Dopłaty do oprocentowania niektórych kredytów bankowych. - Dz.U.2013.370 t.j. - OpenLEX

Dopłaty do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.370 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 marca 2013 r.

USTAWA
z dnia 5 stycznia 1995 r.
o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych

1.
Ustawa określa zasady stosowania dopłat ze środków budżetu państwa do oprocentowania kredytów bankowych na cele rolnicze oraz skup i przechowywanie zapasów ryb morskich oraz zadania związane z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego.
2.
Dopłaty, o których mowa w ust. 1, realizowane są ze środków budżetu państwa określonych w ustawie budżetowej.

Ilekroć w ustawie jest mowa o krajowym przedsiębiorcy, należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzącą działalność gospodarczą.

1.
Ze środków budżetu państwa udzielane są dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych dla krajowych przedsiębiorców na:
1)
cele rolnicze;
2)
skup i przechowywanie zapasów ryb morskich;
3)
(uchylony);
4)
realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności według działów 17, 18, 19.
2.
Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych na cele rolnicze, dla krajowych przedsiębiorców prowadzących produkcję rolniczą, udzielane są na jednakowych zasadach, bez względu na obszar użytków rolnych i formę ich własności.
3.
(uchylony).
1.
Za kredyty na cele rolnicze, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, uważa się kredyty:
1)
dla krajowych przedsiębiorców prowadzących produkcję rolniczą, przeznaczone na:
a)
zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolniczej,
b)
zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji,
c)
postęp biologiczny w rolnictwie;
2)
dla krajowych przedsiębiorców prowadzących przetwórstwo lub przechowalnictwo skupowanych produktów rolnych, przeznaczone na:
a)
skup produktów rolnych od producentów krajowych,
b)
przechowywanie produktów rolnych i zapasów przetworów z tych produktów oraz zapasów półproduktów z owoców i warzyw,

z wyłączeniem tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz wyrobów alkoholowych i surowców przeznaczonych do produkcji wyrobów alkoholowych;

3)
(uchylony).
2.
Skup i przechowywanie ryb, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2, dotyczy ryb złowionych lub skupionych przez krajowych przedsiębiorców.
3.
(uchylony).
4.
Finansowanie zadań związanych z restrukturyzacją techniczną, technologiczną i organizacyjną, w tym zatrudnienia, dotyczy przedsiębiorstw, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4.

Dopłaty do oprocentowania kredytów mogą być stosowane za okres nie dłuższy niż:

1)
12 miesięcy do kredytów na cele, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, z zastrzeżeniem pkt 2,
2)
24 miesiące do kredytów zaciągniętych od 1 lipca 1996 r. do 30 czerwca 1998 r. z przeznaczeniem na cele wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 1, dla osób posiadających gospodarstwa rolne lub prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, w których wystąpiły poważne szkody spowodowane przez powódź, która miała miejsce w lipcu 1997 r.,
3)
(uchylony),
4)
do dnia 31 grudnia 2007 r. w przypadku kredytów na cele, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4

- od dnia otrzymania kredytu.

1.
Kredyty na cele, o których mowa w art. 3 ust. 1, mogą być objęte dopłatą ze środków budżetu państwa, jeżeli ich oprocentowanie w stosunku rocznym nie przekroczy:
1)
1,1 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski przy udzielaniu kredytów na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich;
2)
1,25 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski przy udzielaniu kredytów na cele rolnicze;
3)
(uchylony);
4)
1,3 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski przy udzielaniu kredytów na finansowanie zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego.
2.
Dopłaty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, mogą być stosowane do kredytów o oprocentowaniu w stosunku rocznym dla kredytobiorcy:
1)
w wysokości nie większej niż 0,35 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski i nie mniejszej niż 2% w stosunku rocznym - na cele, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1;
2)
w wysokości nie większej niż 0,7 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski i nie mniejszej niż 4,5% w stosunku rocznym - na cele, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 oraz art. 4 ust. 1 pkt 2.
3.
Wysokość kredytu objętego dopłatami ze środków budżetu państwa na cele, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 4, nie może przekroczyć łącznie równowartości 10 q żyta na 1 ha użytków rolnych, według cen przyjmowanych dla celów naliczania podatku rolnego.
4.
Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, podwyższyć wysokość kredytu, o którym mowa w ust. 3, do równowartości 15 q żyta na 1 ha użytków rolnych, według cen przyjmowanych dla celów naliczania podatku rolnego.
5.
Dopłaty ze środków budżetu państwa do kredytów na cele, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, stanowią część oprocentowania należnego bankom, odpowiadającą różnicy między stopą oprocentowania tych kredytów, określoną w ust. 1, a stopą oprocentowania dla kredytobiorcy, określoną w ust. 2.
6.
(uchylony).
7.
(utracił moc).
8.
Dopłaty ze środków budżetu państwa do oprocentowania kredytów na cele, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, przysługują w wysokości oprocentowania naliczonego według stopy równej stopie redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski, powiększonego o marżę banku.
9.
Dopłaty na cele, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, mogą być udzielone przedsiębiorcy tylko raz.

