Współdziałanie jednostek i komórek organizacyjnych właściwych w sprawach osobowych z jednostkami i komórkami organizacyjnymi właściwymi w sprawach ochrony informacji niejawnych podczas przeprowadzania postępowań sprawdzających wobec kandydatów do służby lub pracy w Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2004.9.57

Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 2004 r.

WYTYCZNE NR 91
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 9 września 2004 r.
w sprawie współdziałania jednostek i komórek organizacyjnych właściwych w sprawach osobowych z jednostkami i komórkami organizacyjnymi właściwymi w sprawach ochrony informacji niejawnych podczas przeprowadzania postępowań sprawdzających wobec kandydatów do służby lub pracy w Straży Granicznej

W związku z art. 27 ust. 1 pkt 1 i art. 30 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 17, poz. 155 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257) ustala się, co następuje:
§  1.
1.
Wytyczne określają zasady współdziałania jednostek i komórek organizacyjnych właściwych w sprawach osobowych z jednostkami i komórkami organizacyjnymi właściwymi w sprawach ochrony informacji niejawnych podczas prowadzenia postępowań sprawdzających wobec kandydatów do służby lub pracy w Straży Granicznej, zwanych dalej "kandydatami" z zastrzeżeniem ust 2 i 3.
2.
Wytyczne nie mają zastosowania wobec kandydatów, którzy posiadają ważne poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, uprawniające ich do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli równej lub wyższej od zaproponowanej przez kierownika jednostki organizacyjnej, w której ma pełnić służbę lub być zatrudniony.
3.
O posiadaniu przez kandydata poświadczenia bezpieczeństwa, kierownik jednostki (komórki) organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych pisemnie powiadamia kierownika jednostki (komórki) organizacyjnej właściwej do spraw ochrony informacji niejawnych.
§  2.
Użyte w wytycznych określenia oznaczają:
1)
jednostka organizacyjna - jednostka organizacyjna Komendy Głównej Straży Granicznej,
2)
komórka organizacyjna - wydział, sekcja, grupa i zespół komendy oddziału Straży Granicznej, Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej Warszawa-Okęcie, Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej oraz Centrum Szkolenia Straży Granicznej,
3)
kierownik jednostki organizacyjnej - kierownik jednostki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, komendant oddziału Straży Granicznej, Komendant Granicznej Placówki Kontrolnej Straży Granicznej Warszawa-Okęcie, Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej i Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej,
4)
postępowanie kwalifikacyjne - postępowanie o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. Nr 73, poz. 673 i Nr 120, poz. 1030 oraz z 2003 r. Nr 99, poz. 915),
5)
rekrutacja - nabór pracowników do korpusu służby cywilnej lub do pracy w urzędzie państwowym.
§  3.
1.
W czasie pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego lub rekrutacji pracowników, po wstępnej akceptacji kandydata przez kierownika jednostki organizacyjnej, w której ma pełnić służbę lub być zatrudniony, kierownik jednostki (komórki) organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych kieruje wniosek do kierownika jednostki (komórki) organizacyjnej właściwej do spraw ochrony informacji niejawnych, o przeprowadzenie wobec kandydata postępowania sprawdzającego.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, określa proponowaną dla kandydata klauzulę dostępu do informacji niejawnych. Do wniosku dołącza się: wypełnioną przez kandydata ankietę bezpieczeństwa osobowego, poświadczone kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopie aktów stanu cywilnego dotyczące urodzenia kandydata, zawarcia małżeństwa, urodzenia dzieci, opinie z poprzednich miejsc pracy, a także poświadczenie bezpieczeństwa i zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych o ile są posiadane.
§  4.
1.
W toku prowadzonego postępowania sprawdzającego, a w szczególności po sprawdzeniu w Krajowym Rejestrze Karnym, jeżeli zgromadzone informacje wskazują, iż kandydat do służby w Straży Granicznej nie spełnia wymogów nieposzlakowanej opinii, niekaralności i nie korzysta z pełni praw publicznych o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399 z późn. zm.) albo kandydat do pracy w Straży Granicznej nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 z późn. zm.), lub w art. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.), kierownik jednostki (komórki) organizacyjnej do spraw ochrony informacji niejawnych występuje z wnioskiem do kierownika jednostki (komórki) organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych, która przesłała wniosek o wszczęcie postępowania sprawdzającego, o przerwanie wobec kandydata postępowania kwalifikacyjnego lub rekrutacji.
2.
O przerwaniu postępowania kwalifikacyjnego lub rekrutacji kierownik jednostki (komórki) organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych informuje pisemnie kandydata, kierownika jednostki (komórki) organizacyjnej do spraw ochrony informacji niejawnych oraz kierownika jednostki organizacyjnej, w której kandydat miał pełnić służbę lub być zatrudnionym.
§  5.
Po zakończeniu postępowania sprawdzającego kierownik jednostki (komórki) organizacyjnej do spraw ochrony informacji niejawnych powiadamia pisemnie kierownika jednostki (komórki) organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych o wydaniu lub odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa dla kandydata.
§  6.
Tracą moc wytyczne nr Z-50 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przeprowadzania postępowania sprawdzającego oraz wykonywania innych czynności wobec kandydatów do służby lub pracy w Straży Granicznej.
§  7.
Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania.