Art. 12. - [Wniesienie przez gminę lub powiat do spółki lokali lub budynków przekazanych jej na własność w ramach rozliczenia "lokal za grunt"] - Zbywanie nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.223

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  12.  [Wniesienie przez gminę lub powiat do spółki lokali lub budynków przekazanych jej na własność w ramach rozliczenia "lokal za grunt"]
1.  42
 Gmina albo powiat może dokonać wniesienia lokali lub budynków przekazanych tej gminie albo temu powiatowi na własność przez inwestora w ramach rozliczenia "lokal za grunt" jako wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, w której jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa lub inne państwowe osoby prawne dysponują łącznie ponad 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu.
2. 
Przez wniesienie budynków jako wkładu niepieniężnego do spółki rozumie się wniesienie nieruchomości wraz z budynkami jako wkładu niepieniężnego do spółki.
3.  43
 W przypadku gdy przedmiotem wkładu niepieniężnego są lokale mieszkalne lub budynki mieszkalne jednorodzinne, w których nie wyodrębniono lokalu, gmina albo powiat zawiera ze spółką, o której mowa w ust. 1, umowę, która określa w szczególności:
1)
zasady wynajmu tych lokali lub budynków;
2)
zasady naboru najemców tych lokali lub budynków, z uwzględnieniem kryteriów pierwszeństwa, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1-4 i 6-13 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.
42 Art. 12 ust. 1 zmieniony przez art. 26 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
43 Art. 12 ust. 3 zdanie wstępne zmienione przez art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.