Finansowe wsparcie na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych,... - Dz.U.2018.823 - OpenLEX

Finansowe wsparcie na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.823

Akt utracił moc
Wersja od: 14 maja 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2017 r. poz. 1392 oraz z 2018 r. poz. 756) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy tryb i terminy rozpatrywania wniosków o udzielenie finansowego wsparcia;
2)
informacje, jakie zawiera wniosek o udzielenie finansowego wsparcia;
3)
wzór formularza, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń, zwanej dalej "ustawą";
4)
mechanizm ustalania dopuszczalnej wysokości rekompensaty, o której mowa w art. 5 ust. 5 ustawy, oraz szczegółowe warunki i tryb weryfikowania zgodności przyznawanej rekompensaty, o której mowa w art. 5 ust. 5 ustawy, z przepisami prawa Unii Europejskiej, dotyczącymi pomocy publicznej z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym.

Tryb i terminy rozpatrywania wniosków o udzielenie finansowego wsparcia oraz wzór formularza rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia

§  2. 
1. 
Wniosek o finansowe wsparcie, zwany dalej "wnioskiem", rozpatrywany jest w Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej "Bankiem".
2. 
Wniosek składa się w Banku. Za dzień złożenia wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i 650) uznaje się dzień nadania wniosku przesyłką rejestrowaną w placówce pocztowej tego operatora.
§  3. 
1. 
Zakres informacji, jakie zawiera wniosek, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Do wniosku załącza się:
1)
dokumenty potwierdzające prawo własności albo prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, której dotyczy przedsięwzięcie albo na której położony jest budynek, którego budowę, remont lub przebudowę zamierza się przeprowadzić w ramach realizacji przedsięwzięcia, w tym:
a)
oryginał albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wypisu i wyrysu z rejestru gruntów wszystkich działek ewidencyjnych, na których realizowane jest przedsięwzięcie, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, oraz
b)
numer księgi wieczystej;
2)
dokumenty potwierdzające prawo do prowadzenia robót budowlanych:
a) 2
 potwierdzoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopię decyzji o pozwoleniu na budowę opatrzonej klauzulą organu wydającego tę decyzję stwierdzającą, że decyzja stała się ostateczna lub wykonalna - jeżeli planowany zakres robót wymaga pozwolenia na budowę,
b)
potwierdzoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopię zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 lub w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529 oraz z 2018 r. poz. 12, 317, 352 i 650), oraz potwierdzoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 5aa i art. 71 ust. 4c wyżej wymienionej ustawy, albo zaświadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o niewniesieniu w terminie sprzeciwu wobec zgłoszenia - jeżeli planowany zakres robót wymaga zgłoszenia,
c)
dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 4 i 5 i art. 6 ust. 5 ustawy, jeżeli przedsięwzięcie jest realizowane na nieruchomości niestanowiącej własności albo niebędącej w użytkowaniu wieczystym beneficjenta wsparcia;
3)
dokumentację projektową wykonaną zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w tym projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania działki lub terenu z wyraźnie zaznaczonymi granicami nieruchomości, na której jest budowany budynek będący przedmiotem przedsięwzięcia, przyłączami technicznymi oraz obiektami i urządzeniami związanymi z budynkiem, a w przypadku gdy planowany zakres robót budowlanych nie przewiduje pozwolenia na budowę - dokumentację wynikającą z przepisów art. 30 ust. 2-4, 4b i 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w zakresie niezbędnym do zweryfikowania następujących danych:
a)
rodzaju przedsięwzięcia,
b)
liczby:
tworzonych lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
mieszkań chronionych,
lokali mieszkalnych powstających z udziałem gminy albo związku międzygminnego w wyniku realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy,
tymczasowych pomieszczeń,
miejsc w noclegowniach, schroniskach dla bezdomnych i ogrzewalniach,
c)
powierzchni użytkowych budynków lub ich części,
d)
zakresu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem obiektów i urządzeń związanych z budynkiem, przyłączy technicznych, kosztów tych przyłączy i miejsca ich włączenia do sieci

- w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 i 6, art. 4 i art. 5 ust. 1 ustawy;

4)
dokumenty potwierdzające koszty przedsięwzięcia:
a)
kosztorys inwestorski lub kalkulację planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018),
b)
kopie wystawionych do dnia złożenia wniosku faktur lub kopie zawartych do dnia złożenia wniosku umów z wykonawcami robót budowlanych, usług i dostaw, w tym prac projektowych oraz nadzoru inwestorskiego, dotyczących wykonania przedsięwzięcia lub jego części,
c)
kalkulacje własne sporządzone dla zakresu przedsięwzięcia, który nie został objęty dokumentami potwierdzającymi koszty przedsięwzięcia wymienionymi w lit. a i b

- w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 i 6, art. 4 i art. 5 ust. 1 ustawy;

5) 3
 w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego przewidywaną cenę sprzedaży, a jeżeli przedsięwzięcie zostało rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku - potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 471).
6) 4
 (uchylony).
3. 
Bank, w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku, sprawdza, czy są spełnione wymagania dotyczące:
1)
finansowego wsparcia - określone w art. 3-7 oraz art. 13-16 ustawy;
2)
wniosku - określone w § 3.
4. 
Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 3, Bank wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawy wniosku, wskazując zakres uzupełnienia lub poprawy, oraz wyznacza termin na uzupełnienie lub poprawę wniosku, nie dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wezwania.
4a.  5
 W terminie 30 dni od dnia wpływu poprawionego wniosku lub jego uzupełnienia Bank ponownie sprawdza, czy wniosek spełnia wymagania, o których mowa w ust. 3.
5. 
Bank zwraca bez rozpatrzenia wniosek:
1)
dotyczący przedsięwzięcia niespełniającego warunków do uzyskania finansowego wsparcia określonych w art. 3-7 oraz art. 13-16 ustawy;
2)
nieuzupełniony lub niepoprawiony w terminie, o którym mowa w ust. 4.
§  4. 
Bank kwalifikuje do udzielenia finansowego wsparcia wnioski, które spełniają wymagania określone w art. 3-7 oraz art. 13-16 ustawy i § 3.
§  5. 
W terminie do końca miesiąca następującego po danym kwartale Bank podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Banku listę zakwalifikowanych wniosków.
§  6. 
Wzór formularza, na którym dokonuje się rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych

