Art. 14. - [Obowiązki informacyjne gminy oraz powiatu wobec wojewody] - Zbywanie nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.223

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  14.  [Obowiązki informacyjne gminy oraz powiatu wobec wojewody]
1.  45
 Gmina zbywająca albo powiat zbywający nieruchomości z gminnego albo powiatowego zasobu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt" przekazują właściwemu miejscowo wojewodzie kwartalne informacje o:
1)
liczbie rozstrzygniętych przetargów,
2)
liczbie zawartych umów,
3) 46
 liczbie i łącznej powierzchni użytkowej lokali i budynków przekazanych na własność gminie albo powiatowi w ramach rozliczenia "lokal za grunt", w podziale na:
a)
lokale mieszkalne, lokale o innym przeznaczeniu, budynki mieszkalne jednorodzinne, w których nie wyodrębniono lokalu, oraz budynki o innym przeznaczeniu, w których nie wyodrębniono lokalu,
b)
lokale i budynki pochodzące z inwestycji oraz lokale i budynki pochodzące z przedsięwzięcia innego niż inwestycja,
4)
liczbie i powierzchni użytkowej lokali i budynków wniesionych jako wkład niepieniężny do spółek, o których mowa w art. 12 ust. 1

- w terminie 14 dni od dnia upływu kwartału, którego dotyczą te informacje.

2. 
Właściwy miejscowo wojewoda przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1, zestawione dla obszaru danego województwa, ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w terminie 45 dni od dnia upływu kwartału, którego dotyczą te informacje.
45 Art. 14 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez art. 26 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
46 Art. 14 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.