Art. 2. - [Definicje] - Zbywanie nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1525 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 sierpnia 2023 r.
Art.  2.  [Definicje]
1. 
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)
inwestor - podmiot, który:
a)
ubiega się o nabycie nieruchomości z gminnego albo powiatowego zasobu nieruchomości albo
b)
nabył nieruchomość z gminnego albo powiatowego zasobu nieruchomości

- z rozliczaniem w cenie tej nieruchomości ceny lokali lub budynków przekazywanych przez ten podmiot na własność gminie albo powiatowi;

2)
inwestycja - przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane realizowane z wykorzystaniem nieruchomości zbywanej z gminnego albo powiatowego zasobu nieruchomości z rozliczaniem w cenie tej nieruchomości ceny lokali lub budynków przekazywanych przez inwestora na własność gminie albo powiatowi;
3)
organ właściwy - organ wykonawczy gminy albo powiatu gospodarujący gminnym albo powiatowym zasobem nieruchomości, z którego pochodzi nieruchomość zbywana z rozliczaniem w cenie tej nieruchomości ceny lokali lub budynków przekazywanych przez inwestora na własność tej gminie albo temu powiatowi.
2. 
Przez przekazanie budynków na własność gminie albo powiatowi rozumie się przeniesienie na gminę albo powiat własności nieruchomości wraz z budynkami.