§  7. 
1. 
Rekompensata, o której mowa w art. 5 ust. 5 ustawy, stanowi ekwiwalent dotacji brutto finansowego wsparcia, wyliczany przez Bank, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2018 r. poz. 461), na dzień zawarcia umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy.
2. 
Rekompensata, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty niezbędnej do pokrycia kosztów netto inwestora wynikających ze świadczenia usługi publicznej w ogólnym interesie gospodarczym, z uwzględnieniem rozsądnego zysku.
3. 
Poziom kosztów netto wynikających ze świadczenia usługi publicznej w ogólnym interesie gospodarczym jest obliczany według wzoru:

w którym poszczególne symbole oznaczają:

KN - koszty netto wynikające ze świadczenia usługi publicznej w ogólnym interesie gospodarczym,

KUOIG - koszty inwestora związane z usługą publiczną świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym, o których mowa w ust. 4 i 5,

PUOIG - przychody inwestora związane z usługą publiczną świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym, o których mowa w ust. 6,

i - i-ty rok okresu, o którym mowa w art. 5 ust. 8 ustawy,

n - ostatni rok okresu, o którym mowa w art. 5 ust. 8 ustawy,

rb - stopa bazowa publikowana przez Komisję Europejską 6 , obowiązująca na dzień zawarcia umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy.

4. 
Do kosztów inwestora związanych z usługą publiczną świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym zalicza się, w szczególności:
1)
koszty brutto przedsięwzięcia, o których mowa w art. 14 ustawy;
2)
koszty eksploatacji i remontów lokali oraz infrastruktury utworzonej przy udziale finansowego wsparcia, związane bezpośrednio z realizacją przedsięwzięcia, ponoszone w okresie, o którym mowa w art. 5 ust. 8 ustawy;
3)
koszty ubezpieczenia nieruchomości w trakcie realizacji przedsięwzięcia i w okresie, o którym mowa w art. 5 ust. 8 ustawy;
4)
pozostałe koszty związane ze świadczeniem usługi publicznej w ogólnym interesie gospodarczym polegającej na najmie lokali mieszkalnych, w tym koszty prowadzenia rachunków bankowych przeznaczonych do deponowania środków z kaucji zabezpieczających pokrycie należności z tytułu najmu lokali, pobranych od najemców oraz środków gromadzonych w ramach odpisów na fundusz remontowy;
5)
wkład we wspólne koszty stałe inwestora w części wyliczonej na podstawie procentowego udziału powierzchni powstałej w wyniku realizowanego przedsięwzięcia w powierzchni całkowitej lokali mieszkalnych będących własnością inwestora;
6)
koszty wykonania garaży dla samochodów osobowych lub miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym, zlokalizowanych w obrębie finansowanego przedsięwzięcia w liczbie nieprzekraczającej minimalnej liczby wynikającej z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy oraz przypadającej na finansowanie w ramach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego - w wysokości nieuwzględniającej podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86 i 650) w części, w jakiej inwestorowi przysługiwało prawo do odliczenia tego podatku;
7)
koszty nabycia nieruchomości pod budowę, w tym również zakupu nieruchomości, wraz z budynkiem, który zostanie przebudowany na cele mieszkaniowe, pod warunkiem, że nieruchomość albo prawo użytkowania wieczystego nieruchomości nie są obciążone hipoteką.
5.  7
 Do kosztów nabycia nieruchomości pod budowę, w tym również zakupu nieruchomości, wraz z budynkiem, który zostanie przebudowany na cele mieszkaniowe, pod warunkiem, że nieruchomość albo prawo użytkowania wieczystego nieruchomości nie są obciążone hipoteką, zalicza się również wartość nieruchomości, jeżeli została ona wniesiona jako wkład niepieniężny i jest przeznaczona do realizacji przedsięwzięcia. Wartość nieruchomości ustala się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.
6. 
Do przychodów inwestora związanych z usługą publiczną świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym zalicza się, w szczególności:
1)
przychody z opłat czynszowych za najem lokali mieszkalnych, garaży i miejsc postojowych;
2)
przychody z tytułu odsetek od zdeponowanych środków z kaucji zabezpieczających pokrycie należności z tytułu najmu lokali, pobranych od najemców;
3)
przychody z tytułu odsetek od zdeponowanych środków gromadzonych w ramach odpisów na fundusz remontowy;
4)
wartość nieruchomości gruntowej, jeżeli została wniesiona jako wkład niepieniężny przez jednostkę samorządu terytorialnego i jest przeznaczona do realizacji przedsięwzięcia, ustaloną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
7. 
W przypadku gdy inwestor prowadzi zarówno działalność wchodzącą w zakres usługi publicznej świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym, jak i działalność wykraczającą poza ten zakres, w księgach inwestora wykazuje się osobno koszty i przychody związane z usługą publiczną świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym oraz koszty i przychody związane z innymi usługami.
8. 
Rozsądny zysk związany ze świadczeniem usługi publicznej w ogólnym interesie gospodarczym jest obliczany według wzoru:

w którym poszczególne symbole oznaczają:

RZ - rozsądny zysk inwestora,

iIRS - stopa swap dla 10-letniego okresu, publikowana przez Komisję Europejską 8 , obowiązująca na dzień zawarcia umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy,

KIUOIG - koszty, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 6 i 7,

FW - kwota udzielonego finansowego wsparcia,

i - i-ty rok okresu, o którym mowa w art. 5 ust. 8 ustawy,

n - ostatni rok okresu, o którym mowa w art. 5 ust. 8 ustawy,

rb - stopa bazowa publikowana przez Komisję Europejską 9 , obowiązująca na dzień zawarcia umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy.

§  8. 
1. 
Bank w okresie, o którym mowa w art. 5 ust. 8 ustawy, weryfikuje co dwa lata obrachunkowe oraz na koniec tego okresu zgodność przyznanej rekompensaty z warunkami określonymi w decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 6 ustawy.
2. 
Pierwszą weryfikację poziomu przyznanej rekompensaty za świadczenie usługi publicznej w ogólnym interesie gospodarczym Bank przeprowadza za okres od przekazania środków publicznych inwestorowi do końca roku obrachunkowego następującego po roku przekazania tych środków.
3. 
Weryfikacja obejmuje okres od przekazania przez beneficjenta wsparcia środków publicznych inwestorowi do końca ostatniego roku obrachunkowego, za który przedstawiono dane, o których mowa w ust. 4.
4.  10
 Beneficjent wsparcia przedkłada w Banku, na podstawie zatwierdzonych sprawozdań finansowych inwestora, dane dotyczące kosztów i przychodów związanych ze świadczeniem usługi publicznej w ogólnym interesie gospodarczym.
5. 
Bank przy wykorzystaniu danych, o których mowa w ust. 4, określa:
1)
wartość rekompensaty, obliczoną w sposób określony w § 7 ust. 1,
2)
poziom kosztów netto, obliczony w sposób określony w § 7 ust. 3,
3)
wartość rozsądnego zysku, obliczoną w sposób określony w § 7 ust. 8

- przypadające na okres, o którym mowa w ust. 3.

