Współdziałanie Policji i Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2004.11.58

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lipca 2004 r.

POROZUMIENIE
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI I KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 17 czerwca 2004 r.
w sprawie współdziałania Policji i Straży Granicznej

W celu efektywnego wykonywania obowiązków ustawowych Policji i Straży Granicznej Komendant Główny Policji i Komendant Główny Straży Granicznej, zwani dalej "Stronami" - wspólnie ustalają, co następuje:
§  1.
1.
Porozumienie określa szczegółowy zakres i sposoby współdziałania Policji i Straży Granicznej przy wykonywaniu ustawowych zadań.
2.
Porozumienie nie dotyczy czynności wykonywanych na zasadach i w trybie określonym w art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 8 ustawy o Policji1 oraz w art. 11 ust. 1 pkt 11 i ust. 7 ustawy o Straży Granicznej2.
§  2.
1.
Szczegółowy zakres współdziałania obejmuje przede wszystkim:
1)
zwalczanie i zapobieganie przestępczości, a zwłaszcza rozpoznawanie zagrożeń terrorystycznych;
2)
ochronę granicy państwowej;
3)
ochronę prewencyjną bezpieczeństwa i porządku publicznego;
4)
doskonalenie metodyki wykonywania zadań i czynności służbowych;
5)
wsparcie logistyczne.
2.
Współdziałanie jest realizowane w następujących formach:
1)
wymiany informacji;
2)
koordynacji działań w przypadkach uzasadnionych:
a)
tożsamością osób lub obiektów objętych jednoczesnymi działaniami Policji i Straży Granicznej,
b)
koniecznością czasowej lub metodycznej harmonizacji podejmowanych czynności służbowych, uzasadnionej względami skuteczności działania;
3)
udzielania podczas wykonywania czynności służbowych specjalistycznego wsparcia technicznego;
4)
wymiany doświadczeń uzyskiwanych w zakresie wykonywania zadań i czynności służbowych;
5)
wzajemnego świadczenia usług logistycznych.
§  3.
1.
Przedsięwzięcia realizowane w warunkach współdziałania będą podejmowane na wniosek Stron lub ich uprawnionych przedstawicieli.
2.
Uprawnionymi przedstawicielami Stron wyznacza się:
1)
kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji oraz kierowników jednostek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej - do współdziałania na terytorium państwa i w zakresie posiadanej właściwości rzeczowej;
2)
komendantów wojewódzkich, powiatowych (miejskich, rejonowych) i komisariatów Policji oraz komendantów oddziałów, granicznych placówek kontrolnych, strażnic i dywizjonów Straży Granicznej - do współdziałania na obszarach swojej właściwości terytorialnej.
3.
W sytuacjach niecierpiących zwłoki uprawnieni przedstawiciele, o których mowa w ust. 2, mogą podjąć współdziałanie w zakresie i formach innych niż przewidziane w niniejszym porozumieniu, jeżeli nie naruszy to powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4.
Uprawnieni przedstawiciele Stron, o których mowa w ust. 2 pkt 2, są obowiązani niezwłocznie powiadomić o podjęciu współdziałania w warunkach określonych w ust. 3 właściwych rzeczowo kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji i kierowników jednostek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej.
5.
Odmowa współdziałania może nastąpić tylko w przypadkach, gdy wykonanie czynności na rzecz Strony wnioskującej o współdziałanie mogłoby uniemożliwić lub poważnie utrudnić wykonywanie ustawowych zadań Strony wezwanej do współdziałania albo naruszyć prawo.
6.
Jeżeli w ocenie uprawnionych przedstawicieli, o których mowa w ust. 2, podjęcie współdziałania we wnioskowanym zakresie lub formie nasuwa wątpliwości co do zgodności z obowiązującymi przepisami, realizacja wniosku o współdziałanie może nastąpić po rozstrzygnięciu tych wątpliwości przez organ zwierzchni dla podmiotu wezwanego do współdziałania i uzyskaniu zgody na realizację wniosku o współdziałanie.
§  4.
Ustala się następujący sposób postępowania przy współdziałaniu:
1)
