[Nieważność aktu prawa miejscowego. Rozstrzygnięcie nadzorcze] - Art. 91. - Samorząd gminny. - Dz.U.2022.559 t.j. - OpenLEX

Art. 91. - [Nieważność aktu prawa miejscowego. Rozstrzygnięcie nadzorcze] - Samorząd gminny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.559 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 października 2022 r.
Art.  91.  [Nieważność aktu prawa miejscowego. Rozstrzygnięcie nadzorcze]
1. 
Uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia, w trybie określonym w art. 90.
2. 
Organ nadzoru, wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały lub zarządzenia albo w toku tego postępowania, może wstrzymać ich wykonanie.
2a. 
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do uchwały lub zarządzenia o zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego do sądu administracyjnego.
3. 
Rozstrzygnięcie nadzorcze powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o dopuszczalności wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
4. 
W przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru nie stwierdza nieważności uchwały lub zarządzenia, ograniczając się do wskazania, iż uchwałę lub zarządzenie wydano z naruszeniem prawa.
5. 
Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.