Zm.: rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.71.741

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lipca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 18 czerwca 2001 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Łączności z dnia 10 października 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz. U. Nr 120, poz. 581) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 w ust. 3 wyrazy "studia dzienne" zastępuje się wyrazami "studia wyższe";
2)
w § 4:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Uprawnienia budowlane w telekomunikacji mogą być wydawane do:

1) projektowania,

2) kierowania robotami budowlanymi,

3) projektowania i kierowania robotami budowlanymi.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Uprawnienia budowlane w telekomunikacji są wydawane bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie w specjalizacjach, o których mowa w ust. 2.";

3)
w § 5 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń oraz w zakresie ograniczonym do specjalizacji, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, z ograniczeniem do linii, instalacji i urządzeń liniowych, stanowią podstawę do sporządzania w tym zakresie projektów zagospodarowania terenu i działki.";

4)
użyte w § 10 w ust. 1 i 3, w § 11, w § 12 w ust. 3, w § 14 w ust. 1, w § 15 w ust. 1, 4 i 5, w § 16 w ust. 1, w § 19 w ust. 5 i w § 21 rozporządzenia w różnych przypadkach wyrazy "Główny Inspektor Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji";
5)
w § 10:
a)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji wydaje decyzję o odmowie nadania uprawnień budowlanych w telekomunikacji w przypadku negatywnego wyniku egzaminu, a także bez przeprowadzania egzaminu:

1) po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3,

2) jeżeli przygotowanie zawodowe osoby ubiegającej się o uprawnienia nie odpowiada wymaganiom, o których mowa w § 3, lub nie odbyła ona praktyki zawodowej określonej w § 8.",

b)
po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji wydaje decyzję o umorzeniu postępowania o nadanie uprawnień budowlanych w telekomunikacji w przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na egzamin lub odstąpienia od postępowania o nadanie uprawnień, a także gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.";

6)
w § 17:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne i egzamin ustala się w wysokości 50% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym złożenie wniosku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Opłatę, o której mowa w ust. 1 i 6, wnosi się na konto Urzędu Regulacji Telekomunikacji, w dwóch ratach.",

c)
dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Opłatę za ponowne przystąpienie do egzaminu ustala się w wysokości 25% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym przystąpienie do ponownego egzaminu, określonego w sposób wskazany w ust. 1.";

7)
w § 19:
a)
w ust. 1 w pkt 2 lit. b) i c) otrzymują brzmienie:

"b) uprawnienia budowlane w telekomunikacji bez ograniczeń oraz co najmniej 5 lat praktyki przy projektowaniu lub kierowaniu robotami w budownictwie telekomunikacyjnym, odbytej po otrzymaniu tych uprawnień, a od dnia 24 stycznia 2002 r. co najmniej 10 lat tej praktyki,

c) opinię dwóch rzeczoznawców w budownictwie telekomunikacyjnym odpowiedniej specjalności lub opinię Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Stowarzyszenia Budowniczych Telekomunikacji lub Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji.",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji, na wniosek zainteresowanego, orzeka, w drodze decyzji, o nadaniu tytułu rzeczoznawcy w budownictwie telekomunikacyjnym, na podstawie opinii, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c), oraz odbytej praktyki, określając zakres, w którym funkcja rzeczoznawcy może być wykonywana. Zakres ten nie może wykraczać poza specjalność techniczno-budowlaną objętą posiadanymi uprawnieniami."

Osoby, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uzyskały decyzję o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych z ograniczeniem do zakresu telekomunikacji, uważa się za spełniające wymagania, o których mowa w § 9 rozporządzenia.
Osoby, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zdały egzamin na uprawnienia budowlane w telekomunikacji, uważa się za spełniające warunki do nadania uprawnień w rozumieniu rozporządzenia.
Do postępowań o nadanie uprawnień budowlanych w telekomunikacji i postępowań o nadanie tytułu rzeczoznawcy w budownictwie telekomunikacyjnym, wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.