[Przeznaczenie kredytów objętych dopłatami] - Art. 3. - Dopłaty do oprocentowania niektórych kredytów bankowych. - Dz.U.2013.370 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Przeznaczenie kredytów objętych dopłatami] - Dopłaty do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.370 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 marca 2013 r.
Art.  3. [Przeznaczenie kredytów objętych dopłatami]
1.
Ze środków budżetu państwa udzielane są dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych dla krajowych przedsiębiorców na:
1)
cele rolnicze;
2)
skup i przechowywanie zapasów ryb morskich;
3)
(uchylony);
4)
realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności według działów 17, 18, 19.
2.
Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych na cele rolnicze, dla krajowych przedsiębiorców prowadzących produkcję rolniczą, udzielane są na jednakowych zasadach, bez względu na obszar użytków rolnych i formę ich własności.
3.
(uchylony).