Art. 9. - [Elementy umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej inwestorowi] - Zbywanie nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.223

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  9.  [Elementy umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej inwestorowi]

Umowa zawiera w szczególności:

1)
dane identyfikujące nieruchomość, w tym:
a)
położenie i oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków,
b)
numer księgi wieczystej,
c)
powierzchnię nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków;
2) 35
 informacje o inwestycji, w tym termin jej zakończenia - w przypadku gdy lokale lub budynki planowane do przekazania na własność gminie albo powiatowi w ramach rozliczenia "lokal za grunt" będą pochodziły z inwestycji;
3)
cenę nieruchomości uzyskaną w wyniku przetargu i sposób jej zapłaty;
4) 36
 zobowiązanie inwestora do przekazania na własność gminie albo powiatowi lokali lub budynków:
a)
spełniających warunki, o których mowa w art. 4 ust. 6 i 7,
b)
w liczbie, standardzie i lokalizacji oraz o powierzchni użytkowej zgodnych z ofertą w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 9 lit. e;
5) 37
 cenę lokali lub budynków, które inwestor zobowiązuje się przekazać na własność gminie albo powiatowi w ramach rozliczenia "lokal za grunt", ustaloną jako iloczyn łącznej powierzchni użytkowej tych lokali lub budynków oraz ceny 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu lub budynku wskazanej w ogłoszeniu o przetargu zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 9 lit. d;
6) 38
 zobowiązanie gminy albo powiatu do przeniesienia na inwestora decyzji o warunkach zabudowy, o której mowa w art. 5 ust. 3, oraz termin dokonania tego przeniesienia - w przypadku gdy inwestor zamierza realizować inwestycję zgodnie z warunkami ustalonymi w tej decyzji;
7)
formę zabezpieczenia wykonania zobowiązania, o której mowa w art. 11 ust. 2;
8)
kary umowne, jeżeli mają być stosowane.
35 Art. 9 pkt 2 zmieniony przez art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
36 Art. 9 pkt 4 zdanie wstępne zmienione przez art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
37 Art. 9 pkt 5 zmieniony przez art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
38 Art. 9 pkt 6 zmieniony przez art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.