Departmental acts

Rozwiązanie Komitetu Sterującego do spraw Funduszu Spójności.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.2.25 | zarządzenie z dnia 9 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie trybu wykonywania nadzoru bankowego.

Dz.Urz.NBP.2004.8.15 | uchwała z dnia 9 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2004.7.70 | zarządzenie z dnia 9 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 r.

Dz.Urz.MZ.2004.6.61 | zarządzenie z dnia 9 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie wzornika druków obowiązujących w Lasach Państwowych.

B.I.LP.2004.6.41 | zarządzenie z dnia 9 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad i trybu zawierania umów o dzieło i umów-zleceń.

Dz.Urz.MZ.2004.6.62 | zarządzenie z dnia 9 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zmiany danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2004.7.47 | komunikat z dnia 9 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.

Dz.Urz.MZ.2004.7.69 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.

Dz.Urz.MZ.2004.7.69 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.

Dz.Urz.MZ.2004.7.69 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.

Dz.Urz.MZ.2004.7.69 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.

Dz.Urz.MZ.2004.7.69 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalizacyjnego dla organizatorów doskonalenia zawodowego.

Dz.Urz.KGP.2004.11.52 | decyzja z dnia 4 czerwca 2004 r. | Akt obowiązujący

Nadanie nazwy wyróżniającej 4 Pułkowi Przeciwlotniczemu w Czerwieńsku.

Dz.Urz.MON.2004.6.72 | decyzja z dnia 3 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Przekazanie Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości niezbędnych do wykonywania zadań statutowych.

Dz.Urz.MON.2004.7.74 | decyzja z dnia 3 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Ustalenie procedury notyfikowania projektów aktów prawnych zawierających przepisy techniczne.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.2.24 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2004 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie odznaki honorowej "Dowódcy Okrętu Marynarki Wojennej".

Dz.Urz.MON.2004.6.66 | decyzja z dnia 3 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 34 Batalionu Radiotechnicznego w Chojnicach.

Dz.Urz.MON.2004.6.69 | decyzja z dnia 3 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 3 Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu.

Dz.Urz.MON.2004.6.68 | decyzja z dnia 3 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Centrum Operacji Morskich.

Dz.Urz.MON.2004.6.67 | decyzja z dnia 3 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej 11 Rejonowej Bazy Materiałowej w Olsztynie.

Dz.Urz.MON.2004.6.70 | decyzja z dnia 3 czerwca 2004 r. | Akt indywidualny

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MZ.2004.7.74 | obwieszczenie z dnia 2 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów granicznym stacjom sanitarno-epidemiologicznym.

Dz.Urz.MZ.2004.7.68 | zarządzenie z dnia 2 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie procedur służb żeglugi powietrznej - zarządzanie ruchem lotniczym.

Dz.Urz.ULC.2004.3.14 | zarządzenie z dnia 2 czerwca 2004 r. | Akt jednorazowy

Karty i tabliczki tożsamości żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Dz.Urz.MON.2004.6.62 | decyzja z dnia 1 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Kierowanie lotami szkolnymi.

Dz.Urz.ULC.2004.3.17 | wytyczne z dnia 1 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Kierowanie lotami szkolnymi.

Dz.Urz.ULC.2004.3.17 | wytyczne z dnia 1 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Kierowanie lotami szkolnymi.

Dz.Urz.ULC.2004.3.17 | wytyczne z dnia 1 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Zaopatrywanie komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w prasę oraz dzienniki urzędowe.

Dz.Urz.MON.2004.6.61 | decyzja z dnia 1 czerwca 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Etyki w Nauce.

Dz.Urz.MNiIiKBN.2004.7.39 | uchwała z dnia 28 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Projektów Badawczych Zamawianych.

Dz.Urz.MNiIiKBN.2004.7.40 | uchwała z dnia 28 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Realizacja europejskiego programu zapobiegania nieuprawnionym wtargnięciom na drogi startowe.

Dz.Urz.ULC.2004.3.16 | wytyczne z dnia 28 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Realizacja europejskiego programu zapobiegania nieuprawnionym wtargnięciom na drogi startowe.

Dz.Urz.ULC.2004.3.16 | wytyczne z dnia 28 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Rady Celno-Akcyzowej.

Dz.Urz.MF.2004.7.43 | zarządzenie z dnia 28 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Rady Celno-Akcyzowej.

Dz.Urz.MF.2004.7.43 | zarządzenie z dnia 28 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Rady Celno-Akcyzowej.

Dz.Urz.MF.2004.7.43 | zarządzenie z dnia 28 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Rady Celno-Akcyzowej.

Dz.Urz.MF.2004.7.43 | zarządzenie z dnia 28 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do stosowania Instrukcji kontroli organów zarządzania ruchem lotniczym.

Dz.Urz.ULC.2004.3.18 | decyzja z dnia 28 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do stosowania Instrukcji kontroli organów zarządzania ruchem lotniczym.

Dz.Urz.ULC.2004.3.18 | decyzja z dnia 28 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Założenie oraz zasady prowadzenia centralnego zbioru informacji dla potrzeb analizy kryminalnej.

Dz.Urz.KGP.2004.10.51 | decyzja z dnia 28 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Przekazanie Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości niezbędnej do wykonywania zadań statutowych.

Dz.Urz.MON.2004.6.60 | decyzja z dnia 27 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Wykonywanie obsługi technicznej i napraw sprzętu lotniczego.

Dz.Urz.ULC.2004.3.15 | wytyczne z dnia 27 maja 2004 r. | Akt obowiązujący

Załączniki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dz.Urz.ULC.2004.3.19 | obwieszczenie z dnia 27 maja 2004 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie terenowych jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2004.6.56 | zarządzenie z dnia 27 maja 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia specjalistycznej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2004.6.55 | zarządzenie z dnia 27 maja 2004 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Lotnicze Pogotowie Ratunkowe".

Dz.Urz.MZ.2004.5.60 | zarządzenie z dnia 26 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Lotnicze Pogotowie Ratunkowe".

Dz.Urz.MZ.2004.5.60 | zarządzenie z dnia 26 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Lotnicze Pogotowie Ratunkowe".

Dz.Urz.MZ.2004.5.60 | zarządzenie z dnia 26 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Rekrutacja do szkół wojskowych w 2004 r.

Dz.Urz.MON.2004.6.59 | decyzja z dnia 26 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym umorzono znaczące kwoty zaległości podatkowych.

Dz.Urz.MF.2004.6.38 | obwieszczenie z dnia 26 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Badania na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Dz.Urz.KGP.2004.9.40 | zarządzenie z dnia 25 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Badania na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Dz.Urz.KGP.2004.9.40 | zarządzenie z dnia 25 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Badania na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Dz.Urz.KGP.2004.9.40 | zarządzenie z dnia 25 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Badania na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Dz.Urz.KGP.2004.9.40 | zarządzenie z dnia 25 maja 2004 r. | Akt utracił moc

Dokonanie wpisu na listę maklerów giełd towarowych.

Dz.Urz.KPWiG.2004.6.19 | uchwała z dnia 25 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Dokonanie wpisu na listę maklerów papierów wartościowych.

Dz.Urz.KPWiG.2004.6.18 | uchwała z dnia 25 maja 2004 r. | Akt indywidualny

Metody i formy wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową.

Dz.Urz.KGP.2004.8.33 | zarządzenie z dnia 25 maja 2004 r. | Akt utracił moc