Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2004.12.63

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 8
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 14 grudnia 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Poznaniu

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W statucie Urzędu Statystycznego w Poznaniu, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 15 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Poznaniu (Dz. Urz. GUS Nr 18, poz. 127, z 2000 r. Nr 1, poz. 2, z 2002 r. Nr 12, poz. 77, z 2003 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 2004 r. Nr 2, poz. 7) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 5 w ust. 1 uchyla się pkt 13 i 14,
2)
w § 6:
a)
w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Do oddziałów wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 15-17 i 19 należy wykonywanie:",

b)
ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Terytorialny zasięg działania oddziałów obejmuje:

1) Oddział w Kaliszu - powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski i pleszewski oraz miasto na prawach powiatu - Kalisz,

2) Oddział w Koninie - powiaty: gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, średzki, turecki i wrzesiński oraz miasto na prawach powiatu - Konin,

3) Oddział w Kościanie - powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, nowotomyski, rawicki, śremski i wolsztyński oraz miasto na prawach powiatu - Leszno,

4) Oddział w Pile - powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, międzychodzki, obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki i złotowski.

3. Zadania określone w ust. 1 pkt 2 dla powiatu poznańskiego i miasta na prawach powiatu - Poznań wykonują bezpośrednio właściwe wydziały Urzędu.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

________

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 oraz z 2003 r. Nr 217, poz. 2125.