Law Journal

Szczegółowe kierunki działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposoby ich realizacji.

Dz.U.1996.16.82 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury.

Dz.U.1996.20.92 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 1996 r. | Akt jednorazowy

Terenowe organy specjalistycznego nadzoru budowlanego w dziedzinie bezpieczeństwa państwa.

Dz.U.1996.12.71 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 1996 r. | Akt utracił moc

Europejska konwencja o wykonywaniu praw dzieci. Strasburg.1996.01.25.

Dz.U.2000.107.1128 | umowa międzynarodowa z dnia 25 stycznia 1996 r. | Akt obowiązujący

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego.

Dz.U.1996.14.78 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 1996 r. | Akt utracił moc

Tryb postępowania i prowadzenia kampanii referendalnej w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji.

Dz.U.1996.10.60 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 1996 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

Dz.U.1996.8.50 | obwieszczenie z dnia 23 stycznia 1996 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie sieci autostrad i dróg ekspresowych.

Dz.U.1996.12.63 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 1996 r. | Akt utracił moc

Struktura organizacyjna i szczegółowy zakres działania Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej.

Dz.U.1996.12.70 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 1996 r. | Akt utracił moc

Czas letni.

Dz.U.1996.29.128 | ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. | Akt utracił moc

Kultura fizyczna.

Dz.U.2007.226.1675 t.j. | ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. | Akt obowiązujący

Rybołówstwo morskie.

Dz.U.1996.34.145 | ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o jednostkach badawczo-rozwojowych.

Dz.U.1996.41.175 | ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. | Akt jednorazowy

Świadczenia przysługujące pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.

Dz.U.1996.8.46 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1996 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.

Dz.U.1996.8.48 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1996 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru jednostek badawczo-rozwojowych.

Dz.U.1996.8.47 | rozporządzenie z dnia 16 stycznia 1996 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników.

Dz.U.1996.7.45 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 1996 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo o stowarzyszeniach.

Dz.U.1996.27.118 | ustawa z dnia 10 stycznia 1996 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Łowickiej.

Dz.U.1996.3.27 | rozporządzenie z dnia 5 stycznia 1996 r. | Akt indywidualny

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Dz.U.1996.9.52 | rozporządzenie z dnia 4 stycznia 1996 r. | Akt jednorazowy

Drawieński Park Narodowy.

Dz.U.1996.4.28 | rozporządzenie z dnia 3 stycznia 1996 r. | Akt obowiązujący

Świętokrzyski Park Narodowy.

Dz.U.1996.4.29 | rozporządzenie z dnia 3 stycznia 1996 r. | Akt obowiązujący

Utrata mocy obowiązującej art. 53 ust. 2 ustawy - Prawo bankowe.

Dz.U.1996.10.61 | obwieszczenie z dnia 3 stycznia 1996 r. | Akt jednorazowy

Woliński Park Narodowy.

Dz.U.1996.4.30 | rozporządzenie z dnia 3 stycznia 1996 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat.

Dz.U.1996.2.14 | rozporządzenie z dnia 3 stycznia 1996 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakresu, organizacji oraz form opieki zdrowotnej nad uczniami.

Dz.U.1996.4.31 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.

Dz.U.1995.154.799 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie kontyngentu na wywóz odpadów i złomu żeliwa i stali w 1996 r.

Dz.U.1995.154.801 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1995 r. | Akt utracił moc

Wykaz towarów dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.

Dz.U.1995.154.798 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów.

Dz.U.1996.9.53 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Szczególne warunki, którym powinna odpowiadać rachunkowość narodowych funduszy inwestycyjnych.

Dz.U.1996.2.12 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1995 r. | Akt utracił moc

Wydawanie Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Dz.U.2018.1795 t.j. | ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy i niektóre inne ustawy.

Dz.U.1996.6.43 | ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o finansowaniu gmin.

Dz.U.1995.154.794 | ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz niektórych ustaw.

Dz.U.1996.5.34 | ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie referendum o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego.

Dz.U.1995.154.795 | uchwała z dnia 21 grudnia 1995 r. | Akt utracił moc

Wykonanie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Dz.U.1995.154.797 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1995 r. | Akt utracił moc

Wynagrodzenia sędziów Sądu Najwyższego oraz członków Biura Orzecznictwa.

Dz.U.1995.153.774 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

Dz.U.1995.153.784 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów.

Dz.U.1995.153.789 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.

Dz.U.1995.153.783 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności.

Dz.U.1995.153.788 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie regulaminu wykonywania tymczasowego aresztowania.

Dz.U.1995.153.787 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1995 r. | Akt jednorazowy