Zm.: uchwała w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności wspomagającej badania w... - OpenLEX

Zm.: uchwała w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności wspomagającej badania w 2004 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiIiKBN.2004.9.59

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 sierpnia 2004 r.

UCHWAŁA Nr 44/2004
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 9 sierpnia 2004 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności wspomagającej badania w 2004 r.

Na podstawie art. 15 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:
§  1.
W załączniku do uchwały Nr 6/2004 Komitetu Badań Naukowych z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie przyznania środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie działalności wspomagającej badania w 2004 r. (Dz. Urz. MN i KBN Nr 3, poz. 9 i Nr 8, poz. 52) wprowadza się następujące zmiany:
1)
Lp. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister Infrastruktury ......... 440.000",

2)
Lp. 18 otrzymuje brzmienie:

"18. Minister Nauki i Informatyzacji - Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych ......... 8.177.200".

§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.