Art. 4. - [Uchwała o zbyciu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt"; wymagania wobec lokali przekazywanych na własność gminie lub powiatowi; ustalenie ceny lokali lub budynków przeznaczonych do przekazania] - Zbywanie nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.223

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r.
Art.  4.  [Uchwała o zbyciu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt"; wymagania wobec lokali przekazywanych na własność gminie lub powiatowi; ustalenie ceny lokali lub budynków przeznaczonych do przekazania]
1.  11
 O zbyciu nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt" rozstrzyga:
1)
rada gminy zgodnie z właściwością, o której mowa w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) - w przypadku nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości;
2)
rada powiatu zgodnie z właściwością, o której mowa w art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) - w przypadku nieruchomości z powiatowego zasobu nieruchomości.
2.  12
 Do projektu uchwały określającej zasady zbycia nieruchomości z rozliczeniem "lokal za grunt", zwanej dalej "uchwałą o zbyciu nieruchomości", dołącza się operat szacunkowy określający wartość tej nieruchomości sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia projektu tej uchwały radzie, o której mowa w ust. 1.
3. 
Uchwała o zbyciu nieruchomości wskazuje:
1)
minimalną i maksymalną liczbę i powierzchnię użytkową lokali lub budynków,
2)
przeznaczenie lokali lub budynków,
3)
minimalny standard lokali lub budynków, obejmujący w szczególności:
a)
w przypadku lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których nie wyodrębniono lokalu - wyposażenie i wykończenie, dostępność dla osób niepełnosprawnych, rozmieszczenie i zaprojektowanie pomieszczeń, dostęp z pomieszczeń na balkon, taras lub loggię, pomieszczenia przynależne, parametry określające efektywność energetyczną, a także ekspozycję okien i umiejscowienie lokalu w budynku,
b)
w przypadku lokali o innym przeznaczeniu lub budynków o innym przeznaczeniu, w których nie wyodrębniono lokalu - wyposażenie i wykończenie, dostępność dla osób niepełnosprawnych, parametry określające efektywność energetyczną, a także ekspozycję okien i umiejscowienie lokalu w budynku,
4)
wymogi dotyczące lokalizacji lokali lub budynków,
5)
cenę 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu lub budynku

- 13  przeznaczonych do przekazania przez inwestora na własność gminie albo powiatowi w ramach rozliczenia "lokal za grunt" oraz termin przekazania tych lokali lub budynków na własność gminie albo powiatowi, liczony od dnia przeniesienia na inwestora własności zbywanej nieruchomości.

4.  14
 Wymogi dotyczące lokalizacji lokali lub budynków przeznaczonych do przekazania przez inwestora na własność gminie albo powiatowi w ramach rozliczenia "lokal za grunt" obejmują wskazanie, że te lokale lub budynki mogą pochodzić:
1)
wyłącznie z inwestycji;
2)
z inwestycji lub przedsięwzięcia innego niż inwestycja;
3)
wyłącznie z przedsięwzięcia innego niż inwestycja.
5.  15
 Dla lokali lub budynków przeznaczonych do przekazania przez inwestora na własność gminie albo powiatowi w ramach rozliczenia "lokal za grunt" pochodzących z przedsięwzięcia innego niż inwestycja uchwała może wskazywać dodatkowe wymogi dotyczące ich lokalizacji, w szczególności dotyczące odległości od budynków użyteczności publicznej, w tym budynków wykorzystywanych na potrzeby oświaty, wychowania lub opieki zdrowotnej, oraz dostępu do środków transportu publicznego.
6.  16
 Do przekazania na własność gminie albo powiatowi w ramach rozliczenia "lokal za grunt" inwestor może przeznaczyć wyłącznie:
1)
w przypadku lokali lub budynków pochodzących z inwestycji:
a)
lokale lub budynki wolne od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich lub
b) 17
 lokale objęte zgodą banku lub innego wierzyciela zabezpieczonego hipoteką na bezobciążeniowe wyodrębnienie i przeniesienie własności lokalu na gminę albo powiat, lub
c)
budynki objęte zgodą banku lub innego wierzyciela zabezpieczonego hipoteką na bezobciążeniowe przeniesienie własności nieruchomości wraz z budynkiem lub budynkami;
2)
w przypadku lokali lub budynków pochodzących z przedsięwzięcia innego niż inwestycja - lokale lub budynki wolne od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich.
7. 
Warunek, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, nie dotyczy roszczenia o opłatę przekształceniową, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).
8.  18
 Cena 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu lub budynku przeznaczonego do przekazania przez inwestora na własność gminie albo powiatowi w ramach rozliczenia "lokal za grunt" nie może przekroczyć wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2020 r. poz. 551 oraz z 2021 r. poz. 11 i 223), zwanego dalej "średnim wskaźnikiem przeliczeniowym".
9.  19
 Cena 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu lub budynku przeznaczonego do przekazania przez inwestora na własność gminie albo powiatowi w ramach rozliczenia "lokal za grunt", ustalona w sposób, o którym mowa w ust. 8, może zostać podwyższona w uchwale o zbyciu nieruchomości o nie więcej niż:
1) 20
 20% wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego - w przypadku wskazania w tej uchwale minimalnego standardu tego lokalu lub budynku w zakresie wyposażenia i wykończenia na poziomie umożliwiającym:
a)
zasiedlenie - w przypadku lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w którym nie wyodrębniono lokalu,
b)
rozpoczęcie używania - w przypadku lokalu o innym przeznaczeniu lub budynku o innym przeznaczeniu, w którym nie wyodrębniono lokalu;
2)
10% wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego - w przypadku pochodzącego z inwestycji:
a)
lokalu w budynku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków,
b)
budynku wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków,
c)
lokalu w budynku znajdującym się na obszarze rewitalizacji wyznaczonym w uchwale, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802 i 1086 oraz z 2021 r. poz. 11), albo w uchwale, o której mowa w art. 52 ust. 1 tej ustawy, zwanym dalej "obszarem rewitalizacji",
d)
budynku znajdującego się na obszarze rewitalizacji.
10.  21
 W przypadku gdy podwyższenie ceny 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu lub budynku przeznaczonego do przekazania przez inwestora na własność gminie albo powiatowi w ramach rozliczenia "lokal za grunt" jest możliwe na więcej niż jednej podstawie prawnej, wynikające z tych podstaw prawnych limity podwyższenia ceny sumuje się.
11.  22
 Łączna cena lokali lub budynków przeznaczonych do przekazania przez inwestora na własność gminie albo powiatowi w ramach rozliczenia "lokal za grunt", ustalona jako iloczyn wskazanych w uchwale o zbyciu nieruchomości maksymalnej powierzchni użytkowej tych lokali lub budynków oraz ceny 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu lub budynku, nie może być wyższa niż wartość nieruchomości, której dotyczy ta uchwała, określona w operacie szacunkowym dołączonym do projektu tej uchwały.
12.  23
 W przypadku podwyższenia ceny 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu lub budynku na zasadach, o których mowa w ust. 9 pkt 2, łączna cena lokali lub budynków przeznaczonych do przekazania przez inwestora na własność gminie albo powiatowi w ramach rozliczenia "lokal za grunt" ustalona w sposób, o którym mowa w ust. 11, nie może być wyższa niż 90% wartości nieruchomości, której dotyczy uchwała o zbyciu nieruchomości, określonej w operacie szacunkowym dołączonym do projektu tej uchwały.
11 Art. 4 ust. 1 zmieniony przez art. 26 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
12 Art. 4 ust. 2 zmieniony przez art. 26 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
13 Art. 4 ust. 3 część wspólna zmieniona przez art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
14 Art. 4 ust. 4 zmieniony przez art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
15 Art. 4 ust. 5 zmieniony przez art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
16 Art. 4 ust. 6 zmieniony przez art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
17 Art. 4 ust. 6 pkt 1 lit. b zmieniona przez art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
18 Art. 4 ust. 8 zmieniony przez art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
19 Art. 4 ust. 9 zmieniony przez art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
20 Art. 4 ust. 9 pkt 1 zdanie wstępne zmienione przez art. 26 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
21 Art. 4 ust. 10 zmieniony przez art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
22 Art. 4 ust. 11 zmieniony przez art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.
23 Art. 4 ust. 12 zmieniony przez art. 26 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.