Szczegółowe zasady, zakres i tryb udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywanie zapasów ryb... - Dz.U.1995.34.167 - OpenLEX

Szczegółowe zasady, zakres i tryb udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.34.167

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 marca 1995 r.
w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 13, poz. 60) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady, zakres i tryb udzielania, ze środków budżetu państwa, dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich, zwanych dalej "dopłatami".
Dopłaty są udzielane do kredytów zaciąganych przez przedsiębiorców, mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, na skup i przechowywanie ryb morskich złowionych lub skupionych w morzu przez przedsiębiorców będących armatorami, których miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się w Polsce.
Warunkiem uzyskania dopłaty jest przedstawienie przez kredytobiorcę dokumentu:
1)
stwierdzającego przekazanie ryb na statek transportowy lub
2)
zakupu ryb albo
3)
przekazania ryb z połowów własnych.
Dopłaty są udzielane do kredytów o oprocentowaniu w stosunku rocznym dla kredytobiorcy w wysokości 4,5%.
Czynności związane z dokonywaniem dopłat minister właściwy do spraw rolnictwa powierzy, w drodze umowy, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją".
Środki na dopłaty, o których mowa w § 5, są przekazywane Agencji z budżetu ministra właściwego do spraw rolnictwa na podstawie składanego zapotrzebowania.
Wnioski o objęte dopłatami kredyty są składane przez krajowych przedsiębiorców w bankach, które zawarły z Agencją umowy w sprawie dopłat.
W umowach Agencji z bankami zostaną ustalone w szczególności:
1)
limity dopłat,
2)
terminy przesyłania informacji o udzielonych kredytach w ramach limitów dopłat, o których mowa w pkt 1,
3)
sposób przekazywania i rozliczania dopłat między Agencją a bankami.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2000 r. (Dz.U.00.8.87) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lutego 2000 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2000 r. (Dz.U.00.120.1286) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 grudnia 2000 r.

2 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 grudnia 2000 r. (Dz.U.00.120.1286) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 grudnia 2000 r.
3 § 4:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 4 marca 1997 r. (Dz.U.97.24.122) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 marca 1997 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 lutego 1998 r. (Dz.U.98.25.133) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 lutego 1998 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2003 r. (Dz.U.03.84.775) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 maja 2003 r.

4 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2000 r. (Dz.U.00.8.87) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lutego 2000 r.
5 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2000 r. (Dz.U.00.8.87) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lutego 2000 r.
6 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2000 r. (Dz.U.00.8.87) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lutego 2000 r.
7 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2000 r. (Dz.U.00.8.87) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lutego 2000 r.