Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na... - Dz.U.2000.8.87 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.8.87

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 lutego 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 stycznia 2000 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 13, poz. 60 i Nr 83, poz. 418, z 1996 r. Nr 152, poz. 719, z 1997 r. Nr 80, poz. 504, Nr 107, poz. 690, Nr 121, poz. 770 i Nr 158, poz. 1044 oraz z 1999 r. Nr 27, poz. 243, Nr 63, poz. 702 i Nr 70, poz. 778) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich (Dz. U. Nr 34, poz. 167, z 1997 r. Nr 24, poz. 122 i z 1998 r. Nr 25, poz. 133) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Dopłaty są udzielane do kredytów zaciąganych przez krajowych przedsiębiorców prowadzących skup i przechowywanie ryb morskich złowionych lub skupionych przez krajowych przedsiębiorców.";

2)
§ 5-8 otrzymują brzmienie:

"§ 5. Czynności związane z dokonywaniem dopłat minister właściwy do spraw rolnictwa powierzy, w drodze umowy, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją".

§ 6. Środki na dopłaty, o których mowa w § 5, są przekazywane Agencji z budżetu ministra właściwego do spraw rolnictwa na podstawie składanego zapotrzebowania.

§ 7. Wnioski o objęte dopłatami kredyty są składane przez krajowych przedsiębiorców w bankach, które zawarły z Agencją umowy w sprawie dopłat.

§ 8. W umowach Agencji z bankami zostaną ustalone w szczególności:

1) limity dopłat,

2) terminy przesyłania informacji o udzielonych kredytach w ramach limitów dopłat, o których mowa w pkt 1,

3) sposób przekazywania i rozliczania dopłat między Agencją a bankami."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.