Warunki wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. - Dz.U.2001.72.756 - OpenLEX

Warunki wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.72.756

Akt utracił moc
Wersja od: 13 lipca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 26 czerwca 2001 r.
w sprawie warunków wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz. 236, z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 88, poz. 554, z 1999 r. Nr 72, poz. 802 oraz z 2000 r. Nr 107, poz. 1127) zarządza się, co następuje:
1.
Wynagrodzenie mediatora z listy ustalonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej "mediatorem", ustala się w wysokości:
1)
355 zł za pierwszy dzień mediacji,
2)
285 zł za drugi dzień mediacji,
3)
215 zł za trzeci i każdy następny dzień mediacji.
2.
Od 2002 r. wynagrodzenie mediatora, o którym mowa w ust. 1, podlega od pierwszego dnia miesiąca następującego po ogłoszeniu ustawy budżetowej corocznej waloryzacji przy zastosowaniu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określonego w tej ustawie.
Umowa zawarta przez mediatora ze stronami sporu zbiorowego może określić wynagrodzenie wyższe od ustalonego w § 1.
Do wynagrodzeń ustalonych w umowach o prowadzenie mediacji zawartych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia mają zastosowanie dotychczasowe przepisy.
Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1997 r. w sprawie warunków wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. Nr 160, poz. 1092).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.