wnioski, o których mowa w § 3 ust. 1, składane są w formie odpowiedniej do okoliczności faktycznych, z zastrzeżeniem wymogu pisemnego udokumentowania przekazania i przyjęcia wniosku ustnego w sposób przewidziany właściwymi przepisami;
2)
podjęcie czynności służbowych w ramach współdziałania powinno być poprzedzone odpowiednimi do okoliczności faktycznych operatywnymi wzajemnymi uzgodnieniami lub planowaniem, a w trakcie wykonywania tych czynności należy utrzymywać w niezbędnym zakresie równoległy koordynowany nadzór;
3)
z czynności wykonanych w ramach współdziałania sporządza się wyłącznie dokumentację wymaganą odrębnymi przepisami, chyba że Strony lub ich uprawnieni przedstawiciele zlecą sporządzenie dokumentacji dodatkowej, wskazując cel lub sposób wykorzystania oraz formę i miejsce przechowywania tej dokumentacji;
4)
policjanci i funkcjonariusze Straży Granicznej bezpośrednio kierujący przedsięwzięciami wykonywanymi w ramach współdziałania dokonują bieżącej wzajemnej oceny przebiegu i rezultatów tych przedsięwzięć i zawiadamiają drogą służbową zwierzchnią Stronę o stwierdzonych przejawach niewłaściwego lub nieefektywnego współdziałania, a zwłaszcza współdziałania naruszającego niniejsze porozumienie.
§  5.
1.
Współdziałanie w dziedzinie wymiany informacji uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych odbywa się w sposób uregulowany w art. 14 ust. 4 i 5 ustawy o Policji oraz w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o Straży Granicznej, a także w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 14 ust. 6 i 7 ustawy o Policji oraz art. 9 ust. 1c i 1d ustawy o Straży Granicznej.
2.
Wymiana informacji uzyskanych w wyniku czynności dochodzeniowo-śledczych odbywa się na zasadach i w trybie określonych w art. 156 § 5 oraz art. 184 Kodeksu postępowania karnego.
3.
Wymiana informacji innych niż określone w ust. 1 i 2 odbywa się zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 9 i art. 10a ust. 6 i 7 ustawy o Straży Granicznej oraz art. 20 ust. 15 ustawy o Policji, w sposób określony przepisami wewnętrznymi Stron, a także z uwzględnieniem zasad i ograniczeń wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów o ochronie informacji niejawnych. W szczególności:
1)
Straż Graniczna udostępnia Policji dane z Centralnego Archiwum Odprawy, Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej i Ewidencji Zleceń, z wyłączeniem zleceń wniesionych przez służby specjalne;
2)
Policja udostępnia Straży Granicznej dane z policyjnych zbiorów informacyjnych w zakresie nieobjętym informacją kryminalną zgromadzoną w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych, z tym że dane dotyczące miejsc są udostępniane Straży Granicznej przez komendy wojewódzkie Policji właściwe ze względu na adres miejsca, z wyjątkiem danych dotyczących miejsc na obszarze województwa mazowieckiego, które udostępnia Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.
§  6.
W załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego porozumienia ustala się katalogi zdarzeń podlegających wzajemnemu powiadamianiu oraz tryb powiadamiania o tych zdarzeniach.
§  7.
1.
Współdziałanie w dziedzinie stosowania dokumentów uniemożliwiających ustalenie danych identyfikujących policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz środków, którymi posługują się oni przy wykonywaniu zadań służbowych, odbywa się w sposób wynikający z przepisów art. 20a ust. 3b ustawy o Policji i art. 9c ust. 2a ustawy o Straży Granicznej, a także z przepisów art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609).
2.
Współdziałanie w dziedzinie poszukiwań osób jest realizowane w sposób wynikający z przepisów rozdziału 29 Kodeksu postępowania karnego oraz odrębnych przepisów wewnętrznych Stron.
§  8.
1.
Współdziałanie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, może być realizowane poprzez:
1)
konsultacje poprzedzające przedsięwzięcia wykonawcze;
2)
bieżącą wymianę informacji o przebiegu przedsięwzięć wykonawczych;
3)
