Likwidacja Ośrodka Szkoleń Informatycznych Statystyki.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2004.12.65

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 10
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 23 grudnia 2004 r.
w sprawie likwidacji Ośrodka Szkoleń Informatycznych Statystyki

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) oraz art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Ośrodek Szkoleń Informatycznych Statystyki w Radomiu, zwany dalej "Ośrodkiem"", ulega likwidacji.
2.
Otwarcie likwidacji Ośrodka oznacza się na dzień 1 stycznia 2005 r.
3.
Likwidacja Ośrodka zakończona będzie z dniem 30 kwietnia 2005 r.
§  2.
Wszystkie prawa i zobowiązania likwidowanego Ośrodka przechodzą na Główny Urząd Statystyczny.
§  4.
Składniki majątkowe likwidowanego Ośrodka przechodzą do Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej w Warszawie.
§  5.
1.
Szczegółowe zadania i czynności związane z likwidacją Ośrodka realizować będzie likwidator Ośrodka, powołany przez Prezesa GUS w odrębnym trybie (umowa zlecenia).
2.
W szczególności do zadań likwidatora będzie należało:
1)
opracowanie harmonogramu likwidacji Ośrodka,
2)
sporządzenie planu finansowego likwidacji,
3)
zawiadomienie banku finansującego działalność Ośrodka o otwarciu likwidacji,
4)
egzekucja należności, zaspokojenie lub zabezpieczenie wierzycieli,
5)
rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami Ośrodka,
6)
sporządzenie sprawozdania finansowego według zasad określonych w odrębnych przepisach,
7)
archiwizacja i przekazanie materiałów Ośrodka do archiwum.
§  6.
Z dniem zakończenia likwidacji Ośrodka traci moc zarządzenie nr 7 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Szkoleń Informatycznych Statystyki (Dz. Urz. GUS Nr 12, poz. 119).
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

________

1) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 oraz z 2003 r. Nr 217, poz. 2125.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135.