Art. 19. - [Obowiązki sprawozdawcze wojewody] - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2464 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2022 r.
Art.  19.  [Obowiązki sprawozdawcze wojewody]
1. 
W terminie do dnia 31 marca danego roku wojewoda przedstawia dysponentowi Funduszu roczne sprawozdanie z realizacji zadań, na które zostało udzielone dofinansowanie w danym województwie, dotyczące roku poprzedniego.
2. 
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1)
nazwę wojewody i jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2)
wysokość dofinansowania przekazanego przez dysponenta Funduszu w danym roku kalendarzowym;
3)
kwotę dopłaty wydatkowaną przez wojewodę;
4)
liczbę organizatorów, którym przekazano dopłatę;
5)
liczbę operatorów wykonujących przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej, które zostały częściowo sfinansowane ze środków Funduszu;
6)
liczbę linii komunikacyjnych, na których są wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej, które zostały częściowo sfinansowane ze środków Funduszu.