Zm.: decyzja w sprawie podróży służbowych poza granicami kraju oraz przyjmowania delegacji zagranicznych w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2006.2.10

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 marca 2006 r.

DECYZJA Nr 40
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 7 marca 2006 r.
zmieniająca decyzję w sprawie podróży służbowych poza granicami kraju oraz przyjmowania delegacji zagranicznych w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej

§  1.
W decyzji nr 106 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 12 października 2004 r. w sprawie podróży służbowych poza granicami kraju oraz przyjmowania delegacji zagranicznych w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 64), zmienionej decyzją nr 9 z dnia 9 stycznia 2006 r., po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

"§ 8a. W czasie nieobecności Komendanta Głównego Straży Granicznej uprawnienia, o których mowa w § 4 ust. 11-13, § 6 ust. 7b i § 8 ust. 2, 3 i 9 przysługują Zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej, upoważnionemu do zastępowania go w czasie nieobecności.".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.