Dotacje przeznaczone na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.67.693

Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 12 czerwca 2001 r.
w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wykonywaniu budżetu państwa w roku 2001 oraz o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001 (Dz. U. Nr 55, poz. 574) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe zasady udzielania i wykorzystania dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali, zwanej dalej "dotacją", ujętej w budżecie państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki, w tym:
1)
warunki uzyskania uprawnień do osłon socjalnych dla pracowników tego przemysłu,
2)
zasady, tryb przyznawania, ustalania kwot oraz obliczania i wypłacania osłon socjalnych,
3)
tryb udzielania, sposób wykorzystania i rozliczania dotacji.
1.
Dotację określoną w art. 34 pkt 2 ustawy budżetowej na rok 2001 z dnia 1 marca 2001 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 246) przeznacza się na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwach: Huta "ANDRZEJ" S.A., Huta Baildon S.A., HUTA BANKOWA Spółka z o.o., Huta "BATORY" S.A., Huta Buczek S.A., HUTA CEDLER S.A., Huta "Częstochowa" Spółka Akcyjna, "Huta Ferrum" S.A., Huta Florian S.A., Huta "Gliwice" S.A., Huta "JEDNOŚĆ" S.A., Huta Katowice S.A., Huta "Kościuszko" S.A., "HUTA L.W." Sp. z o.o., HUTA ŁABĘDY S.A., Huta "ŁAZISKA" Spółka Akcyjna, "HUTA MAŁAPANEW" Spółka Akcyjna, Huta Ostrowiec SA, "Huta Pokój" - Spółka Akcyjna, Huta im. Tadeusza Sendzimira spółka akcyjna, HSW - Zakład Hutniczy Sp. z o.o., "HUTA SZCZECIN" Spółka Akcyjna, Huta "ZAWIERCIE" Spółka Akcyjna, Huta "ZYGMUNT" S.A.
2.
Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie osłon socjalnych wypłacanych pracownikom, którzy są zwalniani z pracy z powodu ograniczenia zdolności produkcyjnych, zmian technologicznych i asortymentowych produkcji, restrukturyzacji organizacyjnej, likwidacji stanowisk, oddziałów i wydziałów produkcyjnych - wynikających z programu restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali w Polsce oraz porozumienia w sprawie wdrażania programu zawartego przez ministra właściwego do spraw gospodarki z przedsiębiorstwem, o którym mowa w ust. 1.
3.
Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku całkowitej likwidacji przedsiębiorstwa, o którym mowa w ust. 1.
4.
Porozumienie, o którym mowa w ust. 2, określa w szczególności: liczbę zwalnianych pracowników, ogólną kwotę kosztów zmniejszenia zatrudnienia, wyszczególnione instrumenty osłon socjalnych objęte dotacją oraz ogólną kwotę dotacji dla przedsiębiorstwa.
1.
Dotację przeznacza się na:
1)
odprawy pieniężne przysługujące na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 10, poz. 59 i Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 83, poz. 372, Nr 106, poz. 457 i Nr 113, poz. 491, z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1996 r. Nr 24, poz. 110 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) lub jednorazowe odprawy pieniężne w związku z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 4 tej ustawy, należne pracownikom spełniającym warunki do uzyskania prawa do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego i przechodzącym na zasiłki przedemerytalne albo świadczenia przedemerytalne,
2)
nagrody jubileuszowe wypłacane pracownikom uprawnionym do odpraw, o których mowa w pkt 1, w przypadkach gdy pracownik nabywa prawo do nagrody w okresie wypowiedzenia stosunku pracy albo w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy, o ile zakładowy układ zbiorowy pracy zawiera takie postanowienia,
3)
jednorazowe odprawy bezwarunkowe,
4)
świadczenia na przekwalifikowanie - kontrakty szkoleniowe,
5)
jednorazowe odprawy warunkowe.
2.
Dotacja jest udzielana na wniosek przedsiębiorstwa, o którym mowa w § 2 ust. 1. W przypadku przedsiębiorstwa całkowicie likwidowanego dotacja jest udzielana na wniosek likwidatora.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać:
1)
oznaczenie przedsiębiorstwa ubiegającego się o dotację,
2)
określenie rodzaju osłon socjalnych,
3)
ilość osób i kwotę dotacji z podziałem na rodzaje osłon socjalnych,
4)
imienny wykaz pracowników, wraz z numerem PESEL, którzy będą korzystali z poszczególnych rodzajów osłon socjalnych,
5)
podpisy osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa ubiegającego się o dotację,
6)
oświadczenie o wydzieleniu własnych środków na poszczególne rodzaje osłon socjalnych.
1.
Odprawy i nagrody, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, są przyznawane w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2.
Minister właściwy do spraw gospodarki ustala wysokość dofinansowania tych odpraw i nagród na podstawie porozumienia, o którym mowa w § 2 ust. 2, w granicach wynikających z zabezpieczonej w budżecie kwoty na ten cel i do wysokości 50% kwoty tych odpraw.
1.
