Art. 11. - [Skutki nieprzekazania na własność gminie lub powiatowi lokali lub budynków zgodnie z wymogami ustalonymi w umowie sprzedaży nieruchomości gruntowej] - Zbywanie nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.223

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  11.  [Skutki nieprzekazania na własność gminie lub powiatowi lokali lub budynków zgodnie z wymogami ustalonymi w umowie sprzedaży nieruchomości gruntowej]
1.  40
 W przypadku nieprzekazania na własność gminie albo powiatowi lokali lub budynków zgodnie z wymogami wynikającymi ze zobowiązania, o którym mowa w art. 9 pkt 4, inwestor jest obowiązany do zapłaty gminie albo powiatowi sumy pieniężnej stanowiącej 150% ceny lokali lub budynków, które zobowiązał się przekazać na własność gminie w ramach rozliczenia "lokal za grunt".
2.  41
 Wierzytelność gminy albo powiatu z tytułu zobowiązania pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki albo zastawu.
40 Art. 11 ust. 1 zmieniony przez art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
41 Art. 11 ust. 2 zmieniony przez art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.