[Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych bez uchwalania gminnego programu rewitalizacji] - Art. 52. - Rewitalizacja. - Dz.U.2021.485 t.j. - OpenLEX

Art. 52. - [Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych bez uchwalania gminnego programu rewitalizacji] - Rewitalizacja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.485 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2021 r.
Art.  52.  [Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych bez uchwalania gminnego programu rewitalizacji]
1. 
Do dnia 31 grudnia 2023 r. dopuszcza się realizację przedsięwzięć wynikających z programu zawierającego działania służące wyprowadzeniu obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego, przyjmowanego uchwałą rady gminy, bez uchwalania gminnego programu rewitalizacji.
2. 
Jeżeli program, o którym mowa w ust. 1, uchwalony przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zawiera co najmniej opis procesu wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów gminy oraz diagnozę pozwalającą na wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, na jego podstawie może zostać opracowany i uchwalony gminny program rewitalizacji.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, rada gminy, na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, przed przystąpieniem przed sporządzania gminnego programu rewitalizacji, podejmuje uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, na podstawie diagnozy pozwalającej na wyznaczenie tych obszarów zawartej w programie, o którym mowa w ust. 1.
4. 
Po przyjęciu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie ust. 3, wójt, burmistrz albo prezydent miasta kolejno:
1)
opracowuje na podstawie programu, o którym mowa w ust. 1, projekt gminnego programu rewitalizacji;
2)
przeprowadza konsultacje społeczne projektu gminnego programu rewitalizacji;
3)
wprowadza zmiany wynikające z konsultacji społecznych oraz przedstawia radzie gminy do uchwalenia projekt gminnego programu rewitalizacji.