Wprowadzenie odznaki pamiątkowej i ustanowienie dorocznego Święta Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku. - OpenLEX

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej i ustanowienie dorocznego Święta Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2004.6.63

Akt indywidualny
Wersja od: 21 czerwca 2004 r.

DECYZJA Nr 137/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 czerwca 2004 r.
w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej i ustanowienia dorocznego Święta Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) oraz § 4 ust. 1 i 2 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz. 178 oraz z 1998 r. poz. 64), jak również dla upamiętnienia daty utworzenia Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:

1.
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku obchodzi doroczne Święto w dniu 1 lipca.
2.
Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku.
3.
Zatwierdza się:
1)
wzór odznaki, stanowiący załącznik nr 1 do decyzji*;
2)
wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik nr 2 do decyzji*.
4.
Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik nr 3 do decyzji*.
5.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

________

* Załączniki do decyzji zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.