Art. 2. - [Definicje] - Zbywanie nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.223

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  2.  [Definicje]
1. 
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)
inwestor - podmiot, który:
a) 4
 ubiega się o nabycie nieruchomości z gminnego albo powiatowego zasobu nieruchomości albo
b) 5
 nabył nieruchomość z gminnego albo powiatowego zasobu nieruchomości

- 6  z rozliczaniem w cenie tej nieruchomości ceny lokali lub budynków przekazywanych przez ten podmiot na własność gminie albo powiatowi;

2) 7
 inwestycja - przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane realizowane z wykorzystaniem nieruchomości zbywanej z gminnego albo powiatowego zasobu nieruchomości z rozliczaniem w cenie tej nieruchomości ceny lokali lub budynków przekazywanych przez inwestora na własność gminie albo powiatowi;
3) 8
 organ właściwy - organ wykonawczy gminy albo powiatu gospodarujący gminnym albo powiatowym zasobem nieruchomości, z którego pochodzi nieruchomość zbywana z rozliczaniem w cenie tej nieruchomości ceny lokali lub budynków przekazywanych przez inwestora na własność tej gminie albo temu powiatowi.
2.  9
 Przez przekazanie budynków na własność gminie albo powiatowi rozumie się przeniesienie na gminę albo powiat własności nieruchomości wraz z budynkami.
4 Art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a zmieniona przez art. 26 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
5 Art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b zmieniona przez art. 26 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
6 Art. 2 ust. 1 pkt 1 część wspólna zmieniona przez art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
7 Art. 2 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez art. 26 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
8 Art. 2 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez art. 26 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
9 Art. 2 ust. 2 zmieniony przez art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.