Zbywanie nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1525 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 sierpnia 2023 r.

USTAWA
z dnia 16 grudnia 2020 r.
o zbywaniu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt"

1. 
Ustawa określa:
1)
zasady zbywania nieruchomości z gminnego albo powiatowego zasobu nieruchomości z rozliczaniem w cenie tych nieruchomości ceny lokali lub budynków przekazywanych przez nabywcę nieruchomości na własność gminie albo powiatowi;
2)
sposób postępowania z lokalami lub budynkami przekazanymi na własność gminie albo powiatowi przez nabywcę nieruchomości zbytej z gminnego albo powiatowego zasobu nieruchomości, których cenę rozliczono w cenie zbytej nieruchomości.
2. 
W zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy o gospodarce nieruchomościami.
1. 
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)
inwestor - podmiot, który:
a)
ubiega się o nabycie nieruchomości z gminnego albo powiatowego zasobu nieruchomości albo
b)
nabył nieruchomość z gminnego albo powiatowego zasobu nieruchomości

- z rozliczaniem w cenie tej nieruchomości ceny lokali lub budynków przekazywanych przez ten podmiot na własność gminie albo powiatowi;

2)
inwestycja - przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane realizowane z wykorzystaniem nieruchomości zbywanej z gminnego albo powiatowego zasobu nieruchomości z rozliczaniem w cenie tej nieruchomości ceny lokali lub budynków przekazywanych przez inwestora na własność gminie albo powiatowi;
3)
organ właściwy - organ wykonawczy gminy albo powiatu gospodarujący gminnym albo powiatowym zasobem nieruchomości, z którego pochodzi nieruchomość zbywana z rozliczaniem w cenie tej nieruchomości ceny lokali lub budynków przekazywanych przez inwestora na własność tej gminie albo temu powiatowi.
2. 
Przez przekazanie budynków na własność gminie albo powiatowi rozumie się przeniesienie na gminę albo powiat własności nieruchomości wraz z budynkami.

Cena lokali lub budynków przekazywanych przez inwestora na własność gminie albo powiatowi w związku z nabyciem przez tego inwestora własności nieruchomości zbywanej z gminnego albo powiatowego zasobu nieruchomości może podlegać rozliczeniu w cenie tej nieruchomości, zwanemu dalej "rozliczeniem "lokal za grunt" ". Rozliczenie "lokal za grunt" następuje na zasadach określonych w ustawie.

1. 
O zbyciu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt" rozstrzyga:
1)
rada gminy zgodnie z właściwością, o której mowa w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) - w przypadku nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości;
2)
rada powiatu zgodnie z właściwością, o której mowa w art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) - w przypadku nieruchomości z powiatowego zasobu nieruchomości.
2. 
Do projektu uchwały określającej zasady zbycia nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt", zwanej dalej "uchwałą o zbyciu nieruchomości", dołącza się operat szacunkowy określający wartość tej nieruchomości sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia projektu tej uchwały radzie, o której mowa w ust. 1.
3. 
Uchwała o zbyciu nieruchomości wskazuje:
1)
minimalną i maksymalną liczbę i powierzchnię użytkową lokali lub budynków,
2)
przeznaczenie lokali lub budynków,
3)
minimalny standard lokali lub budynków, obejmujący w szczególności:
a)
w przypadku lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których nie wyodrębniono lokalu - wyposażenie i wykończenie, dostępność dla osób niepełnosprawnych, rozmieszczenie i zaprojektowanie pomieszczeń, dostęp z pomieszczeń na balkon, taras lub loggię, pomieszczenia przynależne, parametry określające efektywność energetyczną, a także ekspozycję okien i umiejscowienie lokalu w budynku,
b)
w przypadku lokali o innym przeznaczeniu lub budynków o innym przeznaczeniu, w których nie wyodrębniono lokalu - wyposażenie i wykończenie, dostępność dla osób niepełnosprawnych, parametry określające efektywność energetyczną, a także ekspozycję okien i umiejscowienie lokalu w budynku,
4)
wymogi dotyczące lokalizacji lokali lub budynków,
5)
cenę 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu lub budynku

- przeznaczonych do przekazania przez inwestora na własność gminie albo powiatowi w ramach rozliczenia "lokal za grunt" oraz termin przekazania tych lokali lub budynków na własność gminie albo powiatowi, liczony od dnia przeniesienia na inwestora własności zbywanej nieruchomości.

4. 
Wymogi dotyczące lokalizacji lokali lub budynków przeznaczonych do przekazania przez inwestora na własność gminie albo powiatowi w ramach rozliczenia "lokal za grunt" obejmują wskazanie, że te lokale lub budynki mogą pochodzić:
1)
wyłącznie z inwestycji;
2)
z inwestycji lub przedsięwzięcia innego niż inwestycja;
3)
wyłącznie z przedsięwzięcia innego niż inwestycja.
5. 
Dla lokali lub budynków przeznaczonych do przekazania przez inwestora na własność gminie albo powiatowi w ramach rozliczenia "lokal za grunt" pochodzących z przedsięwzięcia innego niż inwestycja uchwała może wskazywać dodatkowe wymogi dotyczące ich lokalizacji, w szczególności dotyczące odległości od budynków użyteczności publicznej, w tym budynków wykorzystywanych na potrzeby oświaty, wychowania lub opieki zdrowotnej, oraz dostępu do środków transportu publicznego.
6. 
Do przekazania na własność gminie albo powiatowi w ramach rozliczenia "lokal za grunt" inwestor może przeznaczyć wyłącznie:
1)
w przypadku lokali lub budynków pochodzących z inwestycji:
a)
lokale lub budynki wolne od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich lub
b)
lokale objęte zgodą banku lub innego wierzyciela zabezpieczonego hipoteką na bezobciążeniowe wyodrębnienie i przeniesienie własności lokalu na gminę albo powiat, lub
c)
budynki objęte zgodą banku lub innego wierzyciela zabezpieczonego hipoteką na bezobciążeniowe przeniesienie własności nieruchomości wraz z budynkiem lub budynkami;
2)
w przypadku lokali lub budynków pochodzących z przedsięwzięcia innego niż inwestycja - lokale lub budynki wolne od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich.
7. 
Warunek, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, nie dotyczy roszczenia o opłatę przekształceniową, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2023 r. poz. 904).
8. 
Cena 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu lub budynku przeznaczonego do przekazania przez inwestora na własność gminie albo powiatowi w ramach rozliczenia "lokal za grunt" nie może przekroczyć wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2021 r. poz. 2158, z 2022 r. poz. 1561 oraz z 2023 r. poz. 1114), zwanego dalej "średnim wskaźnikiem przeliczeniowym".
9. 
Cena 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu lub budynku przeznaczonego do przekazania przez inwestora na własność gminie albo powiatowi w ramach rozliczenia "lokal za grunt", ustalona w sposób, o którym mowa w ust. 8, może zostać podwyższona w uchwale o zbyciu nieruchomości o nie więcej niż:
1)
20% wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego - w przypadku wskazania w tej uchwale minimalnego standardu tego lokalu lub budynku w zakresie wyposażenia i wykończenia na poziomie umożliwiającym:
a)
zasiedlenie - w przypadku lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w którym nie wyodrębniono lokalu,
b)
rozpoczęcie używania - w przypadku lokalu o innym przeznaczeniu lub budynku o innym przeznaczeniu, w którym nie wyodrębniono lokalu;
2)
10% wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego - w przypadku pochodzącego z inwestycji:
a)
lokalu w budynku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków,
b)
budynku wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków,
c)
lokalu w budynku znajdującym się na obszarze rewitalizacji wyznaczonym w uchwale, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 oraz z 2023 r. poz. 28), albo w uchwale, o której mowa w art. 52 ust. 1 tej ustawy, zwanym dalej "obszarem rewitalizacji",
d)
budynku znajdującego się na obszarze rewitalizacji.
10. 
W przypadku gdy podwyższenie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu lub budynku przeznaczonego do przekazania przez inwestora na własność gminie albo powiatowi w ramach rozliczenia "lokal za grunt" jest możliwe na więcej niż jednej podstawie prawnej, wynikające z tych podstaw prawnych limity podwyższenia ceny sumuje się.
11. 
Łączna cena lokali lub budynków przeznaczonych do przekazania przez inwestora na własność gminie albo powiatowi w ramach rozliczenia "lokal za grunt", ustalona jako iloczyn wskazanych w uchwale o zbyciu nieruchomości maksymalnej powierzchni użytkowej tych lokali lub budynków oraz ceny 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu lub budynku, nie może być wyższa niż wartość nieruchomości, której dotyczy ta uchwała, określona w operacie szacunkowym dołączonym do projektu tej uchwały.
12. 
W przypadku podwyższenia ceny 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu lub budynku na zasadach, o których mowa w ust. 9 pkt 2, łączna cena lokali lub budynków przeznaczonych do przekazania przez inwestora na własność gminie albo powiatowi w ramach rozliczenia "lokal za grunt" ustalona w sposób, o którym mowa w ust. 11, nie może być wyższa niż 90% wartości nieruchomości, której dotyczy uchwała o zbyciu nieruchomości, określonej w operacie szacunkowym dołączonym do projektu tej uchwały.
1. 
Zbycie nieruchomości z gminnego albo powiatowego zasobu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt" następuje przez jej sprzedaż w drodze przetargu.
2. 
Przetarg na zbycie nieruchomości z gminnego albo powiatowego zasobu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt", zwany dalej "przetargiem", przeprowadza się w formie przetargu pisemnego nieograniczonego.
3. 
W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotem przetargu może być wyłącznie nieruchomość, w odniesieniu do której wydano na rzecz gminy albo powiatu decyzję o warunkach zabudowy.
1. 
Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza organ właściwy. Przetarg ogłasza się nie wcześniej niż po upływie terminu, o którym mowa w art. 91 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - w przypadku przetargu na zbycie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości, oraz terminu, o którym mowa w art. 79 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - w przypadku przetargu na zbycie nieruchomości z powiatowego zasobu nieruchomości.
2. 
W ogłoszeniu o przetargu wskazuje się:
1)
termin i miejsce składania ofert oraz termin i miejsce części jawnej przetargu;
2)
położenie i oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków;
3)
numer księgi wieczystej, a w przypadku braku księgi wieczystej - dokument potwierdzający posiadanie przez gminę albo powiat praw do nieruchomości;
4)
powierzchnię nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków;
5)
rodzaj nieruchomości, przez wskazanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej albo nieruchomości gruntowej zabudowanej, oraz jej opis;
6)
dotychczasowy sposób zagospodarowania nieruchomości oraz przeznaczenie nieruchomości wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w razie jego braku, z decyzji o warunkach zabudowy, o której mowa w art. 5 ust. 3;
7)
obciążenia nieruchomości oraz zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość;
8)
dostęp nieruchomości do podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów infrastruktury społecznej, w tym odległość od budynków użyteczności publicznej oraz dostęp do środków transportu publicznego;
9)
wynikające z uchwały o zbyciu nieruchomości:
a)
minimalną i maksymalną liczbę i powierzchnię użytkową oraz minimalny standard lokali lub budynków przeznaczonych do przekazania przez inwestora na własność gminie albo powiatowi w ramach rozliczenia "lokal za grunt",
b)
przeznaczenie lokali lub budynków przeznaczonych do przekazania przez inwestora na własność gminie albo powiatowi w ramach rozliczenia "lokal za grunt",
c)
wymogi dotyczące lokalizacji lokali lub budynków przeznaczonych do przekazania przez inwestora na własność gminie albo powiatowi w ramach rozliczenia "lokal za grunt",
d)
cenę 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu lub budynku przeznaczonego do przekazania przez inwestora na własność gminie albo powiatowi w ramach rozliczenia "lokal za grunt",
e)
termin przekazania lokali lub budynków na własność gminie albo powiatowi w ramach rozliczenia "lokal za grunt", liczony od dnia przeniesienia na inwestora własności zbywanej nieruchomości;
10)
cenę wywoławczą;
11)
skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, zwanej dalej "umową";
12)
formę zabezpieczenia wykonania zobowiązania, o której mowa w art. 11 ust. 2;
13)
formę, termin i miejsce wniesienia wadium oraz jego wysokość, nie niższą niż 5% i nie wyższą niż 20% ceny wywoławczej;
14)
zastrzeżenie, że organowi właściwemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
3. 
Organ właściwy ustala cenę wywoławczą nieruchomości zbywanej w przetargu w wysokości nie niższej niż wartość tej nieruchomości określona w operacie szacunkowym dołączonym do projektu uchwały o zbyciu nieruchomości.
4. 
W przypadku gdy nieruchomość zbywana w przetargu:
1)
jest wpisana do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub
2)
znajduje się na obszarze rewitalizacji

- cenę wywoławczą tej nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż 90% wartości nieruchomości określonej w operacie szacunkowym dołączonym do projektu uchwały o zbyciu nieruchomości.

1. 
Oferta inwestora zawiera:
1)
podstawowe informacje o inwestorze, w tym jego:
a)
imię i nazwisko, nazwę albo firmę,
b)
dane teleadresowe, w tym adres, numer telefonu i adres e-mail,
c)
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli został nadany,
d)
formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli dotyczy;
2)
datę sporządzenia oferty;
3)
informacje o inwestycji, w tym liczbę i powierzchnię użytkową planowanych do objęcia tą inwestycją lokali lub budynków w podziale na lokale mieszkalne, lokale o innym przeznaczeniu, budynki mieszkalne jednorodzinne, w których nie wyodrębniono lokalu, lub budynki o innym przeznaczeniu, w których nie wyodrębniono lokalu;
4)
oferowaną cenę za nieruchomość i sposób jej zapłaty;
5)
wskazanie lokali lub budynków oferowanych do przekazania na własność gminie albo powiatowi w ramach rozliczenia "lokal za grunt", w tym informacje o:
a)
łącznej liczbie i powierzchni użytkowej tych lokali lub budynków,
b)
powierzchni użytkowej poszczególnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których nie wyodrębniono lokalu, lub budynków o innym przeznaczeniu, w których nie wyodrębniono lokalu,
c)
standardzie tych lokali lub budynków przedstawione w sposób pozwalający na ocenę spełnienia warunku w zakresie minimalnego standardu lokali lub budynków wskazanego w ogłoszeniu o przetargu zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 9 lit. a,
d)
lokalizacji tych lokali lub budynków,
e)
związanych z tymi lokalami lub budynkami obciążeniach, prawach i roszczeniach osób trzecich - w przypadku istniejących lokali lub budynków pochodzących z przedsięwzięcia innego niż inwestycja;
6)
oświadczenie, że inwestor zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
2. 
Do oferty dołącza się kopię dowodu wniesienia wadium.
1. 
Jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, w okresie nie krótszym niż 30 dni i nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia zamknięcia pierwszego przetargu, organ właściwy przeprowadza drugi przetarg.
2. 
Jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, organ właściwy może organizować kolejne przetargi, ogłaszane po sobie nie wcześniej niż po upływie 30 dni i nie później niż po upływie 6 miesięcy od dnia zamknięcia poprzedniego przetargu.
3. 
Przy ustalaniu ceny wywoławczej w drugim albo kolejnym przetargu stosuje się zasady określone w art. 6 ust. 3 i 4.

Umowa zawiera w szczególności:

1)
dane identyfikujące nieruchomość, w tym:
a)
położenie i oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków,
b)
numer księgi wieczystej,
c)
powierzchnię nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków;
2)
informacje o inwestycji, w tym termin jej zakończenia - w przypadku gdy lokale lub budynki planowane do przekazania na własność gminie albo powiatowi w ramach rozliczenia "lokal za grunt" będą pochodziły z inwestycji;
3)
cenę nieruchomości uzyskaną w wyniku przetargu i sposób jej zapłaty;
4)
zobowiązanie inwestora do przekazania na własność gminie albo powiatowi lokali lub budynków:
a)
spełniających warunki, o których mowa w art. 4 ust. 6 i 7,
b)
w liczbie, standardzie i lokalizacji oraz o powierzchni użytkowej zgodnych z ofertą w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 9 lit. e;
5)
cenę lokali lub budynków, które inwestor zobowiązuje się przekazać na własność gminie albo powiatowi w ramach rozliczenia "lokal za grunt", ustaloną jako iloczyn łącznej powierzchni użytkowej tych lokali lub budynków oraz ceny 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu lub budynku wskazanej w ogłoszeniu o przetargu zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 9 lit. d;
6)
zobowiązanie gminy albo powiatu do przeniesienia na inwestora decyzji o warunkach zabudowy, o której mowa w art. 5 ust. 3, oraz termin dokonania tego przeniesienia - w przypadku gdy inwestor zamierza realizować inwestycję zgodnie z warunkami ustalonymi w tej decyzji;
7)
formę zabezpieczenia wykonania zobowiązania, o której mowa w art. 11 ust. 2;
8)
kary umowne, jeżeli mają być stosowane.

