Art. 13. - [Informowanie ministra o podjęciu uchwały o zbyciu nieruchomości]   - Zbywanie nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.223

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  13.  44 [Informowanie ministra o podjęciu uchwały o zbyciu nieruchomości]

 Właściwy miejscowo wojewoda informuje ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o podjęciu uchwały o zbyciu nieruchomości niezwłocznie po stwierdzeniu, że nie zachodzi przesłanka do wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności tej uchwały.

44 Art. 13 zmieniony przez art. 26 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.