Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.75.801

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lipca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 lipca 2001 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 50, poz. 588) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
w ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) łączność.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister jest dysponentem części 20, 26 i 40 budżetu państwa.";

2)
w załączniku do rozporządzenia dodaje się pkt 142 w brzmieniu:

"142) Instytut Łączności."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.