Zm.: decyzja w sprawie powołania Zespołu Konkursowego mającego na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Informatyki.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2004.4.65

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 sierpnia 2004 r.

DECYZJA NR 21
DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ
z dnia 24 sierpnia 2004 r.
zmieniająca Decyzję nr 18 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania Zespołu Konkursowego mającego na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Biura Informatyki.

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 128, poz. 1403) w związku z § 2 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 239, poz. 2047) w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej postanawia się co następuje:
§  1.
1.
W Decyzji nr 18 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania Zespołu Konkursowego mającego na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Biura Informatyki w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej,

2) zastępca przewodniczącego - pan Kazimierz Romański, p.o. Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych,

3) pan Robert Bartold, Dyrektor Departamentu Rekrutacji i Selekcji w Służbie Cywilnej Urzędu Służby Cywilnej,

4) pan Grzegorz Bliźniuk, Dyrektor Departamentu Systemów Informatycznych Administracji Publicznej Ministerstwa Nauki i Informatyzacji,

5) pan Piotr Malinowski, p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych,

6) pan Dariusz Toruń, p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Łączności Ministerstwa Spraw Zagranicznych,

7) pani Ewa Waluk, Specjalista w Wydziale Metod i Technik Selekcji w Departamencie Rekrutacji i Selekcji w Służbie Cywilnej Urzędu Służby Cywilnej - jako członkowie.

2.
W § 1 dodaje się ust. 3 o brzmieniu:

Zastępca przewodniczącego przejmuje wszystkie obowiązki i uprawnienia przewodniczącego podczas jego nieobecności.

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.