Powołanie członków Rady Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.60

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 kwietnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 44
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 19 listopada 2004 r.
w sprawie powołania członków Rady Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się następujących członków Rady Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego:
1)
mgr Mieczysław Bagiński

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego;

2)
mgr Jerzy Brzozowski

Muzeum Ziemi Suwalskiej;

3)
Tadeusz Chołko

Gmina Suwałki;

4)
dr inż. Marek Dmuchowski

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku;

5)
prof. dr hab. Andrzej Górniak

Zakład Hydrobiologii, Uniwersytet w Białymstoku;

6)
mgr inż. Henryk Grabowski

Oddział PTTK w Suwałkach;

7)
dr inż. Andrzej Kolk

Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie;

8)
Jan Kramicz

Gmina Giby;

9)
dr Tadeusz Krzywosz

Instytut Rybactwa Śródlądowego, Giżycko;

10)
Dariusz Kulbacki

Gmina Nowinka;

11)
prof. dr hab. Alina Myrcha

Uniwersytet w Białymstoku;

12)
Jan Nowel

Gmina Krasnopol;

13)
mgr inż. Krzysztof Oniszczuk

Wojewódzki Konserwator Przyrody;

14)
prof. dr hab. Bazyli Poskrobko

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku;

15)
prof. dr hab. Aleksander Sokołowski;
16)
dr Jerzy Solon

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie;

17)
prof. dr hab. Edward Stępień

Wydział Leśny SGGW w Warszawie;

18) 1
(uchylony);
19)
dr Hanna Werblan-Jakubiec

Ogród Botaniczny, Uniwersytet Warszawski;

20)
prof. dr hab. Bogusław Zdanowski

Instytut Rybactwa Śródlądowego.

§  2.
Traci moc zarządzenie Nr 42 Ministra Środowiska z dnia 22 października 2003 r. w sprawie powołania Rady Wigierskiego Parku Narodowego.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1 pkt 18 uchylony przez § 1 zarządzenia nr 40 z dnia 15 kwietnia 2008 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.08.4.63) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 kwietnia 2008 r.