Art. 6. - [Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości z gminnego lub powiatowego zasobu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt"] - Zbywanie nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.223

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  6.  [Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości z gminnego lub powiatowego zasobu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt"]
1.  27
 Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza organ właściwy. Przetarg ogłasza się nie wcześniej niż po upływie terminu, o którym mowa w art. 91 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - w przypadku przetargu na zbycie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości, oraz terminu, o którym mowa w art. 79 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - w przypadku przetargu na zbycie nieruchomości z powiatowego zasobu nieruchomości.
2. 
W ogłoszeniu o przetargu wskazuje się:
1)
termin i miejsce składania ofert oraz termin i miejsce części jawnej przetargu;
2)
położenie i oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków;
3) 28
 numer księgi wieczystej, a w przypadku braku księgi wieczystej - dokument potwierdzający posiadanie przez gminę albo powiat praw do nieruchomości;
4)
powierzchnię nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków;
5)
rodzaj nieruchomości, przez wskazanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej albo nieruchomości gruntowej zabudowanej, oraz jej opis;
6)
dotychczasowy sposób zagospodarowania nieruchomości oraz przeznaczenie nieruchomości wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w razie jego braku, z decyzji o warunkach zabudowy, o której mowa w art. 5 ust. 3;
7)
obciążenia nieruchomości oraz zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość;
8)
dostęp nieruchomości do podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów infrastruktury społecznej, w tym odległość od budynków użyteczności publicznej oraz dostęp do środków transportu publicznego;
9)
wynikające z uchwały o zbyciu nieruchomości:
a) 29
 minimalną i maksymalną liczbę i powierzchnię użytkową oraz minimalny standard lokali lub budynków przeznaczonych do przekazania przez inwestora na własność gminie albo powiatowi w ramach rozliczenia "lokal za grunt",
b) 30
 przeznaczenie lokali lub budynków przeznaczonych do przekazania przez inwestora na własność gminie albo powiatowi w ramach rozliczenia "lokal za grunt",
c) 31
 wymogi dotyczące lokalizacji lokali lub budynków przeznaczonych do przekazania przez inwestora na własność gminie albo powiatowi w ramach rozliczenia "lokal za grunt",
d) 32
 cenę 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu lub budynku przeznaczonego do przekazania przez inwestora na własność gminie albo powiatowi w ramach rozliczenia "lokal za grunt",
e) 33
 termin przekazania lokali lub budynków na własność gminie albo powiatowi w ramach rozliczenia "lokal za grunt", liczony od dnia przeniesienia na inwestora własności zbywanej nieruchomości;
10)
cenę wywoławczą;
11)
skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, zwanej dalej "umową";
12)
formę zabezpieczenia wykonania zobowiązania, o której mowa w art. 11 ust. 2;
13)
formę, termin i miejsce wniesienia wadium oraz jego wysokość, nie niższą niż 5% i nie wyższą niż 20% ceny wywoławczej;
14)
zastrzeżenie, że organowi właściwemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
3. 
Organ właściwy ustala cenę wywoławczą nieruchomości zbywanej w przetargu w wysokości nie niższej niż wartość tej nieruchomości określona w operacie szacunkowym dołączonym do projektu uchwały o zbyciu nieruchomości.
4. 
W przypadku gdy nieruchomość zbywana w przetargu:
1)
jest wpisana do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub
2)
znajduje się na obszarze rewitalizacji

- cenę wywoławczą tej nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż 90% wartości nieruchomości określonej w operacie szacunkowym dołączonym do projektu uchwały o zbyciu nieruchomości.

27 Art. 6 ust. 1 zmieniony przez art. 26 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
28 Art. 6 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
29 Art. 6 ust. 2 pkt 9 lit. a zmieniona przez art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
30 Art. 6 ust. 2 pkt 9 lit. b zmieniona przez art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
31 Art. 6 ust. 2 pkt 9 lit. c zmieniona przez art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
32 Art. 6 ust. 2 pkt 9 lit. d zmieniona przez art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
33 Art. 6 ust. 2 pkt 9 lit. e zmieniona przez art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.