Dopłaty ze środków budżetu państwa do oprocentowania kredytów mogą być udzielane pod warunkiem udokumentowania wykorzystania co najmniej 80% kredytu na zakupy na cele, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1.

Dopłaty ze środków budżetu państwa do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego mogą być udzielane pod warunkiem posiadania przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, programu restrukturyzacji zatwierdzonego przez organ nadzoru, o ile przedsiębiorstwo taki organ posiada.

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, szczegółowe zasady, zakres i tryb udzielania dopłat do oprocentowania kredytów, o których mowa w art. 3 ust. 1, uwzględniając w szczególności potrzebę zapewnienia podwyższenia opłacalności produkcji rolniczej i rybołówstwa morskiego albo zwiększenia możliwości zawarcia niektórych kontraktów eksportowych, albo zwiększenia efektywności restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłu lekkiego, wskazując także bank lub osobę prawną, której zostaną powierzone czynności związane z dokonywaniem dopłat.

1.
Środkami na dopłaty do oprocentowania kredytów, o których mowa w art. 3 ust. 1:
1)
pkt 1 i 2 - dysponuje minister właściwy do spraw rolnictwa;
2)
pkt 4 - dysponuje minister właściwy do spraw gospodarki.
2.
Czynności związane z dokonywaniem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych mogą być powierzone, w drodze umowy, osobom prawnym powołanym w drodze ustawy i nadzorowanym przez ministrów, o których mowa w ust. 1, lub bankom.
1.
Ustawa ma zastosowanie do kredytów udzielanych od dnia 1 stycznia 1995 r.
2.
Do dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych do dnia 31 grudnia 1994 r. mają zastosowanie przepisy obowiązujące w tym zakresie przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Dopłaty do oprocentowania kredytów zaciągniętych w 1998 r. przez krajowych przedsiębiorców prowadzących produkcję rolniczą, z przeznaczeniem na:

1)
zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolniczej,
2)
zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji,
3)
postęp biologiczny w rolnictwie

- mogą być stosowane za okres nie dłuższy niż 20 miesięcy od dnia otrzymania kredytu.

1.
Dopłaty do oprocentowania kredytów zaciągniętych od dnia 15 lipca 2002 r. do dnia 15 lipca 2003 r. przez krajowych przedsiębiorców prowadzących produkcję rolniczą, z przeznaczeniem na cele określone w art. 4 ust. 1 pkt 1, mogą być stosowane za okres nie dłuższy niż 24 miesiące od dnia otrzymania kredytu, w przypadku gdy w gospodarstwach tych przedsiębiorców wystąpiły poważne szkody spowodowane przez suszę, która miała miejsce w 2003 r.
2.
Oprocentowanie kredytów, o których mowa w ust. 1, ustala się w wysokości określonej w art. 6 ust. 1 pkt 2.

Dopłaty do oprocentowania kredytów zaciągniętych od dnia 1 lipca 2003 r. do dnia 30 kwietnia 2004 r. przez krajowych przedsiębiorców prowadzących produkcję rolniczą, z przeznaczeniem na:

1)
zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolniczej,
2)
zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji,
3)
postęp biologiczny w rolnictwie

- mogą być stosowane za okres nie dłuższy niż 24 miesiące od dnia otrzymania kredytu.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu art. 10 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1995 r.