powoływanie wspólnych zespołów koordynacyjnych, w szczególności do planowania przebiegu współdziałania, bezpośredniego kierowania lub nadzoru nad czynnościami prowadzonymi w ramach współdziałania albo analizy i oceny rezultatów tych czynności.
2.
Zespoły koordynacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są powoływane w drodze wspólnej decyzji Stron lub ich uprawnionych przedstawicieli, przy czym kierownika zespołu wyznacza Strona wnioskująca o powołanie zespołu.
§  9.
1.
Współdziałanie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, może być realizowane poprzez:
1)
użyczanie posiadanych urządzeń i innego wyposażenia;
2)
oddelegowywanie specjalistów w celu obsługi użyczonych urządzeń lub innego wyposażenia;
3)
konsultacje techniczne i technologiczne;
4)
wykonywanie ekspertyz kryminalistycznych oraz innych badań specjalistycznych.
2.
Wykonywanie ekspertyz kryminalistycznych oraz udział specjalistów w ramach czynności dochodzeniowo-śledczych następuje na zasadach określonych w rozdziale 22 Kodeksu postępowania karnego oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 46, poz. 254 z późn. zm.).
3.
Wykonywanie badań specjalistycznych w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych następuje odpłatnie na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
§  10.
Współdziałanie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 4, może być realizowane poprzez:
1)
wymianę opracowań koncepcyjnych i materiałów szkoleniowych;
2)
organizowanie wspólnego szkolenia zawodowego dla policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej w szkołach i ośrodkach szkolenia albo innych obiektach Policji lub Straży Granicznej.
§  11.
Współdziałanie, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 5, może być realizowane poprzez:
1)
użyczanie, dzierżawę, wspólny zarząd lub inne przewidziane w prawie cywilnym formy stosunków prawnych, bez uszczerbku dla poziomu obsługi logistycznej zadań własnych Stron;
2)
świadczenie usług innych niż określone w pkt 1, na podstawie uzgodnień dokonywanych przez Strony lub uprawnionych przedstawicieli Stron, w zakresie oraz w sposób określony obowiązującymi przepisami.
§  12.
Wszelkie przedsięwzięcia i czynności wykonywane na podstawie niniejszego porozumienia podlegają rozliczeniom finansowym prowadzonym według następujących zasad:
1)
Policja i Straż Graniczna pokrywają w całości koszty przedsięwzięć i czynności wykonywanych wyłącznie na ich rzecz,
2)
koszty przedsięwzięć i czynności wspólnych, wykonywanych jednocześnie na rzecz Policji i Straży Granicznej, są pokrywane w proporcjach wzajemnie uzgadnianych,
3)
wysokość kosztów podlegających rozliczeniom ustala się na poziomie rzeczywistych wydatków.
§  13.
Spory kompetencyjne powstałe w związku z realizacją niniejszego porozumienia, w szczególności dotyczące ustalenia właściwości rzeczowej w sprawach związanych ze zwalczaniem przestępczości, będą rozstrzygane przez Strony w drodze uzgodnień.
§  14.
Kierownicy właściwych rzeczowo jednostek lub komórek organizacyjnych Policji i Straży Granicznej są obowiązani dostosować warunki i tryb aktualnie prowadzonego współdziałania do ustalonych w niniejszym porozumieniu - w terminie 3 miesięcy od wejścia porozumienia w życie. Dostosowanie powinno nastąpić poprzez zawarcie odpowiednich umów cywilnoprawnych, dokonanie pisemnych uzgodnień administracyjnych lub wspólne operatywne ustalenie szczegółowych procedur postępowania, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w § 12.
§  15.
1.
Zmiana niniejszego porozumienia wymaga formy pisemnego aneksu.
2.
Porozumienie może być rozwiązane na podstawie pisemnego oświadczenia jednej ze Stron, przekazanego drugiej Stronie w terminie nie krótszym niż 30 dni przed żądanym terminem rozwiązania.
§  16.
Traci moc porozumienie Komendanta Głównego Straży Granicznej i Komendanta Głównego Policji z dnia 15 czerwca 1998 r. o współdziałaniu Straży Granicznej i Policji.
§  17.
Porozumienie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.