6. 
Bank weryfikuje, czy dla okresu, o którym mowa w ust. 3, jest spełniony warunek, o którym mowa w § 7 ust. 2, obliczany według wzoru:

RUOIG ≤ KN + RZ

w którym poszczególne symbole oznaczają:

RUOIG - rekompensata za świadczenie usługi publicznej w ogólnym interesie gospodarczym,

KN - koszty netto wynikające ze świadczenia usługi publicznej w ogólnym interesie gospodarczym,

RZ - rozsądny zysk inwestora.

7. 
W przypadku stwierdzenia, że warunek określony w ust. 6 nie został spełniony, Bank weryfikuje, jaki odsetek kwoty średniej rocznej rekompensaty stanowi nadwyżka.
8. 
Jeżeli nadwyżka rekompensaty:
1)
nie przekracza 10% kwoty średniej rocznej rekompensaty - zostaje ona przeniesiona na kolejny okres i jest odliczana od kwoty rekompensaty należnej w tym okresie;
2)
przekracza 10% kwoty średniej rocznej rekompensaty - beneficjent wsparcia zwraca nadwyżkę do Funduszu Dopłat.
9. 
W przypadku gdy beneficjent wsparcia dokona zwrotu, o którym mowa w ust. 8 pkt 2, kwota przyznanej rekompensaty jest pomniejszana o kwotę zwrotu.

Przepisy epizodyczne i końcowe

§  9. 
1. 
W 2018 r. wnioski o udzielenie finansowego wsparcia przyjmowane są przez Bank w terminie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 września 2018 r.
2. 
Wnioski, o których mowa w ust. 1, rozpatrywane są przez Bank w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.
3. 
W terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. Bank podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Banku listę zakwalifikowanych wniosków.
§  10. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2018 r. 11

