Przekazanie Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości niezbędnej do wykonywania zadań statutowych. - OpenLEX

Przekazanie Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości niezbędnej do wykonywania zadań statutowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2004.6.60

Akt indywidualny
Wersja od: 21 czerwca 2004 r.

DECYZJA Nr 132/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 maja 2004 r.
w sprawie przekazania Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości niezbędnej do wykonywania zadań statutowych.

Departament Infrastruktury

Na podstawie art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 90, poz. 405 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 80, poz. 509 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 180, poz. 1759), polecam:

1.
Przekazać na własność Agencji Mienia Wojskowego, jako nieruchomość niezbędną do wykonywania zadań statutowych, budynek nr 5 o powierzchni użytkowej 3.295 m2 wraz z przynależnym gruntem, którego powierzchnia zostanie określona po dokonaniu wydzielenia geodezyjnego budynku z działki nr 7/7 obręb 2-01-04, zlokalizowanej w kompleksie wojskowym nr 3619 w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 26A.
2.
Czynności formalnoprawnych, związanych z zawarciem umowy o przeniesienie własności nieruchomości, o której mowa w pkt 1, dokona Szef Stołecznego Zarządu Infrastruktury w Warszawie.
3.
Przekazania nieruchomości należy dokonać w terminie uzgodnionym z Prezesem Agencji Mienia Wojskowego.
4.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.