________

1 Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036.

2 Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Katalog rodzajowy zdarzeń, o których Straż Graniczna powiadamia Policję, oraz tryb powiadamiania Policji o tych zdarzeniach

Katalog rodzajowy zdarzeń
1. Zdarzenia znamionujące przygotowanie lub usiłowanie popełnienia czynu zabronionego, którego ściganie należy do właściwości rzeczowej Policji.

2. Przypadki nielegalnego przekroczenia granicy państwa, których sprawców nie ujęto.

3. Przypadki nielegalnego obrotu towarowego z zagranicą, którego sprawców nie ujęto lub nie przejęto towarów będących przedmiotem nielegalnego obrotu.

4. Zdarzenia świadczące o organizowaniu w strefie nadgranicznej nielegalnego zgromadzenia w formie wiecu, demonstracji lub o innym przebiegu.

5. Zdarzenia wskazujące na możliwość powstania w strefie nadgranicznej zbiegowiska naruszającego spokój i porządek publiczny.

6. Zdarzenia stwarzające w strefie nadgranicznej zbiorowe zagrożenie dla bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa w komunikacji albo bezpieczeństwa środowiska.

Tryb powiadamiania Policji

1. Informacje przekazuje się niezwłocznie po ich uzyskaniu, w miarę możliwości w treści i formie, w jakiej zostały uzyskane, oraz w sposób zapewniający jak najszybsze przekazanie w istniejących okolicznościach.

2. Informacje należy przekazywać dyżurnemu właściwej terytorialnie jednostki Policji, a w sytuacjach uznanych za szczególnie niebezpieczne - jednocześnie dyżurnemu operacyjnemu Komendy Głównej Policji.

3. Przekazywane informacje powinny zawierać wskazanie miejsca i czasu zdarzenia, danych osobowych osób mających istotny związek ze zdarzeniem oraz opis przebiegu i zaistniałych oraz przewidywanych skutków zdarzenia, jeśli dane takie zostały uzyskane.

4. Podmiot przekazujący powinien podać własną ocenę wiarygodności informacji według następującej skali:

a)
informacja oparta na bezpośrednich ustaleniach faktycznych lub potwierdzona w wyniku własnych sprawdzeń,
b)
informacja ze źródła wiarygodnego,
c)
informacja ze źródła o nieustalonej wiarygodności.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Katalog rodzajowy zdarzeń, o których Policja powiadamia Straż Graniczną, oraz tryb powiadamiania Straży Granicznej o tych zdarzeniach

Katalog rodzajowy zdarzeń
1. Zdarzenia znamionujące przygotowanie lub usiłowanie popełnienia czynu zabronionego, którego ściganie należy do właściwości rzeczowej Straży Granicznej.

2. Zdarzenia z udziałem osób i grup przestępczych zajmujących się przerzutem imigrantów, przemytem towarów, jak również fałszowaniem dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej (paszportów, wiz itp.).

3. Zdarzenia związane z planowaniem, organizowaniem i przebiegiem zgromadzeń w formie wiecu, demonstracji, marszu lub innej formie, jeżeli ich przebieg może utrudnić lub zakłócić prawidłowe funkcjonowanie przejść granicznych oraz jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.

4. Zdarzenia związane z ujawnianiem miejsc przebywania i zatrzymania cudzoziemców, których charakter i cel pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niezgodny z obowiązującymi przepisami, oraz innych osób udzielających im pomocy.

5. Zdarzenia związane z ujawnianiem towarów, środków transportu oraz przedmiotów określonych w przepisach o oznaczeniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy, o broni i amunicji, o materiałach wybuchowych, o ochronie dóbr kultury, o narodowym zasobie archiwalnym, o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ewidencji ludności i dowodach osobistych, jeżeli miało to jakikolwiek związek z ich przemieszczaniem przez granicę państwową w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

6. Zdarzenia znamionujące przygotowanie lub usiłowanie stwarzania zagrożeń w komunikacji międzynarodowej.

7. Zdarzenia związane z korupcją i nierzetelnym wykonywaniem zadań służbowych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Tryb powiadamiania Straży Granicznej

1. Informacje przekazuje się niezwłocznie po ich uzyskaniu, w miarę możliwości w treści i formie umożliwiającej podjęcie przez właściwe jednostki organizacyjne Straży Granicznej skutecznych i szybkich działań.

2. Informacje należy przekazywać służbie dyżurnej właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, a w sytuacjach o szczególnym znaczeniu lub dotyczących większej liczby jednostek organizacyjnych Straży Granicznej - jednocześnie dyżurnemu operacyjnemu Centrum Koordynacji Działań Straży Granicznej w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

3. Przekazywane informacje powinny zawierać wskazanie miejsca i czasu zdarzenia, danych osobowych osób mających istotny związek ze zdarzeniem oraz opis przebiegu i zaistniałych oraz przewidywanych skutków zdarzenia, jeśli dane takie zostały uzyskane.

4. Podmiot przekazujący powinien podać własną ocenę wiarygodności informacji według następującej skali:

a)
informacja oparta na bezpośrednich ustaleniach faktycznych lub potwierdzona w wyniku własnych sprawdzeń,
b)
informacja ze źródła wiarygodnego,
c)
informacja ze źródła o nieustalonej wiarygodności.