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  12  

ZAKRES INFORMACJI, JAKIE ZAWIERA WNIOSEK O UDZIELENIE FINANSOWEGO WSPARCIA

I.
Dane wnioskodawcy
A.
Beneficjent wsparcia (gmina, jednoosobowa spółka gminna, której gmina powierzyła realizację zadania własnego w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, powiat, związek międzygminny, organizacja pożytku publicznego, spółka celowa, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529 i 2161 oraz z 2018 r. poz. 756)).
B.
Nazwa.
C.
Adres.
D.
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż w lit. C).
E.
Numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON).
F.
Imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i faksu oraz służbowy adres poczty elektronicznej osoby bezpośrednio prowadzącej sprawę.
G.
Nazwa i adres inwestora (w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2017 r. poz. 1392 oraz z 2018 r. poz. 756), zwanej dalej "ustawą").
II.
Dane dotyczące realizowanego przedsięwzięcia
A.
Wnioskowana kwota finansowego wsparcia (w zł).
B.
Data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia lub przewidywana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia (miesiąc słownie i rok).
C.
Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia lub przewidywana data zakończenia realizacji przedsięwzięcia (miesiąc słownie i rok).
D.
Przewidywana struktura finansowania przedsięwzięcia, z podziałem na środki własne inwestora i środki własne beneficjenta wsparcia, wsparcie finansowe na podstawie ustawy oraz inne źródła (kwoty oraz udział procentowy).
E.
Przewidywany termin uruchomienia finansowego wsparcia (kwartał słownie i rok).
III.
Rodzaj przedsięwzięcia (należy wskazać właściwe)
A.
Budowa budynku na nieruchomości stanowiącej własność albo będącej w użytkowaniu wieczystym gminy, jednoosobowej spółki gminnej, spółki celowej, powiatu, organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa (art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 6 ustawy), w wyniku którego powstaną lokale mieszkalne zwiększające mieszkaniowy zasób gminy lub mieszkania chronione.
B.
Remont lub przebudowa budynku niemieszkalnego przeznaczonego na pobyt ludzi, będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, spółki celowej, powiatu, organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa albo części takiego budynku (art. 3 ust. 1 pkt 2 i art. 6 ustawy), w wyniku którego powstaną lokale mieszkalne zwiększające mieszkaniowy zasób gminy lub mieszkania chronione.
C.
Remont lub przebudowa budynku mieszkalnego, będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, spółki celowej, powiatu, organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa albo części takiego budynku, jeżeli budynek mieszkalny albo jego część, ze względu na stan techniczny został wyłączony z użytkowania albo zakazano jego użytkowania na podstawie art. 66 ust. 2 albo art. 68 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529 oraz z 2018 r. poz. 12, 317, 352 i 650), (art. 3 ust. 1 pkt 3 i art. 6 ustawy), w wyniku którego powstaną lokale mieszkalne zwiększające mieszkaniowy zasób gminy lub mieszkania chronione.
D.
Zmiana sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, spółki celowej, powiatu, organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa albo części takiego budynku, wymagająca dokonania remontu lub przebudowy (art. 3 ust. 1 pkt 4 i art. 6 ustawy), w wyniku której powstaną lokale mieszkalne zwiększające mieszkaniowy zasób gminy lub mieszkania chronione.
E.
Zmiana sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, spółki celowej, powiatu, organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa albo części takiego budynku, wymagająca dokonania remontu lub przebudowy (art. 3 ust. 2 ustawy), w wyniku której powstaną tymczasowe pomieszczenia.
F.
Kupno lokali mieszkalnych, budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego (art. 3 ust. 1 pkt 5 i art. 6 ustawy), w wyniku którego powstaną lokale mieszkalne zwiększające mieszkaniowy zasób gminy lub mieszkania chronione.
G.
Kupno lokali mieszkalnych, budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego, połączone z remontem tych lokali lub budynku (art. 3 ust. 1 pkt 6 i art. 6 ustawy), w wyniku którego powstaną lokale mieszkalne zwiększające mieszkaniowy zasób gminy lub mieszkania chronione.
H.
Budowa budynku na nieruchomości stanowiącej własność albo będącej w użytkowaniu wieczystym gminy, jednoosobowej spółki gminnej, związku międzygminnego albo organizacji pożytku publicznego (art. 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy), w wyniku której powstaną noclegownie, schroniska dla bezdomnych lub nastąpi zwiększenie powierzchni użytkowej pomieszczeń mieszkalnych, w tym sypialni, w istniejącej noclegowni lub istniejącym schronisku dla bezdomnych, albo powstanie ogrzewalnia, z zastrzeżeniem, że w tym samym budynku powstanie również noclegownia lub schronisko dla bezdomnych.
I.
Remont lub przebudowa budynku niemieszkalnego, przeznaczonego na pobyt ludzi, będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, związku międzygminnego albo organizacji pożytku publicznego, albo części takiego budynku (art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy), w wyniku którego powstaną noclegownie, schroniska dla bezdomnych lub ogrzewalnia, lub nastąpi zwiększenie powierzchni użytkowej pomieszczeń mieszkalnych, w tym sypialni, w istniejącej noclegowni lub istniejącym schronisku dla bezdomnych.
J.
Remont lub przebudowa budynku mieszkalnego, będącego własnością gminy lub jednoosobowej spółki gminnej, albo części takiego budynku, jeżeli budynek mieszkalny albo jego część, ze względu na stan techniczny został wyłączony z użytkowania albo zakazano jego użytkowania na podstawie art. 66 ust. 2 albo art. 68 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, (art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy), w wyniku którego powstaną noclegownie, schroniska dla bezdomnych lub ogrzewalnia, lub nastąpi zwiększenie powierzchni użytkowej pomieszczeń mieszkalnych, w tym sypialni, w istniejącej noclegowni lub istniejącym schronisku dla bezdomnych.
K.
Zmiana sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, związku międzygminnego albo organizacji pożytku publicznego, albo części takiego budynku, wymagającej dokonania remontu lub przebudowy (art. 4 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 ustawy), w wyniku którego powstaną noclegownie, schroniska dla bezdomnych lub ogrzewalnia, lub nastąpi zwiększenie powierzchni użytkowej pomieszczeń mieszkalnych, w tym sypialni, w istniejącej noclegowni lub istniejącym schronisku dla bezdomnych.
L.
Remont lub przebudowa istniejących noclegowni, schronisk dla bezdomnych lub ogrzewalni, w wyniku którego nastąpi dostosowanie noclegowni, schroniska dla bezdomnych lub ogrzewalni do standardów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48a ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985 oraz z 2018 r. poz. 650 i 700), (art. 4 ust. 2 ustawy).
M.
Tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, powstających w wyniku realizacji przez inwestora innego niż gmina albo związek międzygminny budowy budynku (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy), na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy.
N.
Tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, powstających w wyniku realizacji przez inwestora innego niż gmina albo związek międzygminny remontu lub przebudowy budynku niemieszkalnego przeznaczonego na pobyt ludzi albo części takiego budynku (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy), na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy.
O.
Tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, powstających w wyniku realizacji przez inwestora innego niż gmina albo związek międzygminny zmiany sposobu użytkowania budynku albo części takiego budynku, wymagającej dokonania remontu lub przebudowy (art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy), na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy.
P.
Tworzenie lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przez towarzystwo budownictwa społecznego albo spółkę gminną budowy budynku (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy), na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w przypadku, o którym mowa w art. 5a ust. 1 ustawy.
