca 1996 r. | Akt jednorazowy

Przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej, sporządzonej dnia 20 maja 1987 r.

Dz.U.1996.71.345 | oświadczenie rządowe z dnia 18 czerwca 1996 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.1996.88.397 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1996.68.331 | rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1996 r. | Akt jednorazowy

Łączenie i grupowanie niektórych banków w formie spółki akcyjnej.

Dz.U.1996.90.406 | ustawa z dnia 14 czerwca 1996 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa - Karta Nauczyciela.

Dz.U.1996.87.396 | ustawa z dnia 14 czerwca 1996 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Dz.U.1996.100.459 | ustawa z dnia 14 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Miejskie strefy usług publicznych.

Dz.U.1996.66.326 | rozporządzenie z dnia 13 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc

Grecja-Polska. Traktat o przyjaźni i współpracy. Ateny.1996.06.12.

Dz.U.1998.129.852 | umowa międzynarodowa z dnia 12 czerwca 1996 r. | Akt obowiązujący

Ogólne warunki umów o kredyt kontraktowy.

Dz.U.1996.68.330 | rozporządzenie z dnia 11 czerwca 1996 r. | Akt utracił moc