Nadanie statutu Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2006.4.30

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 czerwca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1
z dnia 8 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania statutu Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DzU z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2) oraz umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego - zawartej we Wrocławiu dnia 18 maja 2006 r. pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Dolnośląskim oraz Gminą Wrocław zarządza się, co następuje:
§  1.
Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (DzU Nr 220, poz. 1889).

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w DzU z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598 oraz z 2005 r. DzU Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT

Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§  1.
Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu zwana dalej "Filharmonią" jest instytucją kultury prowadzoną jako wspólna instytucja kultury, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Dolnośląskiego i Miasta Wrocław, działającą w szczególności na podstawie:
1)
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. z 2001 r. DzU Nr 13, poz. 123 ze zm.),
2)
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. z 2001 r. DzU Nr 142, poz. 1590 ze zm.),
3)
umowy z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego, zwanej dalej "Umową",
4)
niniejszego Statutu.
§  2.
1.
Siedzibą Filharmonii jest miasto Wrocław.
2.
Filharmonia prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
§  3.
1.
Organizatorami Filharmonii są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwo Dolnośląskie i Miasto Wrocław.
2.
Filharmonia posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3.
Nadzór bezpośredni nad funkcjonowaniem Filharmonii, poza uprawnieniami poszczególnych Organizatorów, wynikającymi z Umowy i niniejszego Statutu, sprawuje Województwo Dolnośląskie.

Rozdział  II.

Cel i zakres działania

§  4.
1.
Podstawowym zadaniem Filharmonii jest prowadzenie działalności kulturalnej w celu upowszechniania muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa oraz reprezentowanie kultury polskiej w kraju i za granicą.
2.
Zakres działania Filharmonii obejmuje w szczególności:
a)
prezentacje i upowszechnianie muzycznego dorobku polskiej kultury narodowej, a także najbardziej wartościowych dzieł światowej literatury muzycznej,
b)
promocja młodych artystów muzyków, tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i muzycznych talentów,
c)
edukację muzyczną dzieci i młodzieży poprzez popularyzowanie muzyki wśród dzieci i młodzieży,
d)
współpraca ze środowiskiem artystycznym, naukowym i społecznym ruchem kulturalnym - realizowana m.in. poprzez organizowanie wspólnie z towarzystwami muzycznymi: koncertów, spotkań, odczytów itp.,
e)
uczestniczenie we współpracy i wymianie artystycznej krajowej i zagranicznej.
3.
Cele i zadania określone w ust. 1 i 2 Filharmonia realizuje poprzez organizowanie:
a)
koncertów symfonicznych,
b)
koncertów oratoryjnych,
c)
koncertów kameralnych, instrumentalnych i wokalnych,
d)
koncertów i audycji szkolnych,
e)
koncertów dla dzieci.

Rozdział  III.

Organizacja i zarządzanie

§  5.
1.
Filharmonią kieruje Dyrektor Naczelny lub Dyrektor Naczelny i Artystyczny, zwany dalej "Dyrektorem".
2.
Dyrektor powoływany jest w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (DzU z 2004 r. nr 154, poz. 1629) oraz rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 19 października 2004 r. w sprawie ustalenia listy samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu (DzU z 2004 r. nr 242, poz. 2422), z tym, że powołania i odwołania Dyrektora Filharmonii dokonuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w uzgodnieniu z Województwem i Miastem, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
W celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Filharmonii, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołuje komisję konkursową, w skład której, jako przedstawiciele Organizatora, o którym mowa w art. 16 ust. 4 pkt 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, wchodzi po jednym przedstawicielu: Ministra, Województwa i Miasta.
4.
Dyrektor organizuje pracę Filharmonii, jednoosobowo odpowiada za całokształt jej działalności oraz reprezentuje Filharmonię na zewnątrz. W szczególności odpowiada za właściwy dobór kadr i osób współpracujących oraz właściwą gospodarkę mieniem i środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji Filharmonii.
5.
Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców, dyrektora artystycznego i głównego księgowego.
6.
Zastępców Dyrektora oraz Dyrektora Artystycznego powołuje i odwołuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w uzgodnieniu z Województwem Dolnośląskim i Miastem Wrocław, na wniosek Dyrektora.
§  6.
Organizację wewnętrzną Filharmonii określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatorów oraz opinii działających w Filharmonii organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
§  7.
1.
Dyrektor może powołać organ doradczy Filharmonii. Tryb działalności organu doradczego Filharmonii określa odrębny regulamin, nadawany zarządzeniem Dyrektora.
2.
Dyrektor Filharmonii, tworząc organ doradczy, będzie informował Organizatorów o swoim zamiarze w tym zakresie. Organizatorzy mają prawo desygnowania po jednym przedstawicielu jako członka przedmiotowego organu. Dotyczy to również już istniejących organów doradczych.

Rozdział  IV.

Gospodarka finansowa

§  8.
1.
Filharmonia prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków oraz na podstawie planu działalności Filharmonii, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.
2.
Filharmonia działa we własnym imieniu na własny rachunek i ryzyko, dysponując przydzieloną i nabytą częścią mienia, prowadząc gospodarkę finansową na podstawie planów finansowych, z zachowaniem zasady pokrywania kosztów bieżącej działalności i zobowiązań dotacją Organizatorów i innymi przychodami.
3.
Przychodami Filharmonii są:
a)
wpływy z prowadzonej działalności,
b)
dotacje od Organizatorów,
c)
darowizny i zapisy osób fizycznych i osób prawnych,
d)
środki otrzymywane z innych źródeł.
4.
Filharmonia prowadzi rachunkowość wg zasad określonych w odrębnych przepisach o rachunkowości
5.
Dyrektor Filharmonii będzie składać roczne sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta do Województwa, a kopię zatwierdzonego sprawozdania Filharmonii doręczy Ministrowi i Miastu Wrocław. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Filharmonia.

Rozdział  V.

Postanowienia końcowe

§  9.
1.
Połączenie, podział lub likwidacja Filharmonii może nastąpić na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa oraz z uwzględnieniem postanowień Umowy.
2.
Zmiany statutu dokonywane są przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po uzgodnieniu z Województwem Dolnośląskim i Miastem Wrocław.