Q.
Tworzenie lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przez towarzystwo budownictwa społecznego albo spółkę gminną remontu lub przebudowy budynku niemieszkalnego przeznaczonego na pobyt ludzi albo części takiego budynku (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy), na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w przypadku, o którym mowa w art. 5a ust. 1 ustawy.
R.
Tworzenie lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przez towarzystwo budownictwa społecznego albo spółkę gminną zmiany sposobu użytkowania budynku albo części takiego budynku, wymagającej dokonania remontu lub przebudowy (art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy), na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w przypadku, o którym mowa w art. 5a ust. 1 ustawy.
IV.
Rodzaj i wielkość zasobu powstającego w wyniku przedsięwzięcia
A.
Liczba lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym liczba lokali przeznaczonych dla osób, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1317).
B.
Liczba mieszkań chronionych.
C.
Liczba tymczasowych pomieszczeń.
D.
Liczba mieszkań pozyskiwanych w wyniku realizacji inwestycji przez towarzystwo budownictwa społecznego albo spółkę gminną, w przypadku gdy z realizacją przedsięwzięcia jest związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w przypadku, o którym mowa w art. 5a ust. 1 ustawy:
1)
mieszkania przeznaczone do podnajmowania osobom spełniającym warunki otrzymania lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
2)
mieszkania chronione.
E.
Liczba lokali mieszkalnych na wynajem tworzonych z udziałem gminy albo związku międzygminnego w wyniku realizacji inwestycji przez inwestora, w przypadku gdy z realizacją przedsięwzięcia jest związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy.
F.
Liczba miejsc w noclegowniach.
G.
Liczba miejsc w schroniskach dla bezdomnych.
H.
Liczba miejsc w ogrzewalniach.
V.
A. Charakterystyka przedsięwzięcia 13  określonego w art. 3 i art. 5 ustawy
A.
Budowa budynku na nieruchomości stanowiącej własność albo będącej w użytkowaniu wieczystym gminy, jednoosobowej spółki gminnej, spółki celowej, związku międzygminnego, powiatu, organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa:
1)
adres nieruchomości;
2)
łączna powierzchnia użytkowa tworzonych w ramach przedsięwzięcia lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, mieszkań chronionych oraz tymczasowych pomieszczeń, wraz z pomieszczeniami przynależnym 14 ;
3)
łączna powierzchnia użytkowa lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi oraz innych pomieszczeń znajdujących się lub powstających w budynku, nieobjętych finansowym wsparciem;
4)
łączna powierzchnia użytkowa tworzonych w ramach przedsięwzięcia lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, mieszkań chronionych oraz tymczasowych pomieszczeń, bez pomieszczeń przynależnych 15 ;
5)
(uchylony);
6)
przewidywany koszt przedsięwzięcia 16 .
B.
Remont lub przebudowa budynku niemieszkalnego przeznaczonego na pobyt ludzi, będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, spółki celowej, związku międzygminnego, powiatu, organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa albo części takiego budynku - zakres informacji taki jak w lit. A.
C.
Remont lub przebudowa budynku mieszkalnego, będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, spółki celowej, związku międzygminnego, powiatu, organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa albo części takiego budynku, jeżeli budynek mieszkalny albo jego część, ze względu na stan techniczny został wyłączony z użytkowania albo zakazano jego użytkowania na podstawie art. 66 ust. 2 albo art. 68 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - zakres informacji taki jak w lit. A.
D.
Zmiana sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, spółki celowej, związku międzygminnego, powiatu, organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa albo części takiego budynku, wymagająca dokonania remontu lub przebudowy - zakres informacji taki jak w lit. A.
E.
Kupno lokali mieszkalnych, budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego:
1)
adresy nabywanych lokali lub budynków;
2)
liczba nabywanych lokali mieszkalnych;
3)
(uchylony);
4)
łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych, nabywanych w ramach przedsięwzięcia, bez pomieszczeń przynależnych 17 ;
5)
(uchylony);
6)
łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych, nabywanych w ramach przedsięwzięcia, wraz z pomieszczeniami przynależnymi 18 ;
7)
koszt przedsięwzięcia lub przewidywany koszt przedsięwzięcia 19 .
F.
Kupno lokali mieszkalnych, budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego, połączone z remontem tych lokali lub budynku - zakres informacji taki jak w lit. E oraz informacja o łącznej powierzchni użytkowej remontowanych lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi oraz innych pomieszczeń znajdujących się w budynku lub powstających w budynku, nieobjętych finansowym wsparciem.
G.
Budowa lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przez inwestora innego niż gmina albo związek międzygminny:
1)
adres nieruchomości;
2)
liczba lokali mieszkalnych na wynajem w budynku tworzonych z udziałem gminy albo związku międzygminnego;
3)
liczba tworzonych mieszkań chronionych w budynku;
4)
liczba wszystkich lokali mieszkalnych w budynku;
5)
łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych, tworzonych w ramach przedsięwzięcia, bez pomieszczeń przynależnych 20 ;
6)
(uchylony);
7)
łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych, tworzonych w ramach przedsięwzięcia, wraz z pomieszczeniami przynależnymi 21 ;
8)
przewidywany koszt przedsięwzięcia 22 ;
9)
udział wnioskodawcy w kosztach przedsięwzięcia (w procentach);
10)
łączna powierzchnia użytkowa lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi oraz innych pomieszczeń znajdujących się lub powstających w budynku, nieobjętych finansowym wsparciem.
H.
Tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, powstających w wyniku realizacji przez inwestora innego niż gmina albo związek międzygminny remontu lub przebudowy budynku przeznaczonego na pobyt ludzi albo części takiego budynku - zakres informacji taki jak w lit. G.
I.
Tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, powstających w wyniku realizacji przez inwestora innego niż gmina albo związek międzygminny, zmiany sposobu użytkowania budynku albo jego części, jeżeli taka zmiana wymaga dokonania remontu lub przebudowy - zakres informacji taki jak w lit. G.
V.
B. Charakterystyka przedsięwzięcia określonego w art. 4 ustawy
A.
Budowa budynku:
1.
Noclegownia:
1)
adres nieruchomości;
2)
nowa powierzchnia użytkowa noclegowni w m2, w tym w sypialniach w m2;
3)
nowa powierzchnia użytkowa niestanowiąca noclegowni;
4)
nowa liczba miejsc w sypialniach;
5)
dotychczasowa powierzchnia użytkowa noclegowni w m2, w tym w sypialniach w m2;
6)
całkowita liczba miejsc w sypialniach, po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, w podziale na poszczególne sypialnie;
7)
(uchylony).
2.
Schronisko dla bezdomnych:
1)
adres nieruchomości;
2)
nowa powierzchnia użytkowa schroniska dla bezdomnych w m2, w tym powierzchnia mieszkalna w m2, w tym w pomieszczeniach mieszkalnych w m2;
3)
nowa powierzchnia użytkowa niestanowiąca schroniska dla bezdomnych;
4)
nowa liczba miejsc w pomieszczeniach mieszkalnych;
5)
dotychczasowa powierzchnia użytkowa schroniska dla bezdomnych w m2, w tym powierzchnia mieszkalna w m2, w tym w pomieszczeniach mieszkalnych w m2;
6)
całkowita liczba miejsc w pomieszczeniach mieszkalnych, po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, w podziale na poszczególne pomieszczenia mieszkalne;
7)
(uchylony).
3.
Ogrzewalnia:
1)
adres nieruchomości;
2)
nowa powierzchnia użytkowa ogrzewalni w m2;
3)
nowa powierzchnia użytkowa niestanowiąca ogrzewalni;
4)
nowa liczba miejsc w ogrzewalni;
5)
dotychczasowa powierzchnia użytkowa ogrzewalni w m2;
6)
całkowita liczba miejsc w ogrzewalni, po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia;
7)
(uchylony).
4.
(uchylony).
5.
(uchylony).
6.
(uchylony).
B.
Remont lub przebudowa budynku niemieszkalnego, przeznaczonego na pobyt ludzi, będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, związku międzygminnego albo organizacji pożytku publicznego, albo części takiego budynku - zakres informacji jak w lit. A.