Różnica między ceną nieruchomości uzyskaną w wyniku przetargu a ceną lokali lub budynków, które inwestor zobowiązał się w umowie przekazać na własność gminie albo powiatowi w ramach rozliczenia "lokal za grunt", podlega zapłacie pieniężnej.

1. 
W przypadku nieprzekazania na własność gminie albo powiatowi lokali lub budynków zgodnie z wymogami wynikającymi ze zobowiązania, o którym mowa w art. 9 pkt 4, inwestor jest obowiązany do zapłaty gminie albo powiatowi sumy pieniężnej stanowiącej 150% ceny lokali lub budynków, które zobowiązał się przekazać na własność gminie w ramach rozliczenia "lokal za grunt".
2. 
Wierzytelność gminy albo powiatu z tytułu zobowiązania pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki albo zastawu.
1. 
Gmina albo powiat może dokonać wniesienia lokali lub budynków przekazanych tej gminie albo temu powiatowi na własność przez inwestora w ramach rozliczenia "lokal za grunt" jako wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, w której jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa lub inne państwowe osoby prawne dysponują łącznie ponad 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu.
2. 
Przez wniesienie budynków jako wkładu niepieniężnego do spółki rozumie się wniesienie nieruchomości wraz z budynkami jako wkładu niepieniężnego do spółki.
3. 
W przypadku gdy przedmiotem wkładu niepieniężnego są lokale mieszkalne lub budynki mieszkalne jednorodzinne, w których nie wyodrębniono lokalu, gmina albo powiat zawiera ze spółką, o której mowa w ust. 1, umowę, która określa w szczególności:
1)
zasady wynajmu tych lokali lub budynków;
2)
zasady naboru najemców tych lokali lub budynków, z uwzględnieniem kryteriów pierwszeństwa, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1-4 i 6-13 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Właściwy miejscowo wojewoda informuje ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o podjęciu uchwały o zbyciu nieruchomości niezwłocznie po stwierdzeniu, że nie zachodzi przesłanka do wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności tej uchwały.

1. 
Gmina zbywająca albo powiat zbywający nieruchomości z gminnego albo powiatowego zasobu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt" przekazują właściwemu miejscowo wojewodzie kwartalne informacje o:
1)
liczbie rozstrzygniętych przetargów,
2)
liczbie zawartych umów,
3)
liczbie i łącznej powierzchni użytkowej lokali i budynków przekazanych na własność gminie albo powiatowi w ramach rozliczenia "lokal za grunt", w podziale na:
a)
lokale mieszkalne, lokale o innym przeznaczeniu, budynki mieszkalne jednorodzinne, w których nie wyodrębniono lokalu, oraz budynki o innym przeznaczeniu, w których nie wyodrębniono lokalu,
b)
lokale i budynki pochodzące z inwestycji oraz lokale i budynki pochodzące z przedsięwzięcia innego niż inwestycja,
4)
liczbie i powierzchni użytkowej lokali i budynków wniesionych jako wkład niepieniężny do spółek, o których mowa w art. 12 ust. 1

- w terminie 14 dni od dnia upływu kwartału, którego dotyczą te informacje.

2. 
Właściwy miejscowo wojewoda przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1, zestawione dla obszaru danego województwa, ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w terminie 45 dni od dnia upływu kwartału, którego dotyczą te informacje.

W ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2020 r. poz. 508 oraz z 2021 r. poz. 11) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 1100 i 2127 oraz z 2021 r. poz. 11) w art. 52 w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2020 r. poz. 551 oraz z 2021 r. poz. 11) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2020 r. poz. 1430, 1747 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 54) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 1123 oraz z 2020 r. poz. 875, 1565, 1747 i 2338) w art. 25 w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu: (zmiany pominięte).

(uchylony).

W przypadku gdy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy przeprowadza się nabór wniosków na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 lub 4 ustawy zmienianej w art. 18, do oceny tych wniosków stosuje się art. 24 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 18 w brzmieniu dotychczasowym.

Do wniosków, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 19, złożonych w terminie zgodnym z informacją, o której mowa w tym przepisie, ogłoszoną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przepisy ustawy zmienianej w art. 19 stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r.