Jednorazowe odprawy bezwarunkowe są wypłacane pracownikom zatrudnionym na stanowiskach objętych wykazem A i B stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43, z 1985 r. Nr 7, poz. 21, z 1991 r. Nr 39, poz. 167, z 1992 r. Nr 102, poz. 520, z 1996 r. Nr 63, poz. 292 i z 1997 r. Nr 61, poz. 377), z którymi rozwiązano umowę o pracę w 2001 r. na ich wniosek, za zgodą pracodawcy, jeżeli pracownik:
1)
nie spełnia, określonych w odrębnych przepisach, warunków do uzyskania uprawnień emerytalno-rentowych oraz do świadczeń przedemerytalnych,
2)
oświadczył, że nie będzie korzystał ze świadczenia na przekwalifikowanie - kontraktu szkoleniowego lub jednorazowej odprawy warunkowej oraz innych form pomocy.
2.
Wysokość jednorazowej odprawy bezwarunkowej wynosi 26.000 zł.
3.
Minister właściwy do spraw gospodarki ustala wysokość dofinansowania jednorazowych odpraw bezwarunkowych w porozumieniu, o którym mowa w § 2 ust. 2, jednakże w granicach określonych w § 4 ust. 2.
 
1.
Przepisy § 5 stosuje się odpowiednio, gdy postanowieniem właściwego sądu ogłoszono upadłość przedsiębiorstwa, o którym mowa w § 2 ust. 1.
2.
Z wnioskiem o przyznanie środków z dotacji, z przeznaczeniem na dofinansowanie odpraw, o których mowa w § 5 ust. 1, występuje syndyk.
3.
Przepisy § 3 ust. 3, § 9 i 10 stosuje się odpowiednio.
1.
Świadczenie na przekwalifikowanie - kontrakt szkoleniowy jest przyznawane przez pracodawcę na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, na wniosek pracownika, który złoży oświadczenie, że wyraża zgodę na rozwiązanie stosunku pracy po zakończeniu okresu, na który świadczenie to przyznano, i rozpocznie szkolenie.
2.
Pracodawca przyznając pracownikowi świadczenie na przekwalifikowanie - kontrakt szkoleniowy ma obowiązek dokonywania wpłat składek na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe - finansowanych ze środków ubezpieczonego i przedsiębiorstwa, o którym mowa w § 2 ust. 1, a także zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz składki płaconej na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokościach określonych w odrębnych przepisach.
3.
Świadczenie na przekwalifikowanie - kontrakt szkoleniowy jest wypłacane pracownikowi co miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym rozpoczęto szkolenie, w wysokości równej wynagrodzeniu pracownika, obliczanemu jak za urlop wypoczynkowy.
4.
Świadczenie na przekwalifikowanie - kontrakt szkoleniowy jest dofinansowane w wysokości równej zasiłkowi dla bezrobotnych, ustalonemu na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56 i Nr 42, poz. 475).
1.
Jednorazowa odprawa warunkowa przysługuje pracownikowi korzystającemu ze świadczenia na przekwalifikowanie - kontraktu szkoleniowego, który po zakończeniu szkolenia i przed upływem 12 miesięcy od dnia przyznania tego świadczenia:
1)
wystąpi z wnioskiem o rozwiązanie stosunku pracy, a także
2)
podejmie zatrudnienie poza przedsiębiorstwem, o którym mowa w § 2 ust. 1, albo działalność gospodarczą, udokumentowaną powstaniem obowiązku podatkowego.
2.
Odprawa, o której mowa w ust. 1, stanowi ekwiwalent za skrócenie okresu pobierania świadczenia na przekwalifikowanie - kontraktu szkoleniowego i jest wypłacana w kwocie równej iloczynowi pełnych miesięcy pozostających do zakończenia 12-miesięcznego okresu pobierania świadczenia i jego wysokości ustalonej zgodnie z § 6 ust. 3 i pomniejszonej o kwotę odpowiadającą 18,71% wynagrodzenia pracownika, obliczanego jak za urlop wypoczynkowy.
3.
Jednorazowa odprawa warunkowa jest dofinansowana w wysokości równej iloczynowi pełnych miesięcy pozostających do zakończenia 12-miesięcznego okresu pobierania świadczenia i kwoty zasiłku, o którym mowa w § 6 ust. 4, obowiązującej w dniu wypłaty tej odprawy.
Przyznawana przez ministra właściwego do spraw gospodarki dotacja jest wypłacana w ratach na specjalnie w tym celu utworzony przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w § 2 ust. 1, rachunek bankowy.
1.
Przedsiębiorstwo, o którym mowa w § 2 ust. 1, które otrzymało dotacje, jest obowiązane sporządzić i przekazać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki sprawozdania:
1)
kwartalne - do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału,
2)
roczne - do dnia 31 stycznia roku następującego po rozliczonym roku budżetowym.
2.
Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać rozliczenia wypłaconych kwot dotacji na cele określone we wniosku.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do likwidatora.
Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu państwa na zasadach i w trybie określonych w przepisach o finansach publicznych.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 5a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2001 r. (Dz.U.01.84.918) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 sierpnia 2001 r.