Zm.: ustawa o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych. - Dz.U.2001.72.746 - OpenLEX

Zm.: ustawa o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.72.746

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 lipca 2001 r.

USTAWA
z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

W ustawie z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 13, poz. 60 i Nr 83, poz. 418, z 1996 r. Nr 152, poz. 719, z 1997 r. Nr 80, poz. 504, Nr 107, poz. 690, Nr 121, poz. 770 i Nr 158, poz. 1044, z 1999 r. Nr 27, poz. 243, Nr 63, poz. 702 i Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 72, poz. 744) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustawa określa zasady udzielania dopłat ze środków budżetu państwa do oprocentowania kredytów bankowych na cele rolnicze, finansowanie kontraktów eksportowych, skup i przechowywanie zapasów ryb morskich oraz zadania związane z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego.";

2)
w art. 3:
a)
w ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności według działów 17, 18, 19.",

b)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Do udzielania dopłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704).";

3)
w art. 4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Finansowanie zadań związanych z restrukturyzacją techniczną, technologiczną i organizacyjną, w tym zatrudnienia, dotyczy przedsiębiorstw, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4.";

4)
w art. 5 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) 48 miesięcy do kredytów na cele, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, do dnia 31 grudnia 2005 r.";

5)
w art. 6:
a)
w ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) 1,1 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski przy udzielaniu kredytów na finansowanie zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego.",

b)
dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:

"8. Dopłaty ze środków budżetu państwa do oprocentowania kredytów na cele, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, nie mogą przekraczać oprocentowania naliczonego według stopy stanowiącej 1/2 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski powiększonego o marżę banku.

9. Dopłaty na cele, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, mogą być udzielone przedsiębiorcy tylko raz.";

6)
dodaje się art. 7a w brzmieniu:

"Art. 7a. Dopłaty ze środków budżetu państwa do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego mogą być udzielane pod warunkiem posiadania przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, programu restrukturyzacji zatwierdzonego przez organ nadzoru, o ile przedsiębiorstwo taki organ posiada.";

7)
art. 8 otrzymuje brzmienie:

"Art. 8. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, szczegółowe zasady, zakres i tryb udzielania dopłat do oprocentowania kredytów, o których mowa w art. 3 ust. 1, uwzględniając w szczególności potrzebę zapewnienia podwyższenia opłacalności produkcji rolniczej i rybołówstwa morskiego albo zwiększenia możliwości zawarcia niektórych kontraktów eksportowych, albo zwiększenia efektywności restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłu lekkiego, wskazując także bank lub osobę prawną, której zostaną powierzone czynności związane z dokonywaniem dopłat.";

8)
w art. 9 w ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) w art. 3 ust. 1 pkt 4 - dysponuje minister właściwy do spraw gospodarki."

Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie art. 8 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym mu niniejszą ustawą, zachowują moc dotychczasowe przepisy wykonawcze w zakresie, w jakim nie są z nią sprzeczne.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.