C.
Remont lub przebudowa budynku mieszkalnego, będącego własnością gminy lub jednoosobowej spółki gminnej, albo części takiego budynku, jeżeli budynek mieszkalny albo jego część, ze względu na stan techniczny został wyłączony z użytkowania albo zakazano jego użytkowania na podstawie art. 66 ust. 2 albo art. 68 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - zakres informacji jak w lit. A.
D.
Zmiana sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, związku międzygminnego albo organizacji pożytku publicznego, albo części takiego budynku, wymagającej dokonania remontu lub przebudowy - zakres informacji jak w lit. A.
E.
Remont lub przebudowa istniejących noclegowni, schronisk dla bezdomnych lub ogrzewalni, w wyniku którego nastąpi dostosowanie noclegowni, schroniska dla bezdomnych lub ogrzewalni do standardów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48a ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - zakres informacji jak w lit. A.
VI.
Inne 23
A.
(uchylony).
B.
(uchylony).
C.
(uchylony).
D.
(uchylony).
E.
Oświadczenie beneficjenta wsparcia, że przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z zasadą określoną w art. 7 ustawy - w przypadku gdy przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
F.
Oświadczenie, że przedsięwzięcie nie jest realizowane przy udziale finansowania zwrotnego, o którym mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 79 i 1442 oraz z 2018 r. poz. 756) - w przypadku gdy z realizacją przedsięwzięcia jest związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w przypadku, o którym mowa w art. 5a ust. 1 ustawy.
G.
Oświadczenie, że przedsięwzięcie nie jest lub jest realizowane przy udziale finansowania zwrotnego, o którym mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, i że wysokość środków publicznych przekazanych inwestorowi na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem z udziałem gminy albo związku międzygminnego z tytułu finansowego wsparcia udzielanego na zasadach określonych w ustawie oraz finansowania zwrotnego nie przekracza dopuszczalnej wysokości rekompensaty z tytułu świadczenia usługi publicznej w ogólnym interesie gospodarczym, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania (Dz. U. poz. 1720 oraz z 2017 r. poz. 2339) - w przypadku gdy z realizacją przedsięwzięcia jest związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy.
H.
Oświadczenie potwierdzające, że w lokalach mieszkalnych pozyskanych przy udziale finansowego wsparcia na podstawie ustawy zostanie zainstalowane wyposażenie, o którym mowa w art. 6b ustawy (z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy).
I.
Oświadczenie, że przedsięwzięcie nie zostało rozpoczęte ani nie zostanie rozpoczęte przed podpisaniem umowy o finansowe wparcie, o której mowa w art. 12 ustawy (z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy).
J.
Zestawienie kosztów potwierdzające planowane koszty przedsięwzięcia, o których mowa w art. 14 ustawy, z uwzględnieniem wartości netto i brutto oraz ze wskazaniem wysokości przyjętej stawki podatku od towarów i usług, sporządzone na podstawie załączonych do wniosku dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia.
K.
Informacja o sposobie wyodrębnienia kosztów przedsięwzięcia z kosztów wynikających z dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia, z podaniem procentowego ich udziału w całości kosztów - w przypadku gdy dokumenty te dotyczą szerszego zakresu kosztów niż koszty przedsięwzięcia, w szczególności istniejących lub przewidzianych do realizacji budynków, budowli i lokali niebędących przedmiotem wniosku, a także uzbrojenia terenu 24 .
L.
Oświadczenie beneficjenta wsparcia, że przysługuje mu albo nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z tym przedsięwzięciem lub zwrot tego podatku (z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy). W przypadku, o którym mowa w art. 5 i art. 5a ustawy, powyższe oświadczenie składa także inwestor.
M.
Oświadczenie, że gmina została dotknięta skutkami powodzi - w przypadku ubiegania się wnioskodawcy o podwyższenie finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.
N.
Liczba lokali mieszkalnych uszkodzonych lub zniszczonych na terenie gminy w wyniku powodzi - w przypadku ubiegania się wnioskodawcy o podwyższenie finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.
O.
Liczba wszystkich lokali mieszkalnych istniejących na terenie gminy w dniu poprzedzającym wystąpienie powodzi - w przypadku ubiegania się wnioskodawcy o podwyższenie finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.
P.
Procentowy udział łącznej powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych tworzonych w ramach przedsięwzięcia, przeznaczonych dla osób, które utraciły lokal lub budynek mieszkalny w wyniku powodzi, bez pomieszczeń przynależnych, w łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali tworzonych w ramach przedsięwzięcia, bez pomieszczeń przynależnych - w przypadku ubiegania się wnioskodawcy o podwyższenie finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi 25 .
Q.
Wykaz lokali mieszkalnych, których uszkodzenie lub zniszczenie w wyniku powodzi powoduje ubieganie się gminy lub jednoosobowej spółki gminnej o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia osobom, które utraciły lokal lub budynek mieszkalny na skutek powodzi - w przypadku ubiegania się wnioskodawcy o podwyższenie finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.
R.
Oświadczenie, że beneficjent wsparcia ubiega się o finansowe wsparcie na przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, którego przedmiotem zakupu są byłe mieszkania zakładowe, wraz z ich wykazem, których lokatorami są:
1)
osoby, które przed dniem 7 lutego 2001 r. były pracownikami przedsiębiorstwa państwowego lub spółki handlowej, w których Skarb Państwa był podmiotem dominującym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685);
2)
zstępni, wstępni, małżonek lokatora, osoby przysposabiające lokatora i przysposobione przez niego oraz osoby, które pozostawały z lokatorem w faktycznym wspólnym pożyciu, zamieszkujące z lokatorem w chwili jego śmierci, którzy wstąpili w stosunek najmu po śmierci osób wskazanych w pkt 1.
S.
Oświadczenie, że przedsięwzięcie jest lub nie jest objęte gminnym programem rewitalizacji.
T.
Oświadczenie inwestora innego niż gmina i związek międzygminny, że tworzone lokale mieszkalne na wynajem będą wynajmowane i użytkowane na zasadach wskazanych w art. 7a-7f ustawy - w przypadku gdy z realizacją przedsięwzięcia jest związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy.
U.
Oświadczenie beneficjenta wsparcia, że inwestor, któremu powierzy się świadczenie usługi publicznej w ogólnym interesie gospodarczym, świadczyć będzie usługę polegającą na najmie lokali mieszkalnych na warunkach określonych w art. 7a-7d ustawy - w przypadku gdy z realizacją przedsięwzięcia jest związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy.
W.
Oświadczenie beneficjenta wsparcia o przeznaczeniu części lokali dla rodzin z dziećmi posiadającymi zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860).
X.
Oświadczenie beneficjenta wsparcia, że:
1)
przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie ze standardami określonymi w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat (Dz. U. poz. 457) albo
2)
wobec przedsięwzięcia nie stosuje się standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat, zgodnie z § 2 tego rozporządzenia.
Y.
Oświadczenie beneficjenta wsparcia, że przedsięwzięcie spełnia standardy, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48a ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - w przypadku przedsięwzięcia określonego w art. 4 ustawy.
VII.
Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, podpisane przez:
1)
w przypadku gminy - wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
2)
w przypadku związku międzygminnego - zarząd związku;
3)
w przypadku powiatu - starostę;
4)
w przypadku jednoosobowej spółki gminnej, spółki celowej i organizacji pożytku publicznego - osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu spółki i organizacji (należy dołączyć aktualny dokument potwierdzający uprawnienia).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

FORMULARZ, NA KTÓRYM DOKONUJE SIĘ ROZLICZENIA FAKTYCZNIE PONIESIONYCH KOSZTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Wnioskodawca:

...............................................................................................

2. Numer umowy:

...............................................................................

3. Rodzaj przedsięwzięcia (zaznaczyć właściwe*): A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R
4. Faktyczny koszt przedsięwzięcia

(dla przedsięwzięć P, Q, R

uzupełnia się na podstawie oświadczenia inwestora, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy**)

..................................................... zł

5. Udział wnioskodawcy w faktycznym koszcie przedsięwzięcia (dotyczy przedsięwzięć P, Q, R uzupełnia się na podstawie oświadczenia inwestora, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy**)

.............................................zł

6. Kwota wsparcia wynikająca z umowy ..................................................................zł
7. Wsparcie należne (od 20% do 60% kwoty z poz. 4, ale nie większe niż kwota z poz. 6, a dla przedsięwzięć P, Q, R dodatkowo nie większe niż 50% kwoty z poz. 5

...................................................... zł

8. Wypłacona kwota wsparcia

............................................ zł

9. Do wypłaty (nadwyżka wsparcia należnego nad kwotę wsparcia wypłaconego; jeżeli liczba ujemna, wpisać 0,00 zł)

................................................................. zł

10. Do zwrotu (nadwyżka wypłaconego wsparcia nad kwotę wsparcia należnego; jeżeli liczba ujemna, wpisać 0,00 zł)

...................................................... zł

11. Udział należnego wsparcia w faktycznym koszcie przedsięwzięcia

............................................%

(kwotę z poz. 7 należy podzielić przez kwotę z poz. 4 i pomnożyć przez 100)

12. Liczba i powierzchnia użytkowa pozyskanych w ramach przedsięwzięcia lokali mieszkalnych, tymczasowych pomieszczeń/ liczba miejsc w sypialniach w noclegowni, liczba miejsc w pokojach pobytu w schroniskach dla bezdomnych lub liczba miejsc w ogrzewalniach:

.............................................. lokali/miejsc,

............................................................... m2

13. Inne niż wsparcie finansowe źródła sfinansowania przedsięwzięcia (rodzaje i kwoty):

..........................................................

..........................................................

.........................................................

14. Dane kontaktowe osoby wypełniającej rozliczenie

................................................

................................................

.................................................

15. Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu wnioskodawcy

.....................................................................

......................................................................

miejscowość i data

Objaśnienia:

* Rodzaje przedsięwzięć:

A. Budowa budynku na nieruchomości stanowiącej własność albo będącej w użytkowaniu wieczystym gminy, jednoosobowej spółki gminnej, spółki celowej, powiatu, organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa (art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 6 ustawy), w wyniku którego powstaną lokale mieszkalne zwiększające mieszkaniowy zasób gminy lub mieszkania chronione.

B. Remont lub przebudowa budynku niemieszkalnego przeznaczonego na pobyt ludzi, będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, spółki celowej, powiatu, organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa albo części takiego budynku (art. 3 ust. 1 pkt 2 i art. 6 ustawy), w wyniku którego powstaną lokale mieszkalne zwiększające mieszkaniowy zasób gminy lub mieszkania chronione.

C. Remont lub przebudowa budynku mieszkalnego, będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, spółki celowej, powiatu, organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa albo części takiego budynku, jeżeli budynek mieszkalny albo jego część, ze względu na stan techniczny został wyłączony z użytkowania albo zakazano jego użytkowania na podstawie art. 66 ust. 2 albo art. 68 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529 oraz z 2018 r. poz. 12, 317, 352 i 650), (art. 3 ust. 1 pkt 3 i art. 6 ustawy), w wyniku którego powstaną lokale mieszkalne zwiększające mieszkaniowy zasób gminy lub mieszkania chronione.

D. Zmiana sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, spółki celowej, powiatu, organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa albo części takiego budynku, wymagająca dokonania remontu lub przebudowy (art. 3 ust. 1 pkt 4 i art. 6 ustawy), w wyniku której powstaną lokale mieszkalne zwiększające mieszkaniowy zasób gminy lub mieszkania chronione.

E. Zmiana sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, spółki celowej, powiatu, organizacji pożytku publicznego, Skarbu Państwa albo części takiego budynku, wymagająca dokonania remontu lub przebudowy (art. 3 ust. 2 ustawy), w wyniku której powstaną tymczasowe pomieszczenia.

F. Kupno lokali mieszkalnych, budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego (art. 3 ust. 1 pkt 5 i art. 6 ustawy), w wyniku którego powstaną lokale mieszkalne zwiększające mieszkaniowy zasób gminy lub mieszkania chronione.

G. Kupno lokali mieszkalnych, budynku mieszkalnego albo udziału we współwłasności budynku mieszkalnego, połączone z remontem tych lokali lub budynku (art. 3 ust. 1 pkt 6 i art. 6 ustawy), w wyniku którego powstaną lokale mieszkalne zwiększające mieszkaniowy zasób gminy lub mieszkania chronione.

H. Budowa budynku na nieruchomości stanowiącej własność albo będącej w użytkowaniu wieczystym gminy, jednoosobowej spółki gminnej, związku międzygminnego albo organizacji pożytku publicznego (art. 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy), w wyniku której powstaną noclegownie, schroniska dla bezdomnych lub nastąpi zwiększenie powierzchni użytkowej pomieszczeń mieszkalnych, w tym sypialni, w istniejącej noclegowni lub istniejącym schronisku dla bezdomnych, albo powstanie ogrzewalnia, z zastrzeżeniem, że w tym samym budynku powstanie również noclegownia lub schronisko dla bezdomnych.

I. Remont lub przebudowa budynku niemieszkalnego, przeznaczonego na pobyt ludzi, będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, związku międzygminnego albo organizacji pożytku publicznego, albo części takiego budynku (art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy), w wyniku którego powstaną noclegownie, schroniska dla bezdomnych lub ogrzewalnia, lub nastąpi zwiększenie powierzchni użytkowej pomieszczeń mieszkalnych, w tym sypialni, w istniejącej noclegowni lub istniejącym schronisku dla bezdomnych.

J. Remont lub przebudowa budynku mieszkalnego, będącego własnością gminy lub jednoosobowej spółki gminnej, albo części takiego budynku, jeżeli budynek mieszkalny albo jego część, ze względu na stan techniczny został wyłączony z użytkowania albo zakazano jego użytkowania na podstawie art. 66 ust. 2 albo art. 68 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy), w wyniku którego powstaną noclegownie, schroniska dla bezdomnych lub ogrzewalnia, lub nastąpi zwiększenie powierzchni użytkowej pomieszczeń mieszkalnych, w tym sypialni, w istniejącej noclegowni lub istniejącym schronisku dla bezdomnych.

K. Zmiana sposobu użytkowania budynku będącego własnością gminy, jednoosobowej spółki gminnej, związku międzygminnego albo organizacji pożytku publicznego, albo części takiego budynku, wymagającej dokonania remontu lub przebudowy (art. 4 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 ustawy), w wyniku którego powstaną noclegownie, schroniska dla bezdomnych lub ogrzewalnia, lub nastąpi zwiększenie powierzchni użytkowej pomieszczeń mieszkalnych, w tym sypialni, w istniejącej noclegowni lub istniejącym schronisku dla bezdomnych.

L. Remont lub przebudowa istniejących noclegowni, schronisk dla bezdomnych lub ogrzewalni, w wyniku którego nastąpi dostosowanie noclegowni, schroniska dla bezdomnych lub ogrzewalni do standardów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48a ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985 oraz z 2018 r. poz. 650 i 700), (art. 4 ust. 2 ustawy).

M. Tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, powstających w wyniku realizacji przez inwestora innego niż gmina albo związek międzygminny budowy budynku (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy), na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy.

N. Tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, powstających w wyniku realizacji przez inwestora innego niż gmina albo związek międzygminny remontu lub przebudowy budynku niemieszkalnego przeznaczonego na pobyt ludzi albo części takiego budynku (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy), na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy.

O. Tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, powstających w wyniku realizacji przez inwestora innego niż gmina albo związek międzygminny zmiany sposobu użytkowania budynku albo części takiego budynku, wymagającej dokonania remontu lub przebudowy (art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy), na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy.

P. Tworzenie lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przez towarzystwo budownictwa społecznego albo spółkę gminną budowy budynku (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy), na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w przypadku, o którym mowa w art. 5a ust. 1 ustawy.

Q. Tworzenie lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przez towarzystwo budownictwa społecznego albo spółkę gminną remontu lub przebudowy budynku niemieszkalnego przeznaczonego na pobyt ludzi albo części takiego budynku (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy), na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w przypadku, o którym mowa w art. 5a ust. 1 ustawy.

R. Tworzenie lokali mieszkalnych powstających w wyniku realizacji przez towarzystwo budownictwa społecznego albo spółkę gminną zmiany sposobu użytkowania budynku albo części takiego budynku, wymagającej dokonania remontu lub przebudowy (art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy), na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, w przypadku, o którym mowa w art. 5a ust. 1 ustawy.

** Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2017 r. poz. 1392 oraz z 2018 r. poz. 756).

1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).
2 § 3 ust. 2 pkt 2 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.777) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 maja 2020 r.
3 § 3 ust. 2 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.777) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 maja 2020 r.
4 § 3 ust. 2 pkt 6 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.777) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 maja 2020 r.
5 § 3 ust. 4a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.777) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 maja 2020 r.
6 Stopa bazowa, obliczana zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (2008/C 14/02) (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6).
7 § 7 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.777) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 maja 2020 r.
8 Stopa swap, obliczana dla celów realizacji decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (notyfikowanej jako dokument nr C(2011) 9380) (Dz. Urz. UE L 7 z 11.01.2012, str. 3).
9 Stopa bazowa, obliczana zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (2008/C 14/02) (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6).
10 § 8 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.777) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 maja 2020 r.
11 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniami:

1) Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych (Dz. U. poz. 259), które traci moc na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 756);

2) Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. poz. 1272), które traci moc na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 756).

12 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.777) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 maja 2020 r.
13 W przypadku gdy przedsięwzięciem są objęte lokale mieszkalne zlokalizowane w więcej niż jednym budynku lub więcej niż jeden budynek, dane należy podać oddzielnie dla każdego budynku (z wyjątkiem informacji wynikających z pkt V.A i V.B: o przewidywanym koszcie przedsięwzięcia i o łącznej powierzchni użytkowej tworzonych w ramach przedsięwzięcia lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, mieszkań chronionych oraz tymczasowych pomieszczeń, bez pomieszczeń przynależnych - w zakresie pkt III lit. A-E i H-L, o łącznej powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych nabywanych w ramach przedsięwzięcia, wraz z pomieszczeniami przynależnymi - w zakresie pkt III lit. F i G, o łącznej powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych tworzonych w ramach przedsięwzięcia, wraz z pomieszczeniami przynależnymi, oraz o przewidywanym udziale wnioskodawcy w koszcie przedsięwzięcia - w zakresie pkt III lit. M-R).
14 Obliczona zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610, z 2017 r. poz. 1442 i 1529 oraz z 2018 r. poz. 374 i 756).
15 Obliczona zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610, z 2017 r. poz. 1442 i 1529 oraz z 2018 r. poz. 374 i 756).
16 Nie wlicza się wartości lub kosztu nabycia gruntu. Wlicza się koszt wyposażenia lokalu, o którym mowa w art. 6b ustawy.
17 Obliczona zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610, z 2017 r. poz. 1442 i 1529 oraz z 2018 r. poz. 374 i 756).
18 Obliczona zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610, z 2017 r. poz. 1442 i 1529 oraz z 2018 r. poz. 374 i 756).
19 Wlicza się tylko koszty, o których mowa w art. 14 pkt 2 ustawy.
20 Obliczona zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610, z 2017 r. poz. 1442 i 1529 oraz z 2018 r. poz. 374 i 756).
21 Obliczona zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610, z 2017 r. poz. 1442 i 1529 oraz z 2018 r. poz. 374 i 756).
22 Nie wlicza się wartości lub kosztu nabycia gruntu. Wlicza się koszt wyposażenia lokalu, o którym mowa w art. 6b ustawy.
23 W przypadku wniosków o finansowe wsparcie wyłącznie na tworzenie mieszkań chronionych albo na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, jeżeli z realizacją przedsięwzięcia jest związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, nie są wymagane informacje, o których mowa w lit. A-E.

W przypadku wniosków o finansowe wsparcie na przedsięwzięcia wymienione w pkt III. lit. H-L, nie są wymagane informacje, o których mowa w lit. A-D.

24 Informacja powinna zostać potwierdzona przez podmiot, który sporządził dokumentację dołączoną do wniosku potwierdzającą koszty przedsięwzięcia, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4 lit. a i c rozporządzenia, lub dokumentację, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia, na podstawie której opracowano te koszty, a w uzasadnionych przypadkach przez inną osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
25 Stosuje się do obliczania wysokości maksymalnego finansowego wsparcia w przypadku, gdy przedsięwzięciem objęte jest tworzenie także lokali mieszkalnych nieprzeznaczonych dla osób, które utraciły lokal lub budynek mieszkalny w wyniku powodzi.