Art. 8. - [Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji] - Rewitalizacja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.485 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2023 r. do: 23 września 2023 r.
Art.  8.  [Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji]
1. 
W przypadku gdy gmina zamierza realizować zadania własne, o których mowa w art. 3 ust. 1, rada gminy wyznacza, w drodze uchwały, z własnej inicjatywy albo na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.
2. 
W przypadku gdy uchwała, o której mowa w ust. 1, podejmowana jest z inicjatywy rady gminy, powierza ona wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu tej uchwały.