[Delegacja ustawowa - szczegółowe zasady, zakres i tryb udzielania dopłat do oprocentowania kredytów] - Art. 8. - Dopłaty do... - Dz.U.2013.370 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - [Delegacja ustawowa - szczegółowe zasady, zakres i tryb udzielania dopłat do oprocentowania kredytów] - Dopłaty do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.370 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 marca 2013 r.
Art.  8. [Delegacja ustawowa - szczegółowe zasady, zakres i tryb udzielania dopłat do oprocentowania kredytów]

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, szczegółowe zasady, zakres i tryb udzielania dopłat do oprocentowania kredytów, o których mowa w art. 3 ust. 1, uwzględniając w szczególności potrzebę zapewnienia podwyższenia opłacalności produkcji rolniczej i rybołówstwa morskiego albo zwiększenia możliwości zawarcia niektórych kontraktów eksportowych, albo zwiększenia efektywności restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłu lekkiego, wskazując także bank lub osobę prawną, której zostaną powierzone czynności związane z dokonywaniem dopłat.