Art. 7. - [Oferta inwestora] - Zbywanie nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.223

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  7.  [Oferta inwestora]
1. 
Oferta inwestora zawiera:
1)
podstawowe informacje o inwestorze, w tym jego:
a)
imię i nazwisko, nazwę albo firmę,
b)
dane teleadresowe, w tym adres, numer telefonu i adres e-mail,
c)
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli został nadany,
d)
formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli dotyczy;
2)
datę sporządzenia oferty;
3)
informacje o inwestycji, w tym liczbę i powierzchnię użytkową planowanych do objęcia tą inwestycją lokali lub budynków w podziale na lokale mieszkalne, lokale o innym przeznaczeniu, budynki mieszkalne jednorodzinne, w których nie wyodrębniono lokalu, lub budynki o innym przeznaczeniu, w których nie wyodrębniono lokalu;
4)
oferowaną cenę za nieruchomość i sposób jej zapłaty;
5) 34
 wskazanie lokali lub budynków oferowanych do przekazania na własność gminie albo powiatowi w ramach rozliczenia "lokal za grunt", w tym informacje o:
a)
łącznej liczbie i powierzchni użytkowej tych lokali lub budynków,
b)
powierzchni użytkowej poszczególnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których nie wyodrębniono lokalu, lub budynków o innym przeznaczeniu, w których nie wyodrębniono lokalu,
c)
standardzie tych lokali lub budynków przedstawione w sposób pozwalający na ocenę spełnienia warunku w zakresie minimalnego standardu lokali lub budynków wskazanego w ogłoszeniu o przetargu zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 9 lit. a,
d)
lokalizacji tych lokali lub budynków,
e)
związanych z tymi lokalami lub budynkami obciążeniach, prawach i roszczeniach osób trzecich - w przypadku istniejących lokali lub budynków pochodzących z przedsięwzięcia innego niż inwestycja;
6)
oświadczenie, że inwestor zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
2. 
Do oferty dołącza się kopię dowodu wniesienia wadium.
34 Art. 7 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.