Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych. - OpenLEX

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2004.11.62

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 lipca 2004 r.

DECYZJA NR 88
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 2 lipca 2004 r.
zmieniająca decyzję Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§  1.
W załączniku do decyzji nr 42 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MTiGM Nr 7, poz. 49) wyłącza się z ewidencji terenów zamkniętych działki ewidencyjne: nr 560/4 o powierzchni 0,0674 ha i nr 560/5 o powierzchni 0,0273 ha, obręb Bełżec, gmina Bełżec, powiat tomaszowski, województwo lubelskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.
§  2.
Decyzja obowiązuje z dniem ogłoszenia.