Departmental acts

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie im. Powstania Warszawskiego.

Dz.Urz.KGSG.2005.10.67 | zarządzenie z dnia 28 października 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie im. Powstania Warszawskiego.

Dz.Urz.KGSG.2005.10.67 | zarządzenie z dnia 28 października 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Dz.Urz.MRiRW.2005.9.10 | zarządzenie z dnia 28 października 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Dz.Urz.MRiRW.2005.9.10 | zarządzenie z dnia 28 października 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Dz.Urz.MRiRW.2005.9.10 | zarządzenie z dnia 28 października 2005 r. | Akt utracił moc

Poborowi powoływani w 2006 r. do odbycia służby kandydackiej w oddziałach prewencji Policji.

Dz.Urz.KGP.2005.17.122 | decyzja z dnia 28 października 2005 r. | Akt utracił moc

Poborowi powoływani w 2006 r. do odbycia służby kandydackiej w oddziałach prewencji Policji.

Dz.Urz.KGP.2005.17.122 | decyzja z dnia 28 października 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu ds. opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Centrali KRUS.

Dz.Urz.PKRUS.2006.1.27 | zarządzenie z dnia 28 października 2005 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie szkolenia członków zakładowej formacji obrony cywilnej.

Dz.Urz.MSZ.2005.6.113 | decyzja z dnia 28 października 2005 r. | Akt utracił moc

Tworzenie w Policji rezerwy kadrowej na stanowiska kierownicze.

Dz.Urz.KGP.2005.17.121 | decyzja z dnia 28 października 2005 r. | Akt utracił moc

Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania rezerwy kadrowej na stanowiska kierownicze w Policji.

Dz.Urz.KGP.2005.17.119 | zarządzenie z dnia 28 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2005.11.69 | obwieszczenie z dnia 28 października 2005 r. | Akt nienormatywny

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2006 r.

Dz.Urz.MI.2005.12.75 | decyzja z dnia 28 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Transportu Kolejowego.

Dz.Urz.MI.2005.12.74 | zarządzenie z dnia 28 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Biuro Praw Pacjenta.

Dz.Urz.MZ.2005.17.89 | zarządzenie z dnia 27 października 2005 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-862 MHz.

Dz.Urz.URTiP.2005.13.45 | zarządzenie z dnia 27 października 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie zespołów specjalistycznych do spraw oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych.

Dz.Urz.MNiI.2005.13.54 | zarządzenie z dnia 27 października 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie zespołów specjalistycznych do spraw oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych.

Dz.Urz.MNiI.2005.13.54 | zarządzenie z dnia 27 października 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie zespołów specjalistycznych do spraw oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych.

Dz.Urz.MNiI.2005.13.54 | zarządzenie z dnia 27 października 2005 r. | Akt utracił moc

Utworzenie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 30 września 2005 r.

Dz.Urz.GUM.2005.4.16 | obwieszczenie z dnia 27 października 2005 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

Dz.Urz.URTiP.2005.12.43 | zarządzenie z dnia 27 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.1.36 | zarządzenie z dnia 27 października 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wprowadzenia hurtowni danych Lasów Państwowych z dnia 30 września 2005 r.

B.I.LP.2005.10.71 | zarządzenie z dnia 27 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 30 września 2005 r.

Dz.Urz.GUM.2005.4.15 | obwieszczenie z dnia 27 października 2005 r. | Akt obowiązujący

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.12.122 | komunikat z dnia 26 października 2005 r. | Akt indywidualny

Sposób i warunki uzyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania informacji o osobie przez Wojskowe Służby Informacyjne.

Dz.Urz.MON.2005.21.201 | zarządzenie z dnia 26 października 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie regulaminu redakcji miesięcznika "Prokuratura i Prawo".

Dz.Urz.MS.2005.6.29 | zarządzenie z dnia 26 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r.

Dz.Urz.MZ.2005.15.71 | zarządzenie z dnia 26 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.1.35 | zarządzenie z dnia 26 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów granicznym stacjom sanitarno-epidemiologicznym.

Dz.Urz.MZ.2005.16.85 | zarządzenie z dnia 25 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2005.12.119 | zarządzenie z dnia 25 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Rejestr rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dz.Urz.WUG.2005.10.42 | obwieszczenie z dnia 21 października 2005 r. | Akt utracił moc

Uruchomienie środków z funduszu nagród i zapomóg dla żołnierzy niezawodowych w części dotyczącej zapomóg.

Dz.Urz.MON.2005.20.195 | decyzja z dnia 21 października 2005 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową.

Dz.Urz.MNiI.2005.13.57 | komunikat z dnia 21 października 2005 r. | Akt utracił moc

Zmiana danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2005.12.121 | komunikat z dnia 21 października 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie imienia patrona Wojskowemu Instytutowi Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu.

Dz.Urz.MON.2005.20.188 | decyzja z dnia 20 października 2005 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Sportu.

Dz.Urz.MON.2005.20.183 | zarządzenie z dnia 20 października 2005 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MZ.2005.16.88 | obwieszczenie z dnia 20 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Ustalanie potrzeb środków materiałowych służby żywnościowej, mundurowej oraz materiałów pędnych i smarów.

Dz.Urz.MON.2005.20.193 | decyzja z dnia 20 października 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalanie potrzeb środków materiałowych służby żywnościowej, mundurowej oraz materiałów pędnych i smarów.

Dz.Urz.MON.2005.20.193 | decyzja z dnia 20 października 2005 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 43 Bazy Lotniczej im. kmdr. ppor. inż. Zygmunta Mariana Horyda w Gdyni.

Dz.Urz.MON.2005.20.191 | decyzja z dnia 20 października 2005 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Centrum Informatyki i Łączności Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2005.20.190 | decyzja z dnia 20 października 2005 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia.

Dz.Urz.MON.2005.20.192 | decyzja z dnia 20 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie utworzenia Terenowego Oddziału Techniki Morskiej w Gdyni.

Dz.Urz.MON.2005.20.194 | decyzja z dnia 20 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 30 września 2005 r.

Dz.Urz.GUM.2005.4.11 | obwieszczenie z dnia 19 października 2005 r. | Akt obowiązujący

Sposób prowadzenia wykazu holdingów, tryb składania i aktualizacji zgłoszeń holdingów oraz wzór zgłoszenia holdingu.

Dz.Urz.NBP.2005.17.24 | uchwała z dnia 19 października 2005 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzone typy tachografów samochodowych i wykresówek.

Dz.Urz.GUM.2005.4.12 | obwieszczenie z dnia 19 października 2005 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2005.

Dz.Urz.MON.2005.20.187 | decyzja z dnia 19 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2005.11.44 | decyzja z dnia 19 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja zakładu budżetowego - Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2005.5.98 | zarządzenie z dnia 18 października 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie komisji egzaminacyjnej podstawowego kursu dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej.

B.I.LP.2005.10.73 | decyzja z dnia 18 października 2005 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu koordynacyjnego do spraw likwidacji zakładu budżetowego - Akademia Dyplomatyczna MSZ.

Dz.Urz.MSZ.2005.5.103 | decyzja z dnia 18 października 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zakresy działania jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2005.20.182 | zarządzenie z dnia 18 października 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres działania Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2005.20.181 | zarządzenie z dnia 18 października 2005 r. | Akt utracił moc

Tryb umarzania, odpisywania i udzielania ulg w spłacaniu należności.

Dz.Urz.PKRUS.2006.1.26 | zarządzenie z dnia 18 października 2005 r. | Akt utracił moc

Tryb umarzania, odpisywania i udzielania ulg w spłacaniu należności.

Dz.Urz.PKRUS.2006.1.26 | zarządzenie z dnia 18 października 2005 r. | Akt utracił moc

Tryb umarzania, odpisywania i udzielania ulg w spłacaniu należności.

Dz.Urz.PKRUS.2006.1.26 | zarządzenie z dnia 18 października 2005 r. | Akt utracił moc

Tryb umarzania, odpisywania i udzielania ulg w spłacaniu należności.

Dz.Urz.PKRUS.2006.1.26 | zarządzenie z dnia 18 października 2005 r. | Akt utracił moc

Tryb umarzania, odpisywania i udzielania ulg w spłacaniu należności.

Dz.Urz.PKRUS.2006.1.26 | zarządzenie z dnia 18 października 2005 r. | Akt utracił moc

Udzielenie wolnego dnia od pracy.

Dz.Urz.PKRUS.2006.1.2 | komunikat z dnia 18 października 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie terenowych jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2005.20.180 | zarządzenie z dnia 18 października 2005 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.11.118 | komunikat z dnia 17 października 2005 r. | Akt indywidualny

Powołanie oraz określenie organizacji, zakresu działania i właściwości terytorialnej służby Lotnictwo Policji.

Dz.Urz.KGP.2005.17.117 | zarządzenie z dnia 17 października 2005 r. | Akt obowiązujący

Powołanie oraz określenie organizacji, zakresu działania i właściwości terytorialnej służby Lotnictwo Policji.

Dz.Urz.KGP.2005.17.117 | zarządzenie z dnia 17 października 2005 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie szkolenia podstawowego i szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej w Śląskim Oddziale Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2005.10.72 | decyzja z dnia 17 października 2005 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2005 r.

Dz.Urz.GUS.2005.10.68 | komunikat z dnia 17 października 2005 r. | Akt nienormatywny