Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2004 r. - OpenLEX

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2004 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2004.11.61

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 listopada 2004 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 19 listopada 2004 r.
w sprawie zmian cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2004 r.

Na podstawie § 12 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków (Dz. U. Nr 62, poz. 719, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż ceny produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2004 r. w stosunku do II kwartału 2004 r. wzrosły o 1,5%.
________

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 116, poz. 1234 i Nr 154, poz. 1806 oraz z 2004 r. Nr